รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ต.ค. 2560 08:00:00
หัวข้อข่าว
SET lifts SP, NP and posts NR sign on AQ's securities
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign lifted

Subject                 : "Suspended" (SP) sign lifted
Security Symbol
 - AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED (AQ)
Sign lifted               : SP
Sign lifted on (date)          : 09-Oct-2017
Trading session             : Morning
Reason                  :
The company has already submitted its second quarterly
financial statements for the year 2017.
Remark                  :
As SET has posted an SP sign on AQ Estate Public Company Limited (AQ)'s 
securities since November 17, 2015 because AQ is unable to submit its interim
financial statements for the period ended September 30, 2015 and the financial
statements of the following periods to the SET within specified deadlines.
Presently, AQ has already submitted all financial statements. On October 6,
2017, AQ has submitted its interim financial statements for the period ended
June 30, 2017, which the auditor expressed a qualified opinion with an emphasis
of matters concerning that the company's going concern operations depends
greatly on AQ's ability to repay its debts under the Supreme Court's judgment,
ability to increase the capital, and ability to sell a pledged land at the net
price as AQ estimated. The summaries of operating results are shown as follows;
- Financial statements for the year ended 2015 shows net losses at THB 2,216.81 
million
- Financial statements for the year ended 2016 shows net losses at THB 3,744.51 
million
- The interim financial statements for the period ended March 31, 2017 shows net
 losses at THB 61.96 million.
- The interim financial statements for the three-month period ended June 30, 
2017 shows net losses at THB 54.66 million.
- The interim financial statements for the six-month period ended June 30, 2017 
shows net losses at THB 116.62 million.
    In addition, during July 12-14 and July 17-19, 2017, the company allocated 
additional shares as Private Placement (PP) for 72,640 million shares at the
price of THB 0.05 per share, totaling THB 3,632 million. Therefore, SET requires
the investors to carefully study the following information before making
investment decision.
(1) The information in the financial statements for the year ended 2015, for the
year ended 2016 and interim financial statements for the periods ended March
31, 2017 and June 30, 2017.
(2) The company's clarification on the financial statements for the year ended 
2016, clarification on the debts that AQ has to pay to the creditor according to
the Supreme Court's Criminal Division for Holders of Political Positions and
the right of recourse between the joint defendants on the mentioned case.
  Also, the investors should monitor the progress of repayment to the bank 
according to the Supreme Court's judgment (THB 10,004 million).
(Detail as shown in AQ's news on July 31, September 27 and 29, 2017)
  In order to allow AQ's securities to be trading in actual condition, according 
to Clause 29(3) of the regulations on the Stock Exchange of Thailand Re:
Trading, Clearing and Settlement of Securities in the Exchange B.E. 2555 (2012),
 there will be no ceiling & floor price of AQ's securities on October 9, 2017.
    
______________________________________________________________________

Sign lifted

Subject                 : "Notice pending" lifted (NP) and 
"Notice received" posted (NR)
Security Symbol
 - AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED (AQ)
Sign lifted               : NP
Sign lifted on (date)          : 09-Oct-2017
Trading session             : Morning
Sign posted               : NR
Sign posted on (date)          : 09-Oct-2017
Trading session             : Morning
Reason                  :
  The SEC informed to the SET that the SEC has considered AQ's financial 
statements and did not discover that a disclaimer of opinion on auditor's
reports resulted from the limitation of scope by the management or the
preparation of the financial statements did not comply with the accounting
standards.
______________________________________________________________________