รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ต.ค. 2560 08:13:00
หัวข้อข่าว
SET suspends trading of "TF" and "PR" from Oct 5, 2017 to Oct 17, 2017 for amalgamation process
หลักทรัพย์
TF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Suspend (SP) sign posted
Security Symbol
 - PRESIDENT RICE PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED (PR)
 - THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED (TF)
Sign posted               : SP
Sign posted on (date)          : From 05-Oct-2017 to 17-Oct-2017
Reason                  :
As   Thai President Foods Public Company Limited (TF) and President Rice Products
Public Company Limited (PR) requested for temporarily trading suspension of
the Companies' securities for 8 business days starting from October 5, 2017
until October 17, 2017 in order to prepare for the allocation of shares in the
Merged Company to shareholders of TF and PR, including relevant procedures as
well as listing of shares in the Merged Company on the Stock Exchange of
Thailand. (Detail as shown in TF and PR's news on August 16, 2017)
______________________________________________________________________