รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ก.ย. 2560 08:51:00
หัวข้อข่าว
SET lifts SP sign on AJA's securities
หลักทรัพย์
AJA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign lifted

Subject                 : "Suspended" (SP) sign lifted
Security Symbol
 - AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED (AJA)
Sign lifted               : SP
Sign lifted on (date)          : 29-Sep-2017
Trading session             : Morning
Reason                  :
The company has already submitted its second quarterly financial statements for 
the year 2017.
Remark                  :
According to SET has posted an SP sign on AJA's securities because the company 
is unable to submit its first and second quarterly financial statements for the
year 2017 to SET within the deadline. Presently, the company has already
submitted the mentioned financial statement and the auditor has opined the
emphasis of matter about the effect to the group's change in accounting of
allowance for doubtful accounts policy and interest income recognition. The
summaries of operating results are shown as follows;
  - The first quarterly for the year 2017 shows net losses THB 127 million.
  - The second quarterly for the year 2017 shows net losses THB 101 million.
  - The six-month period for the year 2017 shows net losses THB 227 million.
  Therefore, SET requires the investors to carefully study the information for 
investment decision as follows;
(1) The information in the first and second quarterly financial statements for 
the year 2017.
(2) The clarification of information in the first financial statements for the 
year 2017 as SET required.
(3) The Board of Directors' resolution about the debt and capital restructuring,
the waiver of subscription right to purchase Vending Corporation Company
Limited's increased capital ordinary shares increased capital ordinary shares
which resulting in the termination of being the company's subsidiary and the
dilution of shares proportion from 60.08% to 17.67%.
(Detail as shown in the AJA's news on September 22 and 29, 2017)
______________________________________________________________________