รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ส.ค. 2560 09:23:00
หัวข้อข่าว
SP, NP posted in case of unable to express confidence on auditor's report as at June 30, 2017.
หลักทรัพย์
PACE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Suspend and Notice pending (SP and 
NP) signs posted
Security Symbol
 - PACE DEVELOPMENT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (PACE)
 - SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED (SSI)
Sign posted               : SP
Sign posted on (date)          : 16-Aug-2017
Trading session             : Morning
Sign lifted on (date)          : 17-Aug-2017
Trading session             : Morning
Sign posted               : NP
Sign posted on (date)          : 17-Aug-2017
Trading session             : Morning
Reason                  :
As the companies' auditors are unable to reach a conclusion on the financial 
statement ended June 30, 2017, the SEC may require that the companies amend
their financial statements. SET, therefore, remains "NP" sign until the
companies are able to submit their amended financial statements or the SEC
concludes that the companies don't have to amend their financial statements.
Remark                  :
As SSI is the listed company facing possible delisting due to operations or 
financial conditions (NC-Stage 2), SET has still suspended trading of SSI's
securities until the company could solve the causes of delisting in accordance
with the SET's guideline.
______________________________________________________________________