รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ส.ค. 2560 08:35:00
หัวข้อข่าว
SP, NP posted in case of unable to reach a conclusion on financial statements ended June 30, 2017.
หลักทรัพย์
TFI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Suspend and Notice pending (SP and 
NP) signs posted
Security Symbol
 - THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED (TFI)
Sign posted               : SP
Sign posted on (date)          : 11-Aug-2017
Trading session             : Morning
Sign lifted on (date)          : 15-Aug-2017
Trading session             : Morning
Sign posted               : NP
Sign posted on (date)          : 15-Aug-2017
Trading session             : Morning
Reason                  :
As the company's auditor is unable to reach a conclusion on the company's 
financial statements ending 30 June 2017, the SEC might order the company to
amend its financial statements.
______________________________________________________________________