รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 เม.ย. 2560 08:39:00
หัวข้อข่าว
"NP" sign posted on POLAR for failure to appoint audit committee member as required by the SET.
หลักทรัพย์
POLAR
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Notice pending (NP) sign posted
Security Symbol
 - POLARIS CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (POLAR)
Sign posted               : NP
Sign posted on (date)          : 18-Apr-2017
Reason                  :
The number of audit committee members is not sufficient as specifed by SET.
Remark                  :
"NP" sign posted on POLAR for failure to appoint audit committee member as 
required by the SET.

Polaris Capital Public Company Limited (POLAR) disseminated the resignation of 
the audit committee effective on January 17, 2017. Presently, POLAR has not been
able to appoint the audit committee members within 3 months as required by the
SET's regulation.
Therefore, according to the procedures for the listed company that fails to meet
the audit committee member requirement, the Stock Exchange of Thailand (SET)
has posted "NP" (Notice Pending) sign on POLAR 's securities effective from
April 18, 2017 until POLAR appoints the audit committee member as required by
the rules.
Furthermore, in the case that POLAR is unable to appoint the audit committee 
member within the SET deadline; the SET will proceed as follows:
1. Post "SP" (Suspension) sign to suspend trading of POLAR's securities on July 
18, 2017, if, after three months of carrying the "NP" sign, POLAR still has not
met the audit committee member requirement.
2. Announce that POLAR may be delisted, if, after three months of carrying the 
"SP" sign, the audit committee member requirement is still not met. Then, the
SET may delist POLAR's securities if the company still cannot meet the SET's
audit committee member requirement.
______________________________________________________________________