รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มี.ค. 2560 09:49:00
หัวข้อข่าว
SP, NP signs posted on SSI in case disclaimer of opinion on auditors' report FS 2016
หลักทรัพย์
SSI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Suspend and Notice pending (SP and 
NP) signs posted
Security Symbol
 - SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED (SSI)
Sign posted               : SP
Sign posted on (date)          : 01-Mar-2017
Trading session             : Morning
Sign posted               : NP
Sign posted on (date)          : 02-Mar-2017
Trading session             : Morning
Reason                  :
As the company's auditor has declined to issue an opinion in the firm's 
financial statements yearly 2016, the SEC may require that the company amend its
 financial statements.
Remark                  :
SP, NP posted as the company's auditor has declined to issue an opinion in the 
firm's financial statements ending December 31, 2016

"SP" (Suspension) and "NP" (Notice Pending) signs posted on Sahaviriya Steel 
Industries Public Company Limited (SSI) as the company's auditor has declined to
issue an opinion in the firm's financial statements ending December 31, 2016.
As SSI has submitted the audited yearly financial statements ending December 31,
2016 to the SET, as the company's auditor issued a disclaimer of opinion on the
financial statements, it can be considered that the numbers, which represent
the company's financial status and operating outcome as presented in its
financial statements, failed to adequately and/or properly reflect the actual
position of the company. This is due to these discrepancies, the Securities and
Exchange Commission (SEC) is considering requiring that the company amend the
financial statements on the issues raised by its auditor.

SET, therefore, has posted an "SP" (Suspension) sign to suspend trading on SSI's
securities effective from the first trading session of March 1, 2017 to enable
shareholders and investors to have sufficient time to scrutinize its auditor's
report on the financial statements. Also, The SET has still posted an
"NP"(Notice Pending) sign effective from the first trading session of March 2,
2017 until the SSI has submitted its amended financial statements or the SEC
concludes that the company will not be necessary to amend its financial
statements. However, the SET has still suspended trading of SSI's securities
view of the fact that SSI facing possible delisting due to financial operations
 (NC-Stage 2)
______________________________________________________________________