Language :

Presentation

ปี
วัน เดือน ปี รายละเอียด ดาวน์โหลด
10 มิ.ย. 2562 สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์สำหรับเดือนพฤษภาคม 2562
08 พ.ค. 2562 presentation: สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์สำหรับเดือนเมษายน 2562
03 เม.ย. 2562 presentation: สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์สำหรับเดือนมีนาคม 2562
06 มี.ค. 2562 presentation สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2562
06 ก.พ. 2562 presentation สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์สำหรับเดือนมกราคม 2562
31 ม.ค. 2562 presentation กรอบกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (2562-2564) ประกอบการแถลงแผนการดำเนินงาน
07 ม.ค. 2562 presentation “สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์สำหรับปี 2561”

เว็บไซต์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET Contact Center
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.