Investor Alert News

หลักทรัพย์ :
RICH
หัวข้อข่าว :
Investor Alert News
วันที่/เวลา :
29/07/2563 - 11/08/2563

รวม 2 หัวข้อข่าว
วันที่/เวลา   หลักทรัพย์ แหล่งข่าว หัวข้อข่าว  
06 ส.ค. 2563 08:13 RICH SET ตลท. ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อขายหุ้นสามัญของ KTECH และ RICH ก่อนเพิกถอน รายละเอียด
29 ก.ค. 2563 08:39 RICH SET ตลท.เพิกถอน KTECH และ RICH โดยเปิดให้ซื้อขายระหว่างวันที่ 7 - 18 ส.ค. 2563 ก่อนเพิกถอน โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance รายละเอียด

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้