Investor Alert News

หลักทรัพย์ :
PPPM
หัวข้อข่าว :
Investor Alert News
วันที่/เวลา :
05/08/2562 - 26/08/2562

รวม 4 หัวข้อข่าว
วันที่/เวลา   หลักทรัพย์ แหล่งข่าว หัวข้อข่าว  
08 ส.ค. 2562 09:30 PPPM PPPM ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชำระหนี้หุ้นกู้ (เพิ่มชื่อผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศใน PDF) รายละเอียด
08 ส.ค. 2562 08:51 PPPM PPPM ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชำระหนี้หุ้นกู้ รายละเอียด
05 ส.ค. 2562 13:31 PPPM SET ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ PPPM รายละเอียด
05 ส.ค. 2562 09:02 PPPM SET ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น "H" หลักทรัพย์ของ PPPM และให้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียด

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้