Investor Alert News

หลักทรัพย์ :
POLAR
หัวข้อข่าว :
Investor Alert News
วันที่/เวลา :
13/07/2563 - 11/08/2563

รวม 3 หัวข้อข่าว
วันที่/เวลา   หลักทรัพย์ แหล่งข่าว หัวข้อข่าว  
21 ก.ค. 2563 09:09 POLAR SET ตลท. ขอให้ POLAR เร่งชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมให้ชัดเจนภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 กรณีคณะกรรมการบริษัทมีมติเกี่ยวกับเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รายละเอียด
17 ก.ค. 2563 08:45 POLAR POLAR ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถามการเกี่ยวกับการแก้ไขวาระการประชุมเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รายละเอียด
13 ก.ค. 2563 13:31 POLAR SET ตลท. ขอให้ POLAR เร่งชี้แจงข้อมูลการแก้ไขวาระการประชุมเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามที่ ตลท. สอบถาม ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน รายละเอียด

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้