Trading Alert List

หลักทรัพย์ :
CMO
หัวข้อข่าว :
Trading Alert List
วันที่/เวลา :
17/11/2564 - 08/12/2564

รวม 6 หัวข้อข่าว
วันที่/เวลา   หลักทรัพย์ แหล่งข่าว หัวข้อข่าว  
18 พ.ย. 2564 17:44   CMO CMO ชี้แจง Trading Alert List รายละเอียด
18 พ.ย. 2564 17:37   CMO mai หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
18 พ.ย. 2564 17:05   CMO mai Trading Alert List Information รายละเอียด
17 พ.ย. 2564 17:56   CMO CMO ชี้แจง Trading Alert List รายละเอียด
17 พ.ย. 2564 17:39   CMO mai หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17 พ.ย. 2564 17:07   CMO mai Trading Alert List Information รายละเอียด

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้