สถิติหลักทรัพย์ IPO  ( ข้อมูลรายปี  2563 )
จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย IPO

ข้อมูล ณ 04/03/2564
ปี จำนวนบริษัท/หลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่าระดมทุน
(ล้านบาท)
มูลค่าเสนอขาย
(ล้านบาท)
มูลค่าหลักทรัพย์
ณ ราคา IPO (ล้านบาท)
SET mai รวม
Stock IFF PFUND/REIT รวม Stock
2563 14 1 1 16 12 28 136,043.88 164,671.63 555,299.12

หลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ IPO การซื้อขายวันแรก
มูลค่าระดมทุน
(ล้านบาท)
มูลค่าเสนอขาย
(ล้านบาท)
มูลค่า
หลักทรัพย์
(ล้านบาท)
ราคา
เสนอขาย
ราคาปิด%
เปลี่ยนแปลง
วันที่
SET   132,264.62 160,636.37 540,114.82        
Stock   127,014.62 155,386.37 534,864.82        
SA PROPCON 825.00 825.00 6,113.51 5.50 5.90 +7.27 25/12/2563
KEX SERVICE 8,400.00 8,400.00 48,720.00 28.00 51.25 +83.04 24/12/2563
SAK FINCIAL 2,020.20 2,020.20 7,755.20 3.70 8.20 +121.62 08/12/2563
JR TECH 1,100.00 1,100.00 4,180.00 5.50 7.30 +32.73 30/11/2563
RT PROPCON 576.00 576.00 2,112.00 1.92 1.80 -6.25 12/11/2563
NCAP FINCIAL 660.00 660.00 1,980.00 2.20 3.06 +39.09 09/11/2563
WGE PROPCON 368.00 368.00 1,380.00 2.30 1.98 -13.91 03/11/2563
SCGP INDUS 39,464.25 45,383.80 148,874.25 35.00 35.00 0.00 22/10/2563
SO SERVICE 552.50 552.50 2,015.00 6.50 6.40 -1.54 14/10/2563
NRF AGRO 1,334.00 1,564.00 6,236.59 4.60 6.05 +31.52 09/10/2563
MICRO FINCIAL 622.75 622.75 2,477.75 2.65 5.45 +105.66 01/10/2563
SCM SERVICE 285.00 285.00 1,140.00 1.90 2.46 +29.47 08/09/2563
STGT CONSUMP 14,904.92 14,904.92 48,578.52 34.00 60.50 +77.94 02/07/2563
CRC SERVICE 55,902.00 78,124.20 253,302.00 42.00 41.75 -0.60 20/02/2563
IFF   2,800.00 2,800.00 2,800.00        
KBSPIF RESOURC 2,800.00 2,800.00 2,800.00 10.00 10.10 +1.00 24/08/2563
PFUND/REIT   2,450.00 2,450.00 2,450.00        
PROSPECT PROPCON 2,450.00 2,450.00 2,450.00 10.00 9.85 -1.50 20/08/2563
mai   3,779.26 4,035.26 15,184.30        
Stock   3,779.26 4,035.26 15,184.30        
IND PROPCON 99.00 99.00 385.00 1.10 2.98 +170.91 22/12/2563
SABUY SERVICE 292.54 392.54 2,512.50 2.50 1.87 -25.20 11/11/2563
LEO SERVICE 410.40 410.40 1,094.40 3.42 3.50 +2.34 05/11/2563
SFT INDUS 456.00 456.00 1,672.00 3.80 3.66 -3.68 29/10/2563
DHOUSE PROPCON 130.32 130.32 504.00 0.60 0.61 +1.67 26/10/2563
PRAPAT INDUS 150.00 150.00 510.00 1.50 1.46 -2.67 20/10/2563
SK PROPCON 92.28 92.28 368.00 0.80 1.20 +50.00 08/10/2563
KK SERVICE 60.72 60.72 202.40 0.88 2.12 +140.91 07/10/2563
ETC RESOURC 1,560.00 1,716.00 5,824.00 2.60 2.72 +4.62 18/08/2563
IIG TECH 165.00 165.00 660.00 6.60 19.80 +200.00 06/08/2563
SICT TECH 138.00 138.00 552.00 1.38 4.14 +200.00 30/07/2563
YGG SERVICE 225.00 225.00 900.00 5.00 6.10 +22.00 07/01/2563

1. มูลค่าระดมทุน คำนวณจาก หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และการเสนอขายตามโครงการ ESOP
2. มูลค่าเสนอขาย คำนวณจาก หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ หุ้นสามัญเดิม และหุ้นจัดสรรส่วนเกิน ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป โดยแสดงค่าตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป
3. มูลค่าหลักทรัพย์ คำนวณจาก จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ และราคาเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก (IPO)