บริษัท/หลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่  ( ข้อมูลรายปี  2562 )
* หุ้นที่ถูกเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปในครั้งแรกก่อนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ปี จำนวนบริษัท/หลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่าระดมทุน
(ล้านบาท)
มูลค่าหลักทรัพย์
ณ ราคา IPO (ล้านบาท)
SET mai รวม
Stock IFF PFUND/REIT รวม Stock
2562 6 1 2 9 9 18 5,898.50 55,467.86

หลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ IPO การซื้อขายวันแรก
มูลค่าระดมทุน
(ล้านบาท)
มูลค่า
หลักทรัพย์
(ล้านบาท)
ราคา
เสนอขาย
ราคาปิด%
เปลี่ยนแปลง
วันที่
SET   5,442.50 45,182.36        
Stock   975.00 32,684.86        
DOHOME SERVICE N/A 14,478.05 7.80 8.70 +11.54 06/08/2562
SEG FINCIAL N/A N/A N/A 36.50 N/A 31/07/2562
ILM SERVICE N/A 11,110.00 22.00 22.90 +4.09 26/07/2562
TTT CONSUMP N/A N/A N/A 93.25 N/A 03/07/2562
VRANDA SERVICE N/A 3,196.82 10.00 10.80 +8.00 03/05/2562
ZEN AGRO 975.00 3,900.00 13.00 15.20 +16.92 20/02/2562
IFF   N/A 5,150.00        
SUPEREIF RESOURC N/A 5,150.00 10.00 11.40 +14.00 21/08/2562
PFUND/REIT   4,467.50 7,347.50        
AIMCG PROPCON N/A 2,880.00 10.00 10.00 0.00 12/07/2562
SPRIME PROPCON 4,467.50 4,467.50 10.00 10.40 +4.00 23/01/2562
mai   456.00 10,285.50        
Stock   456.00 10,285.50        
KUMWEL INDUS N/A 473.00 1.10 1.16 +5.45 01/08/2562
ARIN PROPCON N/A 1,080.00 1.80 1.43 -20.56 10/07/2562
ACG INDUS N/A 864.00 1.44 1.56 +8.33 27/06/2562
MITSIB FINCIAL N/A 1,667.50 2.50 2.54 +1.60 11/06/2562
VL SERVICE N/A 1,400.00 1.75 1.75 0.00 21/05/2562
ALL PROPCON N/A 2,744.00 4.90 4.82 -1.63 08/05/2562
GSC SERVICE N/A 425.00 1.70 2.50 +47.06 13/03/2562
CAZ PROPCON 312.00 1,092.00 3.90 3.90 0.00 22/01/2562
SAAM RESOURC 144.00 540.00 1.80 1.52 -15.56 07/01/2562
1. "มูลค่าหลักทรัพย์" เป็นข้อมูล ณ วันที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. "มูลค่าระดมทุน" คำนวณจากหุ้นทั้งหมดที่ขายให้กับประชาชนทั่วไป (หุ้นเพิ่มทุน และหุ้นจัดสรรส่วนเกิน) และการเสนอขายตามโครงการ ESOP