บริษัท/หลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่  ( ข้อมูลรายปี  2561 )
* หุ้นที่ถูกเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปในครั้งแรกก่อนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ปี จำนวนบริษัท/หลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่าระดมทุน
(ล้านบาท)
มูลค่าหลักทรัพย์
ณ ราคา IPO (ล้านบาท)
SET mai รวม
Stock IFF PFUND/REIT รวม Stock
2561 4 - 3 7 6 13 0.00 98,108.25

หลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ IPO การซื้อขายวันแรก
มูลค่าระดมทุน
(ล้านบาท)
มูลค่า
หลักทรัพย์
(ล้านบาท)
ราคา
เสนอขาย
ราคาปิด%
เปลี่ยนแปลง
วันที่
SET   N/A 90,816.85        
Stock   N/A 80,425.75        
OSP AGRO N/A 75,093.75 25.00 - N/A 17/10/2561
COTTO PROPCON N/A N/A N/A 3.40 N/A 03/08/2561
TEAMG SERVICE N/A 1,645.60 2.42 2.70 +11.57 12/07/2561
CMAN INDUS N/A 3,686.40 3.84 4.36 +13.54 21/03/2561
PFUND/REIT   N/A 10,391.10        
B-WORK PROPCON N/A 3,688.00 10.00 10.60 +6.00 28/02/2561
BOFFICE PROPCON N/A 5,153.10 10.00 11.70 +17.00 23/01/2561
AIMIRT PROPCON N/A 1,550.00 10.00 10.00 0.00 09/01/2561
mai   N/A 7,291.40        
Stock   N/A 7,291.40        
KWM INDUS N/A 546.00 1.30 1.55 +19.23 01/10/2561
TPLAS INDUS N/A 399.60 1.48 2.38 +60.81 05/09/2561
MVP SERVICE N/A 380.00 1.90 3.26 +71.58 07/08/2561
DOD CONSUMP N/A 3,813.00 9.30 14.70 +58.06 20/06/2561
CHAYO FINCIAL N/A 1,612.80 2.88 2.88 0.00 22/03/2561
ABM RESOURC N/A 540.00 1.80 2.04 +13.33 27/02/2561
1. "มูลค่าหลักทรัพย์" เป็นข้อมูล ณ วันที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. "มูลค่าระดมทุน" คำนวณจากหุ้นทั้งหมดที่ขายให้กับประชาชนทั่วไป (หุ้นเพิ่มทุน และหุ้นจัดสรรส่วนเกิน) และการเสนอขายตามโครงการ ESOP