บริษัท/หลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่  ( ข้อมูลรายปี  2561 )
* หุ้นที่ถูกเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปในครั้งแรกก่อนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ปี จำนวนบริษัท/หลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่าระดมทุน
(ล้านบาท)
มูลค่าหลักทรัพย์
ณ ราคา IPO (ล้านบาท)
SET mai รวม
Stock IFF PFUND/REIT รวม Stock
2561 8 1 3 12 11 23 81,572.53 183,140.68

หลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ IPO การซื้อขายวันแรก
มูลค่าระดมทุน
(ล้านบาท)
มูลค่า
หลักทรัพย์
(ล้านบาท)
ราคา
เสนอขาย
ราคาปิด%
เปลี่ยนแปลง
วันที่
SET   76,349.50 163,521.38        
Stock   21,258.40 107,430.28        
TQM FINCIAL 1,725.00 6,900.00 23.00 22.80 -0.87 20/12/2561
NER AGRO 1,548.00 3,973.20 2.58 2.06 -20.16 07/11/2561
PR9 SERVICE 1,976.12 9,048.00 11.60 11.60 0.00 30/10/2561
BGC INDUS 1,983.33 7,083.33 10.20 11.80 +15.69 18/10/2561
OSP AGRO 12,668.75 75,093.75 25.00 27.25 +9.00 17/10/2561
COTTO PROPCON N/A N/A N/A 3.40 N/A 03/08/2561
TEAMG SERVICE 435.60 1,645.60 2.42 2.70 +11.57 12/07/2561
CMAN INDUS 921.60 3,686.40 3.84 4.36 +13.54 21/03/2561
IFF   44,700.00 45,700.00        
TFFIF SERVICE 44,700.00 45,700.00 10.00 10.30 +3.00 31/10/2561
PFUND/REIT   10,391.10 10,391.10        
B-WORK PROPCON 3,688.00 3,688.00 10.00 10.60 +6.00 28/02/2561
BOFFICE PROPCON 5,153.10 5,153.10 10.00 11.70 +17.00 23/01/2561
AIMIRT PROPCON 1,550.00 1,550.00 10.00 10.00 0.00 09/01/2561
mai   5,223.02 19,619.30        
Stock   5,223.02 19,619.30        
STI PROPCON 428.40 1,688.40 6.30 5.75 -8.73 19/12/2561
SISB SERVICE 1,352.00 4,888.00 5.20 4.36 -16.15 29/11/2561
CMC PROPCON 750.00 3,000.00 3.00 2.36 -21.33 19/11/2561
TIGER PROPCON 446.32 1,679.00 3.65 3.68 +0.82 24/10/2561
SONIC SERVICE 292.50 1,072.50 1.95 1.84 -5.64 19/10/2561
KWM INDUS 156.00 546.00 1.30 1.55 +19.23 01/10/2561
TPLAS INDUS 103.60 399.60 1.48 2.38 +60.81 05/09/2561
MVP SERVICE 133.00 380.00 1.90 3.26 +71.58 07/08/2561
DOD CONSUMP 1,023.00 3,813.00 9.30 14.70 +58.06 20/06/2561
CHAYO FINCIAL 403.20 1,612.80 2.88 2.88 0.00 22/03/2561
ABM RESOURC 135.00 540.00 1.80 2.04 +13.33 27/02/2561
1. "มูลค่าหลักทรัพย์" เป็นข้อมูล ณ วันที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. "มูลค่าระดมทุน" คำนวณจากหุ้นทั้งหมดที่ขายให้กับประชาชนทั่วไป (หุ้นเพิ่มทุน และหุ้นจัดสรรส่วนเกิน) และการเสนอขายตามโครงการ ESOP