สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
NYT บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.02 4.10 / 2.58 21.81 1.53 620.00 4,984.80 7,169.64 777.72 9.22
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
19 ก.พ. 2564 21:45   การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
19 ก.พ. 2564 21:39   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข Template)
19 ก.พ. 2564 21:39   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 (แก้ไข Template)
19 ก.พ. 2564 21:37   งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
19 ก.พ. 2564 20:51   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 1168/52 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2679-7357
เบอร์โทรสาร 0-2285-6642
URL www.namyongterminal.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 15/07/1982 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/11/2556
ราคา IPO (บาท) 11.90 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 19/05/2560

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ (Roll-on/Roll-off: Ro/Ro) และสินค้าทั่วไป โดยมีท่าเทียบเรือและพื้นที่ให้บริการตั้งอยู่ในบริเวณท่าเทียบเรือ A5 ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ให้บริการท่าเทียบเรือที่มีปริมาณการส่งออกรถยนต์มากที่สุดในประเทศไทย โดยใน 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 80 ของจำนวนรถยนต์ที่ส่งออกทั้งหมดของประเทศไทย ลักษณะการให้บริการแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การให้บริการท่าเทียบเรือ 2) การให้บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก และ 3) การให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 27 ส.ค. 2563 25 ก.พ. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  40.67% 4,169 40.67% 3,037
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.62% (ณ วันที่ 25/02/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.84% (ณ วันที่ 25/02/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 14.20 11.52 15.29
  20 วัน 10.44 5.09 10.80
  60 วัน 11.67 15.77 5.62
  120 วัน 35.81 25.39 19.41
  YTD 22.56 18.62 18.68
  P/E (X) 21.81 N/A 30.39
  P/BV (X) 1.53 3.77 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.50 0.75 1.58

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด 311,999,000 25.16
  2. N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD. 227,437,200 18.34
  3. นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ 133,649,800 10.78
  4. นาย ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ 33,350,000 2.69
  5. BBHISL NOMINEES LIMITED 28,020,100 2.26
  6. น.ส. ปรียนันท์ เหลืองสุวรรณ 23,000,000 1.85
  7. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 21,903,200 1.77
  8. น.ส. ภัทร์วดี เหลืองสุวรรณ 20,810,400 1.68
  9. น.ส. พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ 19,450,200 1.57
  10. นาย บุญชัย เหลืองสุวรรณ 19,250,200 1.55

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. น.ส. เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ กรรมการ
  4. น.ส. พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการ
  5. นาย ธนานันต์ เหลืองสุวรรณ กรรมการ
  6. นาย พงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ กรรมการ
  7. นาง สุนีย์ ศรไชยธนะสุข กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  8. นาง เบญจวรรณ สร่างนิทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาง สุนีย์ ผ่องผุด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย วิชญะ เครืองาม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย ชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ กรรมการอิสระ
  12. นาย วัลลภ เตียศิริ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ก.พ. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,240.00  1,240.00  1,240.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,984.80  4,067.20  4,786.40 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.02  3.28  3.86 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.62  2.56  2.99 
  P/BV (X) 1.53  1.28  1.29 
  P/E (X) 21.81  18.83  12.32 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 19.31  69.45  15.20 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 23.09  11.81  3.61 
  Beta 0.56  0.58  0.44 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 22.56  -15.03  -22.18 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.98  15.24  7.77 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 2.71  2.87  0.96 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปีหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย เงินลงทุนที่จะมีในปีถัดไป และสำรองอื่นๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.50 บาท 22 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.30 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.30 บาท 24 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 254.94 93.83 1,036.58 35.18
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 94.51 118.96 118.15 119.20
  สินค้าคงเหลือ 3.34 - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,419.87 1,737.48 2,284.97 2,163.60
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,202.02 1,028.57 1,087.07 1,117.23
  รวมสินทรัพย์ 5,693.47 4,355.19 4,452.13 4,356.72
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 24.04 25.29 61.52 20.49
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 6.61 0.17 1.93 1.17
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 382.19 285.74 310.31 287.59
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,017.99 277.74 320.64 314.99
  รวมหนี้สิน 2,400.18 563.48 630.95 602.58
  ทุนจดทะเบียน 620.00 620.00 620.00 620.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 620.00 620.00 620.00 620.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,178.41 2,178.41 2,178.41 2,178.41
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 455.29 993.30 1,022.76 955.73
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,253.70 3,791.71 3,821.17 3,754.14
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 39.60 - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,194.61 1,418.63 1,427.88 1,373.25
  รายได้อื่น 4.86 43.10 41.04 49.03
  รวมรายได้ 1,199.47 1,461.73 1,468.92 1,422.28
  ต้นทุนขาย 620.77 781.53 794.53 763.71
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 159.65 160.94 166.21 157.17
  รวมค่าใช้จ่าย 850.71 978.27 958.16 927.75
  EBITDA 777.72 690.44 729.70 729.05
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 428.96 206.97 218.94 234.52
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 348.75 483.47 510.75 494.53
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 228.57 376.51 404.94 388.69
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.18 0.30 0.33 0.31
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 656.11 567.90 569.57 557.98
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 206.49 -1,136.65 806.83 -192.33
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -701.49 -374.00 -375.00 -374.06
  เงินสดสุทธิ 161.11 -942.75 1,001.40 -8.40
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.72 6.08 -
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.49 9.93 N/A
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.94 11.10 N/A
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.74 0.15 -
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.24 0.34 N/A
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 48.04 44.91 44.36
  EBIT Margin (%) 29.08 33.08 34.77
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 19.06 25.76 27.57

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -15.79 -0.65 3.98
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -20.57 -1.64 4.04
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -17.94 -0.49 3.28
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -13.04 2.10 3.28
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -39.29 -7.02 4.18

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 11.19 11.92 N/A
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 32.61 30.61 -
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 371.70 N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 0.98 - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 25.17 30.91 N/A
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 14.50 11.81 -
  วงจรเงินสด (วัน) 19.09 18.80 -


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น