สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ZEN บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
8.95 17.10 / 5.75 N/A 2.10 300.00 2,685.00 3,965.64 42.46 20.28
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
03 ก.ย. 2563 08:58   แจ้งการเผยแพร่วีดีทัศน์และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์บริษัท
25 ส.ค. 2563 12:47   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข เอกสารแนบ F 24-1 ฉบับภาษาอังกฤษ )
24 ส.ค. 2563 18:10   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11 ส.ค. 2563 08:51   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 - แก้ไข
10 ส.ค. 2563 18:09   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2019-5000 ต่อ 982
เบอร์โทรสาร 0-2030-5322
URL www.zengroup.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1991 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 20/02/2562
ราคา IPO (บาท) 13.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัทแกน คือ บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นภายใต้แบรนด์ "ZEN" "Musha" และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 ก.ค. 2563 15 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  26.86% 2,904 26.12% 2,908
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 27.56% (ณ วันที่ 18/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.50% (ณ วันที่ 18/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -1.61 -0.65
  20 วัน 4.07 7.04 7.44
  60 วัน -7.73 -7.94 -1.67
  120 วัน 36.64 0.71 11.16
  YTD -38.70 -37.46 -24.83
  P/E (X) N/A 21.67 22.11
  P/BV (X) 2.10 2.00 1.45
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.03 0.30 0.81

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 82,680,000 27.56
  2. บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัด 75,000,000 25.00
  3. น.ส. จอมขวัญ จิราธิวัฒน์ 21,535,200 7.18
  4. นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ 21,535,200 7.18
  5. นาง เกศรา มานะศิลป์ 7,393,700 2.46
  6. นาย ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ 6,750,000 2.25
  7. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 5,625,000 1.88
  8. นาง สุภาเจษฐ วิวัฒนาเกษม 4,319,990 1.44
  9. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ 4,045,700 1.35
  10. น.ส. สุจันท์ภา พลางกูร 3,780,000 1.26

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย บุญยง ตันสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท
  4. น.ส. จอมขวัญ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
  5. นาย ชิตพล วิวัฒนาเกษม กรรมการ
  6. นาย สตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์ กรรมการ
  7. นาย ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ กรรมการ
  8. นาย ประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ชวลิต จินดาวณิค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย วิเลิศ ภูริวัชร กรรมการอิสระ
  11. นาง โชติกา สวนานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 300.00  300.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,685.00  4,380.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 8.95  14.60 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.26  4.70 
  P/BV (X) 2.10  3.11 
  P/E (X) N/A  36.83 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 44.50  254.23 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 7.70  55.99 
  Beta 1.05  1.23 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -38.70  12.31 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.23  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญากู้ (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.20 บาท 09 ก.ย. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ธนิต โอสถาเลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว วิไลวรรณ ผลประเสริฐ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 230.73 398.89 363.31 142.60 133.66
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 66.35 64.21 106.50 44.31 26.05
  สินค้าคงเหลือ 77.37 104.02 94.91 107.66 97.13
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 394.25 596.07 597.83 319.28 286.32
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 805.43 765.55 884.26 722.79 786.29
  รวมสินทรัพย์ 2,790.04 1,917.94 2,044.12 1,563.99 1,588.86
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - 629.82 698.65
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 237.00 285.63 295.08 236.85 249.55
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 205.49 0.56 0.60 1.30 0.75
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 567.02 436.47 481.41 1,008.20 1,076.14
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 944.35 95.48 128.63 87.18 147.15
  รวมหนี้สิน 1,511.36 531.95 610.05 1,095.37 1,223.29
  ทุนจดทะเบียน 300.00 300.00 300.00 300.00 140.62
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 300.00 300.00 300.00 225.00 140.62
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 959.98 955.39 959.98 78.33 78.33
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 148.16 146.28 147.82 145.00 144.37
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -129.46 -15.68 26.28 20.28 2.24
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,278.67 1,385.99 1,434.08 468.61 365.57
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 961.21 1,449.47 3,026.64 2,922.14 2,425.03
  รายได้อื่น 21.04 46.18 117.53 42.51 90.14
  รวมรายได้ 982.24 1,495.65 3,144.17 2,964.65 2,515.17
  ต้นทุนขาย 562.84 1,141.43 1,621.29 2,218.55 1,878.68
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 561.64 277.30 1,391.60 548.93 510.14
  รวมค่าใช้จ่าย 1,124.89 1,418.73 3,012.89 2,767.48 2,388.82
  EBITDA 42.46 166.96 320.07 367.41 300.17
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 185.10 90.03 188.79 170.24 173.82
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -142.65 76.93 131.28 197.17 126.35
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -125.18 65.30 106.22 140.21 81.81
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.42 0.23 0.36 0.86 5.82
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -1.34 137.37 302.07 264.72 384.93
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -29.23 -96.93 -296.87 -121.24 -193.31
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -102.00 215.86 215.51 -134.54 -186.22
  เงินสดสุทธิ -132.58 256.29 220.71 8.94 5.40
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.70 1.37 1.24
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -6.32 9.81 11.17
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -3.75 9.19 7.28
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.18 0.38 0.43
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.12 1.56 1.74
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 41.44 21.25 46.43
  EBIT Margin (%) -14.52 5.14 4.18
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -12.74 4.37 3.38

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -33.69 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -50.69 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -34.33 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -20.71 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 38.88 45.52 40.14
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 9.39 8.02 9.09
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 11.50 21.73 16.01
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 31.75 16.80 22.80
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.99 7.91 6.10
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 91.47 46.13 59.88
  วงจรเงินสด (วัน) -50.34 -21.31 -27.98


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น