สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
YGG บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริการ/
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
22.10 26.50 / 10.70 45.89 10.65 90.00 3,978.00 3,884.06 56.66 36.38
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ต.ค. 2564 17:40   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
10 ส.ค. 2564 20:36   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10 ส.ค. 2564 20:22   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2564 20:22   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
10 ส.ค. 2564 20:21   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 348 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2934-4364
เบอร์โทรสาร 0-2934-4560
URL http://www.ygg-cg.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 07/01/2563
ราคา IPO (บาท) 5.00 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ออกแบบและจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิคเกี่ยวกับงานโฆษณา ภาพยนตร์ และเกม

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2564 26 พ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  26.32% 2,470 22.09% 1,691
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.01% (ณ วันที่ 15/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.88% (ณ วันที่ 15/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 7.28 9.01 7.77
  20 วัน 13.33 12.36 13.36
  60 วัน 5.74 -6.01 -3.06
  120 วัน -4.33 -28.72 -22.50
  YTD 24.86 -27.14 -24.27
  P/E (X) 45.89 57.83 58.10
  P/BV (X) 10.65 4.08 2.88
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.82 1.26 1.33

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@24 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ธนัช จุวิวัฒน์ 73,772,500 40.98
  2. นาย ศรุต ทับลอย 24,570,000 13.65
  3. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 16,366,500 9.09
  4. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 7,215,100 4.01
  5. น.ส. หทัยรัตน์ ถาวรพานิชกิจ 6,948,700 3.86
  6. นาง หวานเมือง สี่ 5,995,100 3.33
  7. นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต 2,000,000 1.11
  8. น.ส. ทิพจุฑา ประภาวีกร 1,284,900 0.71
  9. นาย ไมตรี เหล่าธนะกิจไพศาล 1,234,600 0.69
  10. น.ส. ญดา มงคลนุรักษ์ 1,004,000 0.56

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. น.ส. วิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ธนัช จุวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย ศรุต ทับลอย กรรมการ
  4. นาย ศรัณย์ สุตันติวรคุณ กรรมการ
  5. นาย สุวินัย ต่อศิริสุข กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. น.ส. ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 180.00  180.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,978.00  3,186.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 22.10  17.70 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.08  2.02 
  P/BV (X) 10.65  8.78 
  P/E (X) 45.89  72.16 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 133.38  500.62 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 26.55  34.95 
  Beta 0.61  1.60 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 24.86  254.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.79  0.69 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.99  1.25 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.155 บาท 09 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 0.08 บาท 11 มิ.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.115 บาท 14 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  - 0.125 บาท 09 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.06 บาท 12 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  - 0.122 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว สกุณา แย้มสกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 135.01 53.55 80.49 231.07 6.94
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 56.38 31.43 16.00 43.02 56.14
  สินค้าคงเหลือ - 0.22 - 0.22 -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 305.78 258.68 290.89 335.42 69.25
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 59.97 47.42 64.52 50.79 59.08
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 108.83 114.85 104.45 87.72 95.71
  รวมสินทรัพย์ 414.61 373.54 395.34 423.15 164.97
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - 7.20 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 17.25 7.57 10.98 17.74 6.75
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 0.68 0.65 5.77 5.44
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 29.80 15.12 18.85 37.86 15.74
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 11.27 15.76 14.59 24.62 28.97
  รวมหนี้สิน 41.07 30.88 33.44 62.49 44.71
  ทุนจดทะเบียน 90.00 90.00 90.00 90.00 54.95
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 90.00 90.00 90.00 90.00 54.95
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 239.26 239.26 239.26 239.33 45.05
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 42.45 13.36 30.81 31.28 20.20
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 1.83 0.04 1.83 0.05 0.05
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 373.53 342.66 361.90 360.66 120.25
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 145.07 102.40 226.56 195.68 170.74
  รายได้อื่น 0.52 0.93 1.51 0.92 2.80
  รวมรายได้ 145.59 103.33 228.06 196.60 173.54
  ต้นทุน 85.02 60.53 134.02 114.22 105.58
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 14.52 24.41 35.13 29.42 49.21
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 99.53 84.99 169.15 146.27 154.88
  EBITDA 56.66 25.60 75.71 66.12 32.84
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 10.33 8.83 18.27 15.78 14.18
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 46.33 16.77 57.44 50.33 18.66
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 46.73 16.62 56.57 48.63 21.09
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.26 0.09 0.31 0.38 38.39
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 30.44 -9.67 101.51 27.12 33.51
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 63.23 -98.15 -158.34 -3.29 -24.54
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -39.15 -69.70 -93.76 200.30 -8.79
  เงินสดสุทธิ 54.52 -177.52 -150.59 224.13 0.18
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 10.26 17.11 15.43 8.86
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 24.21 12.01 15.66 20.23
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 22.08 11.28 14.04 17.12
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.11 0.09 0.09 0.17
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.69 0.54 0.56 0.67
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 41.40 40.89 40.85 41.63
  EBIT Margin (%) 31.83 16.23 25.19 25.60
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 32.10 16.09 24.80 24.74

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 41.67 N/A 15.78 14.61
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 40.45 N/A 17.33 8.18
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 40.90 N/A 16.00 13.29
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 17.11 N/A 15.64 -5.56
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 181.14 N/A 16.32 130.57

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.13 6.40 7.68 3.95
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 59.53 57.07 47.54 92.47
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1,462.34 544.83 1,236.43 1,053.77
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 0.25 0.67 0.30 0.35
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 12.77 15.59 9.33 9.33
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 28.59 23.41 39.12 39.14
  วงจรเงินสด (วัน) 31.19 34.33 8.72 53.68


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 18 ต.ค. 2564 - 26 พ.ย. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้