สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
XO บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
17.50 26.75 / 8.65 16.94 6.76 212.38 7,433.38 7,557.64 300.49 14.59
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ส.ค. 2564 17:11   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2564 17:11   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13 ส.ค. 2564 17:11   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13 ส.ค. 2564 17:10   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
23 ก.ค. 2564 12:48   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 49/42 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 0-3840-1492, 0-3849-3752 ถึง 3
เบอร์โทรสาร 0-3840-1493
URL www.exoticfoodthailand.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 07/01/1999 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/08/2557
ราคา IPO (บาท) 2.20 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย 1. ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหาร เช่น ซอสพริก น้ำจิ้มไก่ และซอสต่างๆ 2.ผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบอาหาร เช่น กะทิและเครื่องแกงต่าง ๆ 3. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากผักและผลไม้ เช่น น้ำมะพร้าวและน้ำว่านหางจระเข้ 4. ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน เช่น ข้าวแกงเขียวหวานและก๋วยเตี๋ยวผัดไทย และ 5. ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปต่าง ๆ เช่น สินค้าในน้ำมันและน้ำเกลือ, ผักและผลไม้กระป๋อง, ผลิตภัณฑ์จากข้าว, ของแห้งและของดองต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกจัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท เช่น EXOTIC FOOD, THAI PRIDE, FLYING GOOSE, และ COCO LOTO เป็นต้น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มี.ค. 2564 23 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  39.01% 6,571 29.60% 2,051
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.61% (ณ วันที่ 19/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.47% (ณ วันที่ 19/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.57 0.04 0.56
  20 วัน -18.22 -14.63 -18.20
  60 วัน -15.05 -15.03 -22.24
  120 วัน 35.66 24.84 12.73
  YTD 57.66 21.47 -4.30
  P/E (X) 16.94 87.27 58.06
  P/BV (X) 6.76 3.78 2.88
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.45 0.31 1.24

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@31 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาง สร้อยเพชร จันทรัช 98,068,432 23.09
  2. น.ส. วาสนา จันทรัช 60,800,557 14.31
  3. นาย จิตติพร จันทรัช 50,717,600 11.94
  4. นาย วัฒนา จันทรัช 34,526,258 8.13
  5. นาย คเชนทร์ เบญจกุล 15,676,814 3.69
  6. น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 11,650,700 2.74
  7. UBS AG SINGAPORE BRANCH 10,000,000 2.35
  8. นาย วิโรจน์ พิริยะธรรมวงศ์ 6,140,000 1.45
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,132,593 1.44
  10. นาย แทนพงศ์ ตัณศลารักษ์ 5,500,000 1.29

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย บรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย วัฒนา จันทรัช ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาย จิตติพร จันทรัช กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. น.ส. วาสนา จันทรัช กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) / กรรมการ
  5. นาง สร้อยเพชร จันทรัช กรรมการ
  6. นาย กิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย สุดใจ นิโลดม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ธนัชกฤศ เตชะรัตนไกร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ประกิจ ประจนปัจจนึก กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ศราวุธ เมนะเศวต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 424.76  424.76  424.76 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 7,433.38  4,714.88  2,442.40 
  ราคา (บาท/หุ้น) 17.50  11.10  5.75 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.59  2.22  1.89 
  P/BV (X) 6.76  4.99  3.05 
  P/E (X) 16.94  20.09  12.98 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 304.32  196.03  69.81 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 112.47  30.75  10.40 
  Beta 0.53  1.16  1.42 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 57.66  93.04  -48.20 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.47  1.40  13.25 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.81  0.39  1.73 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.398 บาท 10 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.44 บาท 12 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.168 บาท 11 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.05 บาท 20 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.105 บาท 09 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.75 บาท 13 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว บงกช อ่ำเสงี่ยม/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว อรวรรณ ศิริรัตนวงศ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว นาฎศศิน วัฒนไพศาล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 150.02 88.61 131.67 59.77 185.34
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 245.08 109.31 103.68 76.61 80.32
  สินค้าคงเหลือ 168.09 108.03 98.01 87.83 88.43
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 802.65 509.35 672.25 358.69 435.55
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 474.76 537.57 516.56 517.78 541.73
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 570.91 595.82 572.12 575.04 556.02
  รวมสินทรัพย์ 1,373.56 1,105.17 1,244.38 933.73 991.58
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 205.70 118.68 161.38 105.46 215.01
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 8.94 7.45 - 15.32 15.73
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 241.79 151.40 184.57 125.27 242.60
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 32.49 34.97 33.12 7.66 23.68
  รวมหนี้สิน 274.29 186.37 217.69 132.93 266.28
  ทุนจดทะเบียน 214.13 212.54 212.54 212.54 211.85
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 212.38 212.38 212.38 212.38 176.85
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 374.86 374.86 374.86 374.86 130.76
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 504.54 324.06 431.95 205.57 410.21
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 7.49 - - 7.99 7.49
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - 7.49 7.49
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,099.28 918.79 1,026.68 800.80 725.30
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 807.93 611.80 1,267.66 990.72 1,144.99
  รายได้อื่น 4.58 2.46 7.44 5.87 3.61
  รวมรายได้ 812.51 614.26 1,275.10 996.59 1,148.60
  ต้นทุน 435.86 377.89 753.16 639.27 710.93
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 105.06 92.33 189.57 235.70 200.55
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 540.92 470.21 942.73 874.97 911.48
  EBITDA 300.49 174.13 391.68 171.22 276.03
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 28.09 29.84 58.97 46.92 38.59
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 272.40 144.29 332.71 124.30 237.44
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 259.49 139.23 318.48 121.99 221.90
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.61 0.33 0.75 0.30 0.63
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 126.85 146.34 413.23 145.72 264.55
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 84.95 -80.66 -219.67 -116.96 -184.62
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -193.44 -36.84 -121.66 -154.33 -4.96
  เงินสดสุทธิ 18.36 28.84 71.90 -125.57 74.97
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.32 3.36 3.64 2.86
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 43.48 20.85 34.85 15.99
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 37.18 17.62 30.55 12.91
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.25 0.20 0.21 0.17
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.19 1.06 1.17 1.04
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 46.05 38.23 40.59 35.47
  EBIT Margin (%) 33.53 23.49 26.09 12.47
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 31.94 22.67 24.98 12.24

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 32.06 19.41 27.95 -13.47
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 15.34 16.84 17.82 -10.08
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 32.28 19.39 27.95 -13.23
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 15.04 9.92 7.74 -4.01
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 86.37 70.67 161.07 -45.03

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.74 11.25 14.06 12.63
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 41.76 32.43 25.96 28.91
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.88 5.92 8.11 7.25
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 62.13 61.69 45.03 50.32
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.84 5.85 5.65 3.99
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 53.35 62.39 64.66 91.49
  วงจรเงินสด (วัน) 50.54 31.74 6.33 -12.26


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้