สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
WPH บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)
บริการ/การแพทย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.86 4.48 / 2.78 92.85 - 300.00 1,716.00 1,516.98 50.82 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
26 ธ.ค. 2560 12:43   วันหยุดประจำปี พ.ศ. 2561
06 ธ.ค. 2560 08:31   ชี้แจงเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.ตรัง
09 พ.ย. 2560 08:45   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
08 พ.ย. 2560 08:54   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
08 พ.ย. 2560 08:53   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 247/2 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง ตรัง 92000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7520-5555
เบอร์โทรสาร 0-7520-5460
URL http://www.wattanapat.co.th/
วันที่ก่อตั้งบริษัท 21/11/1991 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 03/10/2560
ราคา IPO (บาท) 3.90 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง"

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25 ก.ย. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  28.07% 2,811
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 23/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.11% (ณ วันที่ 23/01/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.42 0.65 0.87
  20 วัน -8.92 -8.48 -13.38
  60 วัน -24.34 -21.23 -30.09
  120 วัน N/A N/A N/A
  YTD -4.67 -5.87 -8.73
  P/E (X) 92.85 34.27 19.88
  P/BV (X) - 5.82 2.22
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.80 0.13 0.63

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 ก.ย. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. นาง ชิลาภรณ์ เหล่าสุนทร 128,363,100 21.39
  2. นาง ชิดาภา บุญสันติสุข 68,363,100 11.39
  3. นาง อมรา ลีละวัฒน์ 67,402,500 11.23
  4. นาย วัฒน์ ลีละวัฒน์ 56,738,822 9.46
  5. นาย วิทยา ลีละวัฒน์ 43,763,100 7.29
  6. นาย วิชย์ ลีละวัฒน์ 37,175,400 6.20
  7. นาง จริยา ลีละวัฒน์ 13,799,978 2.30
  8. นาย วิศิษฐ์ อมรวิทยารักษ์ 6,900,000 1.15
  9. นาย ศักดิ์ชัย โพธินามทอง 6,190,000 1.03
  10. นางสาว สายชล สิมะกุลธร 6,000,000 1.00

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ธัชชัย ศุภผลศิริ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาง อมรา ลีละวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาย สมชาย จันทร์สว่าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย พินิต เหล่าสุนทร กรรมการ
  5. นาย วิชย์ ลีละวัฒน์ กรรมการ
  6. นาย เชน เหล่าสุนทร กรรมการ
  7. นาย พรเลิศ บุญสันติสุข กรรมการ
  8. นาง จริยา ลีละวัฒน์ กรรมการ
  9. นาย บุญส่ง ตันติวิญญูพงศ์ กรรมการ
  10. น.ส. วิลดา สุพิทักษ์ กรรมการอิสระ
  11. นาย อภิชาติ พันธุ์พิพัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย ประทีป วาณิชย์ก่อกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ม.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 600.00  600.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,716.00  1,800.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.86  3.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) N/A  N/A 
  P/BV (X)
  P/E (X) 92.85  97.40 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.62  83.08 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 4.28  34.92 
  Beta 0.70 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -4.67  -23.08 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นาย กฤษดา เลิศวนา/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 315.99 36.98
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 34.27 41.12
  สินค้าคงเหลือ 13.88 13.47
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 376.88 106.65
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 549.77 512.56
  รวมสินทรัพย์ 939.80 631.26
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 50.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 71.30 60.10
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0.56 44.41
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 75.20 158.21
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 29.57 122.08
  รวมหนี้สิน 104.77 280.29
  ทุนจดทะเบียน 300.00 300.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 300.00 100.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 496.78 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 26.06 243.74
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 822.84 343.74
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 12.20 7.23
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 400.17 542.00
  รายได้อื่น 2.44 9.73
  รวมรายได้ 402.61 551.74
  ต้นทุนขาย 283.39 354.53
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 96.33 115.95
  รวมค่าใช้จ่าย 379.72 470.49
  EBITDA 50.82 116.71
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 27.93 35.46
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 22.89 81.25
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 14.92 72.24
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.36
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 45.19 111.67
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -55.11 -154.13
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 288.93 51.30
  เงินสดสุทธิ 279.01 8.84
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น