สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
WINMED บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.85 8.30 / 4.92 47.07 4.49 200.00 2,340.00 2,334.79 34.76 28.61
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 ส.ค. 2564 21:50   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
16 ส.ค. 2564 20:26   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
16 ส.ค. 2564 20:26   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
16 ส.ค. 2564 17:52   การเพิ่มวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นครั้งแรก (IPO)
13 ส.ค. 2564 17:43   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2725-0888
เบอร์โทรสาร 0-2725-0880
URL http://www.winnergymedical.co.th
วันที่ก่อตั้งบริษัท 08/04/2004 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 11/05/2564
ราคา IPO (บาท) 3.10 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้า และจำหน่ายเครื่อง และชุดอุปกรณ์ สำหรับการเก็บ การตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย และการบำบัดรักษาทางการแพทย์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 06 พ.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  28.83% 9,730
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 13.65% (ณ วันที่ 21/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.62% (ณ วันที่ 21/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.50 -3.22 -2.57
  20 วัน -9.30 -7.63 -9.97
  60 วัน -14.60 -23.33 -23.35
  120 วัน N/A N/A N/A
  YTD N/A N/A N/A
  P/E (X) 47.07 36.18 58.65
  P/BV (X) 4.49 4.18 2.91
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.14 0.90 1.16

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@06 พ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท วินเนอร์ยี่ เทรดดิ้ง จำกัด 182,785,820 45.70
  2. Dara Investment Limited 54,598,320 13.65
  3. นางสาว จิณหธาน์ ปัญญาศร 38,954,860 9.74
  4. นาย นันทิยะ ดารกานนท์ 4,334,760 1.08
  5. นาง พินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ 3,660,940 0.92
  6. นาย กนกศักดิ์ ปิ่นแสง 1,000,000 0.25
  7. นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ 1,000,000 0.25
  8. นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 1,000,000 0.25
  9. นาย สุรเดช อุทัยรัตน์ 800,000 0.20
  10. นาย อนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย 700,000 0.18

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย นันทิยะ ดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย อัมริณ ภัทรนาวิก กรรมการ
  4. นาย ธนกร วิทยะสิรินันท์ กรรมการ
  5. นาย มนัส สุภาพ กรรมการ
  6. นาย บุญเถลิง คำปวนบุตร กรรมการ
  7. น.ส. ยอดจุฑา กุญชร ณ อยุธยา กรรมการ
  8. นาย พิศุทธิ์ อารีมิตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาง ขวัญธิดา วัฒนวรกิจกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาง เรณู อุบล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ต.ค. 2564
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 400.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,340.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.85 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.30 
  P/BV (X) 4.49 
  P/E (X) 47.07 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 458.03 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 107.54 
  Beta 0.74 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 88.71 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากการหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย เสถียร วงศ์สนันท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย วิชัย รุจิตานนท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว อัจฉรา สุขในใบบุญ/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 151.30 8.29
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 153.57 174.75
  สินค้าคงเหลือ 71.41 61.71
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 385.32 256.03
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 147.07 103.12
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 282.03 236.08
  รวมสินทรัพย์ 667.35 492.10
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 23.00 155.78
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 57.00 58.67
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 5.67
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 91.18 236.95
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 54.91 66.37
  รวมหนี้สิน 146.09 303.31
  ทุนจดทะเบียน 200.00 200.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 200.00 140.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 299.69 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 18.21 45.43
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 3.36 3.36
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 521.26 188.79
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 235.32 530.54
  รายได้อื่น 2.41 0.51
  รวมรายได้ 237.73 531.05
  ต้นทุน 126.25 282.33
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 92.17 178.73
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 218.42 461.06
  EBITDA 34.76 93.16
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 15.46 23.17
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 19.31 69.99
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 14.47 51.59
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.32
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 41.50 8.14
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -64.59 -97.24
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 166.10 90.07
  เงินสดสุทธิ 143.01 0.97
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.23 1.08
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.75 27.33
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.17 14.22
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.28 1.61
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.76 1.08
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 46.35 46.79
  EBIT Margin (%) 8.12 13.18
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.09 9.71

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.27 3.04
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 111.65 120.23
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.76 4.57
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 97.19 79.79
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.71 4.81
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 77.57 75.84
  วงจรเงินสด (วัน) 131.27 124.17


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 16 ส.ค. 2564 - 03 ก.ย. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้