สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
WIN บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.49 0.76 / 0.45 N/A 0.93 561.14 274.96 651.56 14.69 20.67
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 ส.ค. 2562 17:27   แจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ของบริษัทย่อย
14 ส.ค. 2562 18:08   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2562 18:07   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
14 ส.ค. 2562 18:06   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
06 ส.ค. 2562 17:10   แจ้งการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทย่อย
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 105 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
เบอร์โทรศัพท์ 0-3857-3162-3
เบอร์โทรสาร 0-3857-3218
URL www.wyncoast.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/10/1985 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 11/06/2533
ราคา IPO (บาท) 72.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 12/04/2548

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 02/07/2556
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะธุรกิจ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ประเภทพื้นที่ อาคารโรงงาน บริเวณติดถนนบางนา-ตราด ก.ม 52 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) พื้นที่ให้เช่าและบริการในเขตปลอดอากร (Free Zone)2) พื้นที่ให้เช่าและบริการนอกเขตปลอดอากร3) พื้นที่ให้เช่าและบริการบนหลังคา

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2561
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
33.96% 2,949 40.88% 3,270
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.09% (ณ วันที่ 20/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 95.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.98% (ณ วันที่ 20/09/2562)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - 3.66 1.57
20 วัน - 3.01 -0.65
60 วัน -9.26 0.46 -4.73
120 วัน -16.95 -14.17 -17.38
YTD -9.26 -7.52 -13.27
P/E (X) N/A 14.32 18.65
P/BV (X) 0.93 1.48 1.83
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.15 0.95

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@21 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
1. นาง นภา จามิกรณ์ 88,185,000 15.72
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามประสิทธิ์ 56,995,000 10.16
3. นาย จักร จามิกรณ์ 52,000,000 9.27
4. น.ส. กมลทิพย์ นามนวน 50,879,741 9.07
5. นาย พิชัย ปัญญาเสวนมิตร 46,523,900 8.29
6. น.ส. เจริญศรี คลังทรัพย์ 44,383,800 7.91
7. นาย ชิตวร บุญล้อม 31,616,300 5.63
8. น.ส. กัญฐณา ศิวาธนพล 10,000,000 1.78
9. นาย วิทิต พงศ์พิโรดม 8,250,000 1.47
10. นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี 7,622,200 1.36

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย จักร จามิกรณ์ ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. น.ส. กรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร กรรมการ
3. น.ส. วินิตา จามิกรณ์ กรรมการ
4. นาง กฤษณา ประกอบการดี กรรมการ
5. นาย พัฒน์พงษ์ หลิมไชยกุล กรรมการ
6. พลเอก สมโภชน์ สุนทรมณี กรรมการ
7. นาย พูลศักดิ์ เทศนิยม กรรมการอิสระ
8. นาย ดุษฎี สินเจิมสิริ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นาย ชโย ตรังอดิศัยกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
20 ก.ย. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 561.14  561.14  561.14 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 274.96  303.02  280.57 
ราคา (บาท/หุ้น) 0.49  0.54  0.50 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.53  0.56  0.55 
P/BV (X) 0.93  0.97  0.92 
P/E (X) N/A  44.70  1,235.13 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.12  27.41  96.42 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.13  0.37  1.35 
Beta 0.29  0.45  0.42 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -9.26  8.00  -27.54 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
นางสาว วรรญา พุทธเสถียร/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
นาย เชิดสกุล อ้นมงคล/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
นางสาว วราภรณ์ อินทรประสิทธิ์/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
นางสาว รวิษฎา วาดวารี/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
นางสาว ชลทิชา เลิศวิไล/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
นางสาว วราภรณ์ พันธ์ภักดีนุพงษ์/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสด 14.96 33.17 21.17 3.76 3.79
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 37.37 43.84 42.40 23.44 28.14
สินค้าคงเหลือ 3.07 0.22 1.69 1.44 1.13
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 71.21 95.30 75.84 29.93 33.25
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 594.50 586.46 597.09 579.18 500.23
รวมสินทรัพย์ 687.78 703.76 687.45 617.02 540.19
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 37.31 44.83 32.94 51.22 44.94
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 13.59 0.72 9.00 6.62 27.10
รวมหนี้สินหมุนเวียน 112.92 108.71 103.20 125.18 144.65
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 226.47 239.90 232.87 146.09 136.96
รวมหนี้สิน 339.39 348.61 336.07 271.27 281.61
ทุนจดทะเบียน 561.14 561.14 561.14 561.14 550.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 561.14 561.14 561.14 561.14 510.13
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -283.10 -283.10 -283.10 -283.10 -263.78
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม -319.20 -304.01 -306.99 -312.86 -307.22
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 296.21 311.42 308.43 302.57 217.11
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 52.18 43.74 42.94 43.18 41.47
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
ยอดขายสุทธิ 56.78 34.41 95.37 88.27 78.18
รายได้อื่น 3.92 33.00 44.85 7.23 8.09
รวมรายได้ 60.70 67.41 140.21 95.50 86.27
ต้นทุนขาย 26.69 15.71 48.86 46.83 30.66
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 25.86 35.61 60.47 42.86 36.86
รวมค่าใช้จ่าย 53.94 51.33 114.36 95.51 67.73
EBITDA 14.69 21.91 38.75 10.85 28.20
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 7.92 5.83 12.89 10.86 9.66
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 6.76 16.08 25.85 -0.00 18.54
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -12.21 8.85 5.94 -7.15 8.08
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.02 0.02 0.01 -0.01 0.02
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 10.69 -27.87 -21.45 18.27 32.91
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2.18 -18.32 -35.00 -15.75 -7.80
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -14.72 75.60 73.87 -2.55 -26.14
เงินสดสุทธิ -6.21 29.41 17.41 -0.02 -1.03
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.63 0.88 0.73 0.24
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -4.97 -0.20 1.94 -2.75
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.38 1.35 3.96 -0.00
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.15 1.12 1.09 0.90
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.19 0.15 0.21 0.17
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 52.99 54.33 48.77 46.94
EBIT Margin (%) 11.14 23.85 18.44 -0.00
อัตรากำไรสุทธิ (%) -20.11 13.12 4.24 -7.49

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
21 มิ.ย. 2560 PP 3,265,891 561,144,020 1.00
09 มิ.ย. 2560 XR 47,747,201 557,878,129 1.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 65.04 -40.97 8.04 12.91
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 69.85 -52.48 4.33 52.77
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -9.95 5.63 46.82 10.71
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 5.09 -9.64 19.74 41.02
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A 282.61 N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.90 1.78 2.90 3.42
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 125.87 205.22 125.99 106.64
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 36.41 42.94 31.21 36.45
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 10.02 8.50 11.69 10.01
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.46 0.63 1.16 0.97
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 250.51 582.92 314.33 374.72
วงจรเงินสด (วัน) -114.62 -369.20 -176.65 -258.07


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น