สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
WICE บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.10 5.50 / 1.17 26.30 4.33 325.95 3,324.69 4,039.72 171.90 16.58
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ส.ค. 2563 17:11   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 (แก้ไข)
13 ส.ค. 2563 17:05   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13 ส.ค. 2563 07:00   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2563 07:00   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2563 07:00   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคาร WICE PLACE เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2681-6181
เบอร์โทรสาร 0-2681-6173-75
URL www.wice.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 18/05/1993 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 28/07/2558
ราคา IPO (บาท) 2.10 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศทั้งทางทะเลและทางอากาศแบบครบวงจร (International Logistics Services and Solutions Provider) ทั้งการนำเข้าและส่งออก และการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และการขนส่งในประเทศ โดยสามารถให้บริการขนส่งสินค้าแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) คือการให้บริการรับจัดการขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานลูกค้าต้นทางเพื่อส่งมอบไปยังหน้าประตูโรงงานลูกค้าปลายทาง และแบบ Exwork คือการให้บริการรับจัดการขนส่งที่ผู้นำเข้ารับผิดชอบภาระค่าขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานผู้ส่งออกไปจนถึงผู้รับปลายทาง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มี.ค. 2563 13 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  40.53% 3,767 41.73% 3,502
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.07% (ณ วันที่ 29/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.46% (ณ วันที่ 29/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.00 3.36 2.83
  20 วัน 16.44 16.87 22.55
  60 วัน 65.58 73.13 75.12
  120 วัน 286.36 236.83 237.94
  YTD 127.68 193.03 186.08
  P/E (X) 26.30 N/A 21.57
  P/BV (X) 4.33 3.02 1.42
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.60 0.23 0.74

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@13 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาง อารยา คงสุนทร 146,978,780 22.55
  2. นาย ชูเดช คงสุนทร 101,139,320 15.51
  3. น.ส. ฐิติมา ตันติกุลสุนทร 66,857,280 10.26
  4. น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร 45,952,200 7.05
  5. นาย พัทธดน คงสุนทร 26,337,000 4.04
  6. MR. LIM MENG PUI 19,202,800 2.95
  7. MR. LIEN HOCK LOONG 19,202,800 2.95
  8. น.ส. ศศิธร ตันติกุลสุนทร 16,563,200 2.54
  9. MR. TAI WAI FUNG 15,577,060 2.39
  10. MISS CHOO YIE NGOH 13,493,900 2.07

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาง อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ชูเดช คงสุนทร กรรมการ
  4. นางสาว ฐิติมา ตันติกุลสุนทร กรรมการ
  5. น.ส. บุศรินทร์ ต่วนชะเอม กรรมการ
  6. นาย รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย เจริญเกียรติ หุตะนานันทะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย กมล รุ่งเรืองยศ กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  29 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 651.90  651.90  651.90 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,324.69  1,460.25  2,372.91 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.10  2.24  3.64 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.18  1.20  1.24 
  P/BV (X) 4.33  1.87  2.94 
  P/E (X) 26.30  22.19  26.09 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 195.95  62.58  173.84 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 25.62  5.95  24.24 
  Beta 0.88  1.53  1.45 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 127.68  -38.46  -29.32 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.76  5.80  3.30 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.46  1.29  0.86 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.09 บาท 15 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.13 บาท 16 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.12 บาท 16 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 234.65 146.92 149.33 208.23 203.67
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 664.48 468.98 596.09 442.46 300.00
  สินค้าคงเหลือ - - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,059.82 764.31 933.87 795.81 607.93
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 206.35 223.63 229.64 223.53 143.33
  รวมสินทรัพย์ 1,717.93 1,383.55 1,573.51 1,419.80 1,103.82
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 8.86 - 6.59 - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 564.77 312.26 463.87 326.62 129.58
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 37.84 18.35 18.44 4.03 0.77
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 653.66 363.78 528.02 355.78 152.49
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 233.27 158.79 158.89 106.83 51.56
  รวมหนี้สิน 886.93 522.57 686.91 462.61 204.06
  ทุนจดทะเบียน 325.95 325.95 325.95 325.95 325.95
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 325.95 325.95 325.95 325.95 325.95
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 347.78 347.78 347.78 347.78 347.78
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -45.82 - 9.33 - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 155.96 85.02 127.96 148.69 134.45
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 768.24 757.88 793.62 823.79 814.69
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 62.76 103.10 92.98 133.41 85.08
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,683.20 1,018.72 2,220.88 1,832.11 1,396.37
  รายได้อื่น 7.03 10.44 10.00 18.00 5.96
  รวมรายได้ 1,690.23 1,029.17 2,230.88 1,850.12 1,402.33
  ต้นทุนขาย 1,414.14 865.01 1,868.61 1,454.71 1,054.29
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 129.20 142.28 290.55 250.57 217.05
  รวมค่าใช้จ่าย 1,545.22 1,007.29 2,159.43 1,705.28 1,271.34
  EBITDA 171.90 41.88 113.58 176.55 158.94
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 26.89 20.00 42.13 31.72 27.95
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 145.01 21.87 71.45 144.84 130.99
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 85.53 21.08 61.97 96.19 89.70
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.13 0.03 0.10 0.15 0.14
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 167.89 -1.01 93.69 167.56 116.40
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -86.03 -14.16 -106.39 -95.80 -7.89
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 6.30 -31.81 -33.18 -64.77 -77.31
  เงินสดสุทธิ 88.16 -46.99 -45.88 6.99 31.19
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.62 2.10 1.77 2.24
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 16.57 8.98 7.66 11.74
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 12.55 7.42 4.77 11.48
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.15 0.69 0.87 0.56
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.86 1.59 1.49 1.47
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 15.99 15.09 15.86 20.60
  EBIT Margin (%) 8.58 2.13 3.20 7.83
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.06 2.05 2.78 5.20

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 65.23 25.01 21.22 31.21
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 63.48 36.83 28.45 37.98
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 64.23 25.07 20.58 31.93
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 53.40 33.91 26.63 34.13
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 305.84 -56.30 -35.57 7.24

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.09 4.67 4.28 4.94
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 71.69 78.15 85.34 73.96
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.51 6.08 4.73 6.38
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 66.20 60.07 77.20 57.23
  วงจรเงินสด (วัน) 5.49 18.08 8.14 16.73


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น