สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
WHAUP บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET100 / SETHD
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.60 7.10 / 3.16 11.32 1.16 3,825.00 13,770.00 26,104.15 708.53 13.86
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 ก.ย. 2563 13:29   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไขคะแนนเสียง วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม)
19 ส.ค. 2563 13:05   แจ้งวันหยุดประเพณีเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563
11 ส.ค. 2563 21:05   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
11 ส.ค. 2563 19:53   แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) (เพิ่ม Template)
11 ส.ค. 2563 19:13   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 9/241-242 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2719-9559
เบอร์โทรสาร 0-2717-2128
URL www.wha-up.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 30/6/2008 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/04/2560
ราคา IPO (บาท) 26.25 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 13/07/2560

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักใน (1) ธุรกิจสาธารณูปโภค โดยจำหน่ายน้ำดิบ ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ำเสีย ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ (2) ธุรกิจพลังงาน โดยลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 พ.ค. 2563 11 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  26.80% 10,346 28.32% 10,657
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.62% (ณ วันที่ 28/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.29% (ณ วันที่ 28/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -4.76 -1.60 -3.85
  20 วัน -11.76 -3.63 -7.55
  60 วัน -20.70 -9.96 -16.48
  120 วัน -10.00 -20.23 -21.63
  YTD -33.94 -12.54 -17.38
  P/E (X) 11.32 30.88 21.68
  P/BV (X) 1.16 1.34 1.42
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.06 0.25 0.74

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2,691,956,170 70.38
  2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 91,020,800 2.38
  3. น.ส. จรีพร จารุกรสกุล 73,836,600 1.93
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 52,718,935 1.38
  5. WHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNATIONAL (SG) PTE. LTD. 43,500,010 1.14
  6. STATE STREET EUROPE LIMITED 40,869,678 1.07
  7. น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร 33,363,478 0.87
  8. นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์ 26,684,956 0.70
  9. น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์ 26,536,506 0.69
  10. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 20,206,800 0.53

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. น.ส. จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร
  2. นาย นิพนธ์ บุญเดชานันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย เดวิด ริชาร์ด นาร์โดน กรรมการ
  4. นาย วิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล กรรมการ
  5. นาย เวทย์ นุชเจริญ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาง พรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย เอกชัย ติวุตานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย สุรเธียร จักรธรานนท์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  28 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,825.00  3,825.00  3,825.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 13,770.00  20,846.25  21,228.75 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.60  5.45  5.55 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.09  3.54  3.51 
  P/BV (X) 1.16  1.54  1.58 
  P/E (X) 11.32  8.88  10.20 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 29.09  37.17  44.92 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 27.16  36.23  45.72 
  Beta 0.84  1.18  1.29 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -33.94  -1.80  -31.48 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.01  3.88  3.66 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.79  0.50  0.37 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.16 บาท 20 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.0925 บาท 04 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.2115 บาท 22 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.2034 บาท 21 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 1,773.25 471.56 754.59 853.46 591.57
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 220.80 253.72 811.38 269.07 259.68
  สินค้าคงเหลือ - - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,522.05 1,621.43 2,074.27 2,073.60 2,081.74
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 4,709.72 3,439.64 3,950.24 3,214.32 3,089.11
  รวมสินทรัพย์ 25,942.12 22,992.41 26,418.72 23,773.27 21,378.19
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 80.00 1,765.00 - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 450.40 258.86 292.21 189.72 336.19
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 6,239.83 - 4,123.11 - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,002.99 381.03 6,481.67 234.15 386.03
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 7,104.41 9,532.49 6,377.78 9,489.84 8,415.18
  รวมหนี้สิน 14,107.40 9,913.53 12,859.45 9,724.00 8,801.21
  ทุนจดทะเบียน 3,825.00 3,825.00 3,825.00 3,825.00 3,825.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 3,825.00 3,825.00 3,825.00 3,825.00 3,825.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,557.84 2,557.84 2,557.84 2,557.84 2,557.84
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 3,464.40 3,154.74 3,656.38 4,113.23 2,639.34
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 11,834.72 13,078.88 13,559.27 14,049.27 12,576.98
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 833.70 934.51 1,857.25 1,708.29 1,633.76
  รายได้อื่น 83.49 68.93 145.67 162.70 134.40
  รวมรายได้ 1,244.12 2,095.36 3,884.04 3,918.40 3,704.26
  ต้นทุนขาย 578.76 559.41 1,164.41 1,120.01 1,092.38
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 80.34 75.81 197.55 130.84 140.26
  รวมค่าใช้จ่าย 660.11 635.22 1,361.96 1,250.85 1,245.33
  EBITDA 708.53 1,566.18 2,740.89 2,871.31 2,654.17
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 124.51 106.05 218.81 203.76 195.23
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 584.01 1,460.14 2,522.08 2,667.55 2,458.94
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 360.93 1,281.75 2,137.21 2,251.90 1,980.92
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.09 0.34 0.56 0.59 0.54
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,279.98 512.72 1,093.60 730.88 870.32
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -477.15 -205.27 -2,771.59 -682.59 -1,101.61
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 213.80 -688.87 1,601.27 214.03 675.38
  เงินสดสุทธิ 1,016.63 -381.42 -76.72 262.32 444.09
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.36 4.26 0.32 8.86
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.76 19.48 15.48 16.91
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.73 12.61 10.05 11.82
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.19 0.76 0.95 0.69
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.12 0.18 0.15 0.17
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 30.58 40.14 37.30 34.44
  EBIT Margin (%) 46.94 69.68 64.93 68.08
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 29.01 61.17 55.03 57.47

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -10.79 10.53 8.72 4.56
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 3.46 1.26 3.96 2.53
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -40.62 14.21 -0.88 5.78
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 3.92 6.34 8.88 0.44
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -71.84 26.65 -5.09 13.68

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.40 7.53 3.44 6.46
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 49.30 48.46 106.17 56.49
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.34 4.87 4.83 4.26
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 109.35 74.99 75.53 85.69
  วงจรเงินสด (วัน) -60.04 -26.53 30.63 -29.21


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น