สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
WHART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
14.50 19.83 / 11.30 - 1.34 23,053.23 37,042.13
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
10 ก.ย. 2563 17:25   รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
31 ส.ค. 2563 17:22   การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ WHART
27 ส.ค. 2563 17:05   แจ้งการลดทุนชำระแล้ว ครั้งที่ 21
19 ส.ค. 2563 18:11   การเผยแพร่รายงานประจำไตรมาส 2 ปี 2563 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
07 ส.ค. 2563 12:52   แจ้งรายละเอียดการประเมินเพื่อสอบทานมูลค่าทรัพย์สิน รอบพฤษภาคม ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 3/2563)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2673-3999
เบอร์โทรสาร 0-2673-3900
URL www.whareit.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 8/12/2014 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 18/12/2557
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 9.0241 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 9.0376 : ใหม่ 9.0241 @ 03/09/2563

  ลักษณะธุรกิจ
  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (?กองทรัสต์ฯ?) เป็นกองทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (?พระราชบัญญัติฯ?) ที่ก่อตั้งขึ้นตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ฯ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและนำเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพหรือจำหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทรัสต์ฯ ได้ลงทุนหรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง ขายหรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สินเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ฯ และผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นหรือหลักทรัพย์อื่น หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 17 มี.ค. 2563 20 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  84.19% 3,616 84.05% 3,501
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.18% (ณ วันที่ 25/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 25/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.68 0.40 2.78
  20 วัน -2.68 -3.22 2.87
  60 วัน -10.49 -2.66 -4.67
  120 วัน 21.85 11.04 5.71
  YTD -16.67 7.56 5.75
  P/E (X) - N/A 21.34
  P/BV (X) 1.34 1.14 1.40
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.04 0.86

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@13 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. สำนักงานประกันสังคม 426,630,455 16.70
  2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 383,222,129 15.00
  3. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 135,958,288 5.32
  4. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 100,869,396 3.95
  5. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 88,728,945 3.47
  6. กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 80,504,068 3.15
  7. กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 72,702,288 2.85
  8. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 64,551,055 2.53
  9. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 62,970,874 2.46
  10. ธนาคาร ออมสิน 59,539,272 2.33

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,554.63  2,554.63  2,248.45 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 37,042.13  44,450.55  25,182.69 
  ราคา (บาท/หุ้น) 14.50  17.40  11.11 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.80  9.98  9.81 
  P/BV (X) 1.34  1.74  1.14 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 6.50  21.05  12.87 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 14.52  30.65  10.86 
  Beta 0.39  -0.19  0.12 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 10.67  (ข้อมูล ณ วันที่ 25/09/2563) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -16.67  56.66  17.87 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.10  2.87  2.69 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้นแบ่งเป็น ประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.178 บาท 27 ส.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.1715 บาท 02 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  16 พ.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.0794 บาท 25 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2562 - 15 พ.ย. 2562 0.0965 บาท 18 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.1715 บาท 21 พ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.1715 บาท 22 ส.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.146 บาท 22 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  16 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.0705 บาท 25 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561 0.092 บาท 18 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.1775 บาท 23 พ.ย. 2561 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.1745 บาท 23 ส.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 0.1245 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 พ.ย. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.0865 บาท 23 มี.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 0.0617 บาท 12 ธ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 0.1705 บาท 22 พ.ย. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว รจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินลงทุน - สุทธิ 36,715.75 32,441.70 37,020.69 31,724.68 26,295.46
  เงินสด 1,537.63 83.79 279.58 139.66 787.13
  ลูกหนี้ - - - - -
  รวมสินทรัพย์ 39,020.19 33,214.25 38,154.23 32,651.32 27,814.46
  เจ้าหนี้ - - - - -
  เงินมัดจำการเช่าและบริการ 1,019.84 951.70 1,026.39 958.69 882.44
  รวมหนี้สิน 11,417.09 10,752.53 10,838.44 10,668.00 8,715.14
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 26,435.50 21,494.06 26,517.24 21,624.47 18,927.08
  กำไร (ขาดทุน) สะสม 1,167.60 967.67 798.55 358.86 172.24
  สินทรัพย์สุทธิ 27,603.10 22,461.72 27,315.79 21,983.33 19,099.32
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 10.81 9.99 10.69 9.78 9.72
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากเงินลงทุน 1,272.79 1,114.56 2,263.81 1,979.93 1,080.21
  รายได้อื่น - - - - -
  รวมรายได้ 1,272.79 1,114.56 2,263.81 1,979.93 1,080.21
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 28.97 24.87 50.89 43.54 23.30
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 20.33 19.89 40.71 - -
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 33.94 26.59 54.59 47.52 21.70
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - - -
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 26.69 33.67 92.43 93.50 -
  รวมค่าใช้จ่าย 326.45 366.99 715.84 670.24 352.54
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 946.34 747.56 1,547.97 1,309.69 727.67
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,128.35 632.00 -2,917.33 -3,494.71 -2,313.47
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -870.30 -687.87 3,057.24 2,847.24 2,104.34
  เงินสดสุทธิ 1,258.06 -55.87 139.92 -647.47 501.47
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  25 พ.ย. 2562 PO 86,878,300 2,554,629,507 9.0696
  18 พ.ย. 2562 XR 219,296,987 2,467,751,207 9.0696
  27 พ.ย. 2561 PO 60,480,200 2,248,454,220 9.1676
  21 พ.ย. 2561 XR 223,996,848 2,187,974,020 9.1676
  30 พ.ย. 2560 PP 991,835,172 1,963,977,172 9.2861


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น