สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
WHART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
17.40 17.90 / 10.00 - 1.74 20,482.52 39,123.10
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 ส.ค. 2562 18:44   การเผยแพร่รายงานประจำไตรมาส 2 ปี 2562 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
05 ส.ค. 2562 18:56   รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
25 ก.ค. 2562 20:24   แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดสิทธิในการลดทุน ครั้งที่ 17 และ การจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 20
25 ก.ค. 2562 20:23   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
25 ก.ค. 2562 20:23   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2673-3999
เบอร์โทรสาร 0-2673-3900
URL www.whareit.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 8/12/2014 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 18/12/2557
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 9.1096 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 9.1551 : ใหม่ 9.1096 @ 30/05/2562

  ลักษณะธุรกิจ
  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (?กองทรัสต์ฯ?) เป็นกองทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (?พระราชบัญญัติฯ?) ที่ก่อตั้งขึ้นตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ฯ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและนำเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพหรือจำหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทรัสต์ฯ ได้ลงทุนหรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง ขายหรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สินเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ฯ และผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นหรือหลักทรัพย์อื่น หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 20 มี.ค. 2562 02 เม.ย. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  84.05% 3,501 84.20% 3,361
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.16% (ณ วันที่ 21/08/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 21/08/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.14 -0.34 -2.27
  20 วัน 7.41 5.19 13.76
  60 วัน 25.18 14.48 23.06
  120 วัน 41.46 20.19 42.25
  YTD 55.36 28.85 48.31
  P/E (X) - N/A 18.64
  P/BV (X) 1.74 1.53 1.82
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.08 0.04 1.16

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 ส.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. สำนักงานประกันสังคม 398,837,475 17.74
  2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 337,284,043 15.00
  3. กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 133,403,852 5.93
  4. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 96,166,106 4.28
  5. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 90,094,622 4.01
  6. ธนาคาร ออมสิน 70,473,029 3.13
  7. กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 66,678,090 2.97
  8. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 63,783,554 2.84
  9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 62,472,155 2.78
  10. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 46,543,904 2.07

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ส.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,248.45  2,248.45  1,963.98 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 39,123.10  25,182.69  18,854.18 
  ราคา (บาท/หุ้น) 17.40  11.20  9.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.98  9.81  9.80 
  P/BV (X) 1.74  1.14  0.98 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 12.92  12.87  11.78 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 27.22  10.86  4.76 
  Beta 0.03  0.12  0.06 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 9.99  (ข้อมูล ณ วันที่ 21/08/2562) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 55.36  17.87  -4.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.26  2.69  2.01 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้นแบ่งเป็น ประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.1715 บาท 22 ส.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.146 บาท 22 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  16 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.0705 บาท 25 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561 0.092 บาท 18 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.1775 บาท 23 พ.ย. 2561 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.1745 บาท 23 ส.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 0.1245 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 พ.ย. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.0865 บาท 23 มี.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 0.0617 บาท 12 ธ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 0.1705 บาท 22 พ.ย. 2560 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.1705 บาท 23 ส.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560 0.1205 บาท 23 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  16 พ.ย. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.0741 บาท 22 มี.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2559 - 15 พ.ย. 2559 0.093 บาท 20 ธ.ค. 2559 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2559 0.1696 บาท 25 พ.ย. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินลงทุน - สุทธิ 32,441.70 27,152.95 31,724.68 26,295.46 13,264.44
  เงินสด 83.79 381.03 139.66 787.13 285.66
  ลูกหนี้ - - - - -
  รวมสินทรัพย์ 33,214.25 28,191.90 32,651.32 27,814.46 13,922.55
  เจ้าหนี้ - - - - -
  เงินมัดจำการเช่าและบริการ 951.70 881.03 958.69 882.44 373.34
  รวมหนี้สิน 10,752.53 8,873.56 10,668.00 8,715.14 4,381.56
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 21,494.06 18,767.02 21,624.47 18,927.08 9,466.65
  กำไร (ขาดทุน) สะสม 967.67 551.32 358.86 172.24 74.34
  สินทรัพย์สุทธิ 22,461.72 19,318.34 21,983.33 19,099.32 9,540.99
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 9.99 9.84 9.78 9.72 9.81
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  รายได้จากเงินลงทุน 1,114.56 993.03 1,979.93 1,080.21 709.76
  รายได้อื่น - - - - -
  รวมรายได้ 1,114.56 993.03 1,979.93 1,080.21 709.76
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 24.87 21.30 43.54 23.30 15.14
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 19.89 - - - -
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 26.59 23.06 47.52 21.70 10.10
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - - -
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 33.67 - 93.50 - -
  รวมค่าใช้จ่าย 366.99 357.05 670.24 352.54 234.57
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 747.56 635.97 1,309.69 727.67 475.18
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 632.00 181.84 -3,494.71 -2,313.47 -3,593.26
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -687.87 -587.94 2,847.24 2,104.34 3,618.48
  เงินสดสุทธิ -55.87 -406.10 -647.47 501.47 25.22
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  27 พ.ย. 2561 PO 60,480,200 2,248,454,220 9.1676
  21 พ.ย. 2561 XR 223,996,848 2,187,974,020 9.1676
  30 พ.ย. 2560 PP 991,835,172 1,963,977,172 9.2861
  01 ธ.ค. 2559 PO 131,738,087 972,142,000 9.4205
  28 พ.ย. 2559 XR 178,733,913 840,403,913 9.4205


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น