สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
WHABT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 08 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
9.25 9.50 / 8.30 - 0.85 1,922.78 1,868.50
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
02 ธ.ค. 2564 18:41   รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
17 พ.ย. 2564 08:24   การเผยแพร่รายงานประจำไตรมาส 2 ปี 2564/2565 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
10 พ.ย. 2564 19:13   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย. 2564 19:12   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
10 พ.ย. 2564 19:12   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2686-6100
เบอร์โทรสาร 0-2670-0430
URL www.whabt.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 4/11/2015 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/11/2558
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 9.5187 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 9.5387 : ใหม่ 9.5187 @ 09/09/2563

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนในในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน 2 โครงการ ประกอบด้วยกรรมสิทธิในที่ดินและอาคารโครงการเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดี และสิทธิการเช่าที่ดินและกรรมสิทธิในอาคารโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 17 มิ.ย. 2564 12 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  84.38% 973 84.41% 916
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.74% (ณ วันที่ 08/12/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 08/12/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 3.93 3.73 0.74
  20 วัน 2.78 5.81 3.27
  60 วัน 2.78 5.72 4.18
  120 วัน 4.52 5.33 4.17
  YTD 7.56 8.78 -3.67
  P/E (X) - N/A 20.21
  P/BV (X) 0.85 1.08 1.74
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.03 1.27

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@24 พ.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. สำนักงานประกันสังคม 55,017,500 27.24
  2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 30,300,000 15.00
  3. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 23,387,700 11.58
  4. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 9,499,900 4.70
  5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5,000,000 2.48
  6. นาย วุฒิชัย เผอิญโชค 2,000,000 0.99
  7. MR. PETER ERIC DENNIS 1,751,000 0.87
  8. นาง สุธี สิริสิทธิโชติ 1,500,000 0.74
  9. นาย ประสิทธิ์ เลิศโกวิทย์ 1,118,800 0.55
  10. นาย ไชยวัฒน์ ศิวสิริการุณย์ 1,000,000 0.50

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  08 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 202.00  202.00  202.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,868.50  1,737.20  1,959.40 
  ราคา (บาท/หุ้น) 9.25  8.60  9.70 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.83  10.67  10.51 
  P/BV (X) 0.85  0.81  0.92 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.96  1.06  4.86 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.08  0.08  0.40 
  Beta 0.14  0.13  0.04 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 10.90  (ข้อมูล ณ วันที่ 08/12/2564) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 7.56  -11.34  -2.02 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.97  6.91  5.61 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่เกิน 4 ครั้งต่อรอบปีบัญชี ในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 0.171 บาท 08 ธ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.1565 บาท 02 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 0.166 บาท 17 มิ.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.171 บาท 04 มี.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.171 บาท 26 พ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.1365 บาท 27 ส.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.146 บาท 23 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.164 บาท 25 ก.พ. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.148 บาท 26 พ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.1365 บาท 22 ส.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.147 บาท 25 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.1325 บาท 27 ก.พ. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/03/2022)
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว รจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/03
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
  (01/04/64 
  -30/09/64) 
  6M/2564 
  (01/04/63 
  -30/09/63) 
  2564 
  (01/04/63 
  -31/03/64) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 139.96 123.57 133.20 98.90 9.40
  เงินลงทุน 2,568.15 2,543.38 2,568.66 2,558.45 2,598.72
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 13.03 11.28 23.23 40.55 27.78
  รวมสินทรัพย์ 2,746.24 2,711.09 2,746.67 2,739.52 2,695.08
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - -
  หนี้สินระยะยาว 498.56 - 498.05 - -
  หนี้สินตามสัญญาเช่า - - - - -
  รวมหนี้สิน 557.41 555.62 561.63 586.60 575.98
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,922.78 1,922.78 1,922.78 1,930.86 1,942.88
  กำไร (ขาดทุน)สะสม 266.06 232.70 262.26 222.06 176.22
  สินทรัพย์สุทธิ 2,188.83 2,155.47 2,185.04 2,152.91 2,119.10
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 10.84 10.67 10.82 10.66 10.49
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
  (01/04/64 
  -30/09/64) 
  6M/2564 
  (01/04/63 
  -30/09/63) 
  2564 
  (01/04/63 
  -31/03/64) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากเงินลงทุน 105.39 104.58 212.34 241.31 241.21
  รายได้อื่น - - - - -
  รวมรายได้ 105.39 104.58 212.34 241.31 241.21
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 3.26 3.24 6.47 6.43 6.39
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 2.61 2.59 5.18 5.15 -
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 5.63 5.55 11.18 10.90 10.79
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - - -
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 15.30 8.76 26.55 51.84 60.07
  รวมค่าใช้จ่าย 36.69 36.88 76.99 111.33 119.77
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 68.70 67.70 135.35 129.98 121.44
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
  (01/04/64 
  -30/09/64) 
  6M/2564 
  (01/04/63 
  -30/09/63) 
  2564 
  (01/04/63 
  -31/03/64) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 80.26 98.48 185.51 242.82 64.65
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -73.49 -73.81 -151.22 -153.32 -147.60
  เงินสดสุทธิ 6.76 24.67 34.30 89.50 -82.95
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 0.65 0.65 0.64 0.54
  อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ 0.20 0.20 0.20 0.21

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราการเจริญเติบโต (หนี้สิน) 0.32 -4.38 -4.26 1.84
  อัตราการเจริญเติบโต (สินทรัพย์) 1.30 0.21 0.26 1.65


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้