สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET50
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.28 4.56 / 2.92 15.48 2.91 1,432.63 61,316.56 112,649.43 3,745.46 14.28
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 ม.ค. 2561 08:28   หุ้นเพิ่มทุนของ WHA เริ่มซื้อขายวันที่ 17 มกราคม 2561
26 ธ.ค. 2560 13:23   รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WHA-W1 ( ใช้สิทธิ ครั้งที่5 )
01 ธ.ค. 2560 09:36   แจ้งมติคณะกรรมการเห็นชอบให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวและขายทรัพย์สินของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
29 พ.ย. 2560 12:33   แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WHA-W1 ครั้งที่ 5
22 พ.ย. 2560 17:06   แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ.2561
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2753-3750
เบอร์โทรสาร 0-2753-2750
URL www.wha.co.th
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 28/2/2003 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 08/11/2555
ราคา IPO (บาท) 13.25 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.10 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.10 @ 06/05/2558

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทฯ เป็นผู้นำในการให้บริการแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านโลจิสติกส์ โดยสามารถจำแนกส่วนธุรกิจได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจการพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Logistics) ธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม (Industrial Development) ธุรกิจให้บริการด้านสาธารณูปโภคและพลังงาน (Utilities & Power) และธุรกิจให้บริการด้านดิจิตอล (Digital Platform) อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายในการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ฯ (WHART HREIT และ WHABT) หรือกองทุนรวมฯ (WHAPF และ HPF) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ และกองทุนรวมฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านการลงทุนในกองทรัสต์ฯ และ/หรือกองทุนรวมฯ เพื่อผลตอบแทนในรูปเงินปันผลสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มี.ค. 2560 11 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  39.87% 17,389 32.92% 11,818
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 18.91% (ณ วันที่ 23/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.79% (ณ วันที่ 23/01/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.60 -4.00 -4.13
  20 วัน 8.63 5.37 3.31
  60 วัน 17.58 11.90 8.65
  120 วัน 41.72 22.64 21.74
  YTD 7.00 5.10 2.44
  P/E (X) 15.48 18.77 19.88
  P/BV (X) 2.91 2.00 2.22
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.96 0.38 0.63

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@24 พ.ย. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด 3,629,083,491 25.34
  2. STATE STREET EUROPE LIMITED 1,551,389,784 10.83
  3. น.ส. จรีพร จารุกรสกุล 1,471,761,769 10.28
  4. นาย สมยศ อนันตประยูร 932,666,723 6.51
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 602,232,402 4.20
  6. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 321,473,360 2.24
  7. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - 101S 316,455,600 2.21
  8. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 186,861,000 1.30
  9. นาย สัญชัย สุขสมชีวิน 150,100,000 1.05
  10. นาย วุฒิ จารุกรสกุล 134,000,000 0.94

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการ
  2. น.ส. จรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาย เดวิด ริชาร์ด นาร์โดน รองประธานกรรมการ
  4. นาย จักรกฤษณ์ ไชยสนิท กรรมการ
  5. นาย ณรงค์ กริชชาญชัย กรรมการ
  6. นาย สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย กรรมการ
  7. นาย อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการ
  8. นาย วิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล กรรมการ
  9. นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ กรรมการ
  10. นาย อภิชัย บุญธีรวร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  11. นาย สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาง กฤษณา สุขบุญญสถิตย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาย ชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ม.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 14,326.30  14,322.43  14,322.43 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 61,316.56  57,289.72  42,394.39 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.28  4.00  2.96 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.47  1.47  1.34 
  P/BV (X) 2.91  2.72  2.21 
  P/E (X) 15.48  14.47  18.58 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 17.96  134.28  135.49 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 739.70  269.03  248.39 
  Beta 1.42  1.25  1.07 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 7.00  35.14  3.50 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.59  3.84  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.56  0.56  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 0.0488 บาท 08 ธ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.1536 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย พิสิฐ ทางธนกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว นภนุช อภิชาตเสถียร/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 1,757.71 2,557.30 2,635.40 2,554.72 370.94
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 493.95 469.94 442.79 345.83 103.85
  สินค้าคงเหลือ 14,019.46 15,413.16 14,648.45 15,425.27 -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 20,546.19 27,765.21 22,059.46 26,232.63 5,682.18
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 4,266.16 3,850.89 3,831.91 3,842.14 66.84
  รวมสินทรัพย์ 74,147.48 80,519.15 74,783.64 79,095.08 15,952.03
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 3,084.14 6,654.62 3,648.92 1,693.19 250.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,776.11 2,045.99 2,451.62 3,381.07 597.44
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,235.89 11,875.09 8,342.36 14,889.07 393.17
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 9,506.88 22,925.12 15,413.74 20,902.01 2,931.07
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 37,217.43 37,761.48 37,407.63 36,534.34 8,540.90
  รวมหนี้สิน 46,724.31 60,686.60 52,821.37 57,436.35 11,471.96
  ทุนจดทะเบียน 1,567.77 1,567.77 1,567.77 1,567.77 963.89
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,432.24 1,432.24 1,432.24 1,432.23 963.89
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 12,391.31 12,391.31 12,391.31 12,390.95 1,548.74
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 172.86 172.86 172.86 172.86 172.86
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 6,012.24 4,252.00 6,653.18 3,755.02 1,801.29
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 21,056.90 19,156.38 21,429.40 18,655.77 4,480.07
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 6,366.27 676.17 532.87 3,002.96 -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 4,783.75 3,839.78 17,820.58 11,436.99 4,887.89
  รายได้อื่น 624.22 334.97 498.17 627.14 169.80
  รวมรายได้ 6,922.34 5,336.03 19,324.97 13,102.15 5,057.69
  ต้นทุนขาย 2,459.31 2,073.28 11,414.64 7,430.61 3,269.11
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,105.55 827.72 1,495.28 1,133.31 283.34
  รวมค่าใช้จ่าย 3,564.86 2,901.00 12,909.92 8,563.91 3,560.19
  EBITDA 3,745.46 2,881.93 7,025.96 5,312.88 1,676.55
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 387.99 446.90 610.91 774.64 179.05
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 3,357.48 2,435.03 6,415.05 4,538.24 1,497.50
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,558.99 496.98 2,898.16 1,953.73 978.62
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.11 0.03 0.20 0.16 1.02
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 483.58 -893.95 -1,581.34 1,000.23 4.01
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 764.42 -1,134.60 10,167.55 -32,463.54 -4,599.48
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -2,132.65 2,045.89 -8,491.19 33,654.37 4,646.58
  เงินสดสุทธิ -884.65 17.34 95.02 2,191.06 51.12
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.16 1.21 1.43 1.26
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 19.70 13.99 14.46 16.89
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.49 6.31 8.34 9.55
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.22 3.17 2.46 3.08
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.27 0.18 0.25 0.28
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 48.59 46.01 35.95 35.03
  EBIT Margin (%) 48.50 45.63 33.20 34.64
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 22.52 9.31 15.00 14.91

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  02 มี.ค. 2558 XR 350,506,097 1,314,397,866 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 24.58 34.17 55.82 133.99
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 18.62 51.24 53.62 127.30
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 29.73 36.58 47.49 159.05
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 22.88 47.05 50.75 140.55
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 213.69 194.43 48.34 99.64

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 38.94 29.75 45.19 50.87
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 9.37 12.27 8.08 7.18
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.80 0.51 0.76 0.48
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 455.18 719.46 480.83 757.71
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.89 3.50 3.91 3.74
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 74.57 104.25 93.25 97.71
  วงจรเงินสด (วัน) 389.98 627.49 395.65 667.17


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ WHA-W1

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น