สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
WG บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
185.50 185.50 / 116.00 19.52 1.66 178.50 3,311.18 3,462.07 117.55 14.43
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
22 ก.ย. 2563 18:16   แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
18 ก.ย. 2563 17:07   SEC News : แจ้งข่าวแบบ 250-2 ของ WG
18 ก.ย. 2563 08:36   ขอนำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
27 ส.ค. 2563 17:51   แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
27 ส.ค. 2563 17:07   SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-4 ของ WG
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 75 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2390-2445-54, 0-2391-7648-53
เบอร์โทรสาร 0-2381-2972, 0-2381-2975
URL www.whitegroup.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/8/1967 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 11/04/2522
ราคา IPO (บาท) 150.00 @พาร์100.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 100.00 : ใหม่ 10.00 @ 22/03/2531

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 08/11/2547
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / บริการ / พาณิชย์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ลักษณะธุรกิจ
แบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ 1. ธุรกิจด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม 2. ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 3. ธุรกิจร่วมทุนในบริษัทย่อย

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 03 ก.ค. 2563 25 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
6.89% 433 6.89% 454
การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.51% (ณ วันที่ 23/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.08% (ณ วันที่ 23/09/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - 8.55 2.33
20 วัน 0.27 14.18 3.07
60 วัน 2.49 24.05 9.98
120 วัน 37.41 -2.57 11.37
YTD 20.45 73.41 50.55
P/E (X) 19.52 137.69 21.68
P/BV (X) 1.66 0.79 1.42
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.04 0.30 0.90

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@03 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด 16,617,018 93.09
2. นาย สมคิด สง่าธีระภาพ โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด (มหาชน) 167,100 0.94
3. MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC 150,700 0.84

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
2. นาง ศิริกุล สมุทรสาคร กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นางสาว นัทธ์หทัย ธนชัยหิรัญศิริ กรรมการ
4. นาง กมลวรรณ ศิวรักษ์ กรรมการ
5. นาง สุจิตรา วิชยศึกษ์ กรรมการ
6. นาย สุทธิชัย สังขมณี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นาง พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. พลตำรวจโท ภัทรชัย หิรัญญะเวช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
23 ก.ย. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 17.85  17.85  17.85 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,311.18  2,748.90  3,195.15 
ราคา (บาท/หุ้น) 185.50  154.00  179.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 112.08  103.80  99.52 
P/BV (X) 1.66  1.48  1.80 
P/E (X) 19.52  18.05  23.62 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.02  1.21  58.55 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.18  0.15  7.59 
Beta -0.07  0.16  0.26 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 20.45  -13.97  19.73 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  2.76  2.51 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.50  0.59 
นโยบายเงินปันผล ยังไม่มีการกำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นรายปี

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 4.25 บาท 23 พ.ค. 2562 เงินปันผล
- 4.50 บาท 15 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาย เกียรตินิยม คุณติสุข/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาย สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 109.26 168.12 1,098.72 539.36 175.73
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 180.14 209.43 176.76 164.20 188.51
สินค้าคงเหลือ 172.44 154.75 148.21 204.86 195.67
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,762.35 1,532.84 1,624.66 1,495.44 1,413.89
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 132.28 138.63 134.39 140.00 156.12
รวมสินทรัพย์ 2,260.76 2,032.89 2,108.64 2,003.07 1,945.82
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - 0.88 -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 188.32 150.32 140.10 118.37 119.19
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1.42 - - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 216.32 171.11 163.49 155.29 148.46
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 43.01 48.53 47.02 42.73 42.39
รวมหนี้สิน 259.34 219.64 210.51 198.03 190.84
ทุนจดทะเบียน 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 178.50 178.50 178.50 178.50 178.50
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 225.34 225.34 225.34 225.34 225.34
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,596.87 1,409.16 1,493.56 1,400.95 1,350.72
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,000.60 1,812.40 1,897.29 1,804.18 1,753.95
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.82 0.85 0.85 0.86 1.02
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 527.07 481.32 1,041.26 994.23 1,105.20
รายได้อื่น 10.93 71.04 24.14 138.00 35.45
รวมรายได้ 538.00 552.37 1,065.41 1,132.23 1,140.65
ต้นทุนขาย 377.58 388.55 735.44 827.95 825.27
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 52.06 55.93 119.56 120.79 130.95
รวมค่าใช้จ่าย 430.63 448.06 855.00 966.64 967.24
EBITDA 117.55 115.44 237.86 191.34 197.90
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 10.18 11.14 27.45 25.75 24.49
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 107.37 104.31 210.41 165.60 173.40
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 85.26 84.07 168.47 130.55 138.11
กำไรต่อหุ้น (บาท) 4.78 4.71 9.44 7.31 7.74
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 105.62 119.53 237.88 168.65 113.96
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,094.31 -414.68 397.76 273.87 -299.21
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -0.76 -76.09 -76.28 -78.90 -88.36
เงินสดสุทธิ -989.46 -371.23 559.36 363.62 -273.61
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 8.15 8.96 9.94 9.63
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.90 8.28 9.10 7.34
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.94 9.25 10.23 8.39
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.13 0.12 0.11 0.11
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.49 0.54 0.52 0.57
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 28.36 19.28 29.37 16.72
EBIT Margin (%) 19.96 18.88 19.75 14.63
อัตรากำไรสุทธิ (%) 15.85 15.22 15.81 11.53

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 9.50 -9.00 4.73 -10.04
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -2.82 -11.99 -11.17 0.33
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -2.60 -6.94 -5.90 -0.74
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -3.89 -12.15 -11.55 -0.06
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 1.41 24.64 29.05 -5.47

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.58 4.44 6.11 5.64
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 65.41 82.13 59.76 64.74
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.43 4.38 4.17 4.13
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 82.42 83.26 87.62 88.29
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.28 4.76 5.69 6.97
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 85.31 76.75 64.14 52.36
วงจรเงินสด (วัน) 62.52 88.64 83.23 100.66


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น