สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
W บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.80 5.05 / 3.00 N/A 3.80 813.91 3,092.87 3,482.42 -73.50 -17.84
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
27 ต.ค. 2564 17:05   แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
25 ส.ค. 2564 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2564
17 ส.ค. 2564 09:18   ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
17 ส.ค. 2564 08:12   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 ส.ค. 2564 08:12   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 (แก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูล)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2093-1681-3
เบอร์โทรสาร 0-2093-1684
URL www.eicasia.net
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/02/1984 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/12/2546
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 15.00 : ใหม่ 1.00 @ 01/07/2564

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 11/06/2564
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / เทคโนโลยี / ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทฯ มีการลงทุนใน 1) ธุรกิจอาหาร 2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอะไหล่อิเล็คทรอนิคส์ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำประเภทไดโอดที่เป็นอุปกรณ์พื้นฐานในวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  67.64% 4,151 24.14% 2,828
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 27/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.69% (ณ วันที่ 27/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.56 -2.25 -2.40
  20 วัน -19.15 -18.37 -19.53
  60 วัน 11.76 15.08 5.59
  120 วัน 10.14 7.95 5.52
  YTD -6.17 -17.05 -16.45
  P/E (X) N/A 32.16 20.85
  P/BV (X) 3.80 2.15 1.75
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.06 0.27 1.39

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@16 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ 1,409,000,000 11.54
  2. นาย สุเมธ เศษธะพานิช 1,050,000,000 8.60
  3. นาย กฤษฎา พฤติภัทร 834,000,000 6.83
  4. นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ 658,053,951 5.39
  5. นาง วารี ภัทราวณิชย์ 584,836,666 4.79
  6. นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี 567,500,000 4.65
  7. น.ส. วลีรัตน์ โกวิทานุพงศ์ 411,004,300 3.37
  8. นาย บุญเอื้อ จิตรถนอม 390,781,375 3.20
  9. นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช 289,880,000 2.37
  10. น.ส. สุมิตรา รัตนภุชพงศ์ 270,000,000 2.21

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย วีรยุทธ โพธารามิก รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  3. นาง แสงเดือน อิ๋วบำรุง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / กรรมการ
  4. นาย กุศล สังขนันท์ กรรมการ
  5. นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ กรรมการ
  6. นาย เริงฤทธิ์ แมคอินทอช กรรมการ
  7. น.ส. เยาวโรจน์ กลิ่นบุญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย เจนวิทย์ จิวะกุลชัยนันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  27 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 813.91  12,208.70  9,391.31 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,092.87  3,296.35  375.65 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.80  4.05  0.55 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.00  0.09  0.09 
  P/BV (X) 3.80  3.13  0.45 
  P/E (X) N/A  N/A  2.94 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 139.61  165.34  15.66 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 27.16  13.13  0.23 
  Beta 0.56  0.50  -0.04 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -6.17  637.70  0.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย สมคิด เตียตระกูล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาย นรินทร์ จูระมงคล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว ศรัณญา อัครมหาพาณิชย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว อมรจิต เบ้าหล่อเพชร/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 24.01 68.52 43.42 41.37 47.71
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 29.21 110.37 26.06 167.88 102.86
  สินค้าคงเหลือ 20.74 118.69 20.23 84.93 69.60
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 73.97 431.06 89.71 402.63 345.52
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 98.30 154.87 103.17 256.69 370.78
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,152.75 987.20 1,190.83 853.35 430.47
  รวมสินทรัพย์ 1,226.72 1,418.26 1,280.54 1,255.98 776.00
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 74.70 39.59 26.70 22.09 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 86.15 116.33 67.13 97.61 29.08
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2.64 0.61 1.44 0.18 -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 247.38 187.57 159.31 125.63 44.78
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 166.18 322.51 173.13 166.74 173.92
  รวมหนี้สิน 413.56 510.08 332.44 292.38 218.70
  ทุนจดทะเบียน 1,144.56 13,020.37 17,168.10 10,221.36 10,221.36
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 813.91 9,391.31 12,208.70 9,391.31 3,169.90
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - -7,841.57 -10,320.88 -7,841.57 -1,931.23
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -258.15 -760.76 -939.72 -703.73 -681.37
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 257.40 -57.84 - -57.84 -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 257.40 -57.84 - -57.84 -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 813.16 731.13 948.10 788.16 557.29
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.00 177.05 0.00 175.44 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 183.79 222.86 415.62 424.65 297.99
  รายได้อื่น 2.95 2.19 4.13 5.05 2.23
  รวมรายได้ 186.75 225.05 419.89 430.50 304.92
  ต้นทุน 95.91 169.91 285.99 279.49 210.83
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 218.35 99.11 249.44 214.54 69.47
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 319.52 275.67 525.11 621.25 282.62
  EBITDA -73.50 -4.28 -126.00 42.58 64.63
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 59.34 41.25 91.83 64.71 43.26
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -132.84 -45.53 -217.83 -22.13 21.37
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -134.94 -57.03 -238.81 -21.88 5.23
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.17 -0.01 -0.02 -0.00 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -56.69 16.69 -30.11 -32.05 20.24
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -15.59 -30.67 -345.97 -243.03 26.35
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 52.87 42.98 377.77 269.01 -118.72
  เงินสดสุทธิ -19.41 28.99 1.68 -6.07 -72.13
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.30 2.30 0.56 3.20
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -41.02 -5.17 -27.51 -3.25
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -23.07 -2.60 -17.18 -2.18
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.51 0.56 0.35 0.30
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.29 0.37 0.33 0.42
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 47.82 23.76 31.19 34.18
  EBIT Margin (%) -71.14 -20.23 -51.88 -5.14
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -72.26 -24.63 -56.47 -5.08

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  16 เม.ย. 2564 PP 12 12,208,700,490 1.00
  18 ก.ย. 2563 XR 2,817,392,182 12,208,700,478 1.00
  18 ม.ค. 2562 XR 6,221,408,618 9,391,307,275 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -17.53 26.69 -2.13 42.50
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -43.55 34.20 2.33 32.57
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -17.02 27.02 -2.46 41.18
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 15.91 32.55 -15.48 119.82
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.40 4.15 4.29 3.14
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 67.65 87.95 85.16 116.36
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.04 3.37 5.44 3.62
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 120.04 108.24 67.11 100.90
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.09 4.00 3.47 4.41
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 174.31 91.31 105.13 82.73
  วงจรเงินสด (วัน) 13.38 104.89 47.14 134.53


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  C 19 พ.ค. 2564 18 ส.ค. 2564

  Market Alert (ล่าสุด)
  Trading Alert 19 ม.ค. 2564
  Cash Balance ระดับ C 19 พ.ค. 2564 - 17 ส.ค. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ W-W5

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้