สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
W บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.23 0.23 / 0.02 N/A 3.84 9,391.31 2,160.00 2,778.61 -4.28 56.08
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
08 ก.ย. 2563 13:04   การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1.2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
08 ก.ย. 2563 08:03   แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์
01 ก.ย. 2563 18:42   การขยายวันจองซื้อและชำระราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุน
27 ส.ค. 2563 17:02   รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขกรณีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ
24 ส.ค. 2563 13:09   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2093-1681-3
เบอร์โทรสาร 0-2093-1684
URL www.eicasia.net
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/02/1984 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/12/2546
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 21/05/2550

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทฯ มีการลงทุนใน 1) ธุรกิจอาหาร 2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอะไหล่อิเล็คทรอนิคส์ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำประเภทไดโอดที่เป็นอุปกรณ์พื้นฐานในวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และ 3) ธุรกิจให้บริการเช่าพื้นที่ป้ายโฆษณานอกบ้าน (Out of Home Media)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25 มี.ค. 2563 13 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  24.14% 2,828 22.48% 3,040
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.05% (ณ วันที่ 18/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.91% (ณ วันที่ 18/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 43.75 22.26 42.81
  20 วัน 27.78 4.01 31.92
  60 วัน 93.36 -7.26 106.05
  120 วัน 737.89 165.76 581.65
  YTD 528.42 229.56 670.57
  P/E (X) N/A 40.39 22.11
  P/BV (X) 3.84 3.04 1.45
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 4.33 2.11 0.81

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@10 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ 1,409,000,000 15.00
  2. นาย กฤษฎา พฤติภัทร 1,280,000,000 13.63
  3. นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช 1,150,000,000 12.25
  4. นาย สุเมธ เศษธะพานิช 1,050,000,000 11.18
  5. นาย สิริ สิริพิพัฒน์ 635,550,000 6.77
  6. น.ส. วลีรัตน์ โกวิทานุพงศ์ 447,304,300 4.76
  7. นาย ณรุจ วิวรรธนไกร 200,000,000 2.13
  8. บริษัท ณุศาบุรี จำกัด 197,500,000 2.10
  9. น.ส. กิตติยา อุทกโยธะ 167,272,500 1.78
  10. นาย โอภาส พฤติภัทร 128,700,000 1.37

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย วีรยุทธ โพธารามิก รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  3. นาง แสงเดือน อิ๋วบำรุง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / กรรมการ
  4. นาย กุศล สังขนันท์ กรรมการ
  5. นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ กรรมการ
  6. นาย เริงฤทธิ์ แมคอินทอช กรรมการ
  7. น.ส. เยาวโรจน์ กลิ่นบุญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย เจนวิทย์ จิวะกุลชัยนันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 9,391.31  9,391.31  3,169.90 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,160.00  375.65  126.80 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.23  0.04  0.04 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.07  0.09  0.18 
  P/BV (X) 3.84  0.45  0.23 
  P/E (X) N/A  2.94  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 81.86  15.66  47.58 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 6.21  0.23  0.37 
  Beta 0.35  -0.04  -0.22 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 528.42  0.00  -42.86 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย สมคิด เตียตระกูล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาย ธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาย นรินทร์ จูระมงคล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว ศรัณญา อัครมหาพาณิชย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว อมรจิต เบ้าหล่อเพชร/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 68.52 28.94 41.37 47.71 120.16
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 110.37 116.91 167.88 102.86 102.80
  สินค้าคงเหลือ 118.69 72.76 84.93 69.60 63.93
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 431.06 318.62 402.63 345.52 439.52
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 154.87 399.65 256.69 370.78 311.80
  รวมสินทรัพย์ 1,418.26 1,142.15 1,255.98 776.00 812.85
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 39.59 17.47 22.09 - 106.76
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 116.33 45.16 97.61 29.08 35.88
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 12.27 5.19 5.94 1.48 0.28
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 187.57 131.91 125.63 44.78 146.13
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 322.51 180.92 166.74 173.92 114.66
  รวมหนี้สิน 510.08 312.84 292.38 218.70 260.79
  ทุนจดทะเบียน 13,020.37 10,221.36 10,221.36 10,221.36 6,271.36
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 9,391.31 9,391.31 9,391.31 3,169.90 3,169.88
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -7,841.57 -7,841.57 -7,841.57 -1,931.23 -1,931.22
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -57.84 - -57.84 - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -760.76 -720.43 -703.73 -681.37 -686.60
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 731.13 829.31 788.16 557.29 552.06
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 177.05 0.00 175.44 0.00 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 222.86 175.91 424.65 297.99 229.83
  รายได้อื่น 9.44 7.43 191.09 21.17 11.93
  รวมรายได้ 232.30 183.34 615.74 319.16 241.76
  ต้นทุนขาย 169.91 126.60 279.49 210.83 159.43
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 99.11 75.70 214.54 69.47 64.96
  รวมค่าใช้จ่าย 277.83 217.76 637.87 297.79 381.04
  EBITDA -4.28 -11.24 42.58 64.63 -118.53
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 41.25 23.18 64.71 43.26 20.74
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -45.53 -34.42 -22.13 21.37 -139.27
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -57.03 -38.58 -21.88 5.23 -131.52
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.10
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 16.69 -33.18 -32.05 20.24 -8.60
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -30.67 -349.74 -243.03 26.35 -468.63
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 42.98 364.48 269.01 -118.72 473.10
  เงินสดสุทธิ 28.99 -18.43 -6.07 -72.13 -4.13
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.30 2.42 3.20 7.72
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -5.17 -5.54 -3.25 0.94
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -2.60 -3.16 -2.18 2.69
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.70 0.38 0.37 0.39
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.52 0.38 0.61 0.40
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 23.76 28.03 34.18 29.25
  EBIT Margin (%) -19.60 -18.77 -3.59 6.70
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -24.55 -21.04 -3.55 1.64

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  18 ม.ค. 2562 XR 6,221,408,618 9,391,307,275 1.00
  08 ก.ย. 2560 XR 2,469,372,989 3,169,876,452 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 26.69 24.50 42.50 29.66
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 34.20 36.47 32.57 32.24
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 26.70 21.10 92.92 32.01
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 27.58 60.94 114.20 -21.85
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.15 3.12 3.14 2.90
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 87.95 117.17 116.36 125.96
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.37 3.36 3.62 3.16
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 108.24 108.65 100.90 115.59
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.00 7.01 4.41 6.49
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 91.31 52.10 82.73 56.23
  วงจรเงินสด (วัน) 104.89 173.71 134.53 185.31


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  C 18 พ.ค. 2563 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ W-W3

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น