สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
VTE บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 2560  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.88 3.59 / 1.75 N/A 1.21 975.14 1,833.26 3,850.71 -27.40 49.38
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
19 ต.ค. 2560 17:53   แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ เพิ่มเติม
16 ต.ค. 2560 08:44   หุ้นเพิ่มทุนของ VTE เริ่มซื้อขายวันที่ 17 ตุลาคม 2560
12 ต.ค. 2560 17:11   การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์
12 ต.ค. 2560 08:39   รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (แก้ไขเพิ่มเติม)
11 ต.ค. 2560 17:35   แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 128 ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี 10 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2965-6310
เบอร์โทรสาร 0-2965-6319
URL www.vte.co.th
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 25/05/1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 09/03/2554
ราคา IPO (บาท) 1.60 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  1.ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบสื่อสาร งานระบบประปาและสุขาภิบาล งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ2. ธุรกิจเหมืองถ่านหิน3. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 20 มี.ค. 2560 15 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  76.60% 3,194 67.08% 2,857
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 9.20% (ณ วันที่ 20/10/2560) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.14% (ณ วันที่ 20/10/2560)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -6.00 -5.16 -5.13
  20 วัน -6.00 -4.28 -4.85
  60 วัน -3.20 5.25 -3.27
  120 วัน -27.96 -21.08 -25.54
  YTD -40.27 -36.08 -34.79
  P/E (X) N/A 59.98 97.37
  P/BV (X) 1.21 1.71 2.91
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.88 0.56 0.25

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 ก.ย. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. PLANET ENERGY HOLDINGS PTE. LTD. 85,637,713 9.68
  2. นาย ชนน วังตาล 47,959,700 5.42
  3. นาย โสรัจ โรจนเบญจกุล 46,639,458 5.27
  4. นาย วิชัย วชิรพงศ์ 35,776,900 4.04
  5. นาย บดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์ 33,870,000 3.83
  6. นาย ณรุจ วิวรรธนไกร 20,022,400 2.26
  7. นาย สมชาย สิริสถาวร 17,486,110 1.98
  8. น.ส. ทิตานัน หรุ่นเริงใจ 17,403,000 1.97
  9. นาย พิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ 15,180,900 1.72
  10. นาง เกษมศรี วรรณโรจน์ 14,828,522 1.68

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย โสรัจ โรจนเบญจกุล ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  2. นาย ไพบูลย์ เธียรพิริยะตระกูล กรรมการ
  3. นาย ไซ กง ฟุง กรรมการ
  4. นาย ศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ กรรมการ
  5. นาย ออง ทีฮา กรรมการ
  6. น.ส. หทัยชนก วชิรพงศ์ กรรมการ
  7. นาย นิพนธ์ อรุณพูลศิล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ปราโมทย์ กอบคุณนันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ประยุทธ วิบูลย์ศิริชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ต.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  2558
  30 ธ.ค. 2558
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 975.14  830.58  742.67 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,833.26  2,624.63  2,005.20 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.88  3.15  2.69 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.72  1.87  1.91 
  P/BV (X) 1.21  1.69  1.41 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 146.50  343.13  526.48 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 15.80  34.17  44.56 
  Beta 1.04  1.12  1.02 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2559  2558 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -40.27  17.04  4.58 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและเงินสำรองตามกฏหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นาย บุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์/บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
  นางสาว รุ้งตวัน บุญศักดิ์เฉลิม/บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
  นางสาว ปิยนุช เกษมศุภกร/บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  6M/2559 
  (01/01/59 
  -30/06/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 58.72 256.99 108.09 130.82 102.77
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 378.36 220.95 1,019.02 185.92 127.62
  สินค้าคงเหลือ 2.96 34.55 6.67 21.04 13.40
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,707.10 846.70 2,362.90 637.81 354.66
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 298.55 338.43 311.27 202.61 43.46
  รวมสินทรัพย์ 3,594.89 2,169.18 3,633.71 1,822.79 775.83
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,128.39 420.90 139.93 89.25 159.42
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 446.47 146.47 430.01 66.12 93.56
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2.38 3.70 3.01 3.67 2.29
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,821.61 626.99 2,000.09 505.90 327.30
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 255.38 9.46 84.56 9.70 3.43
  รวมหนี้สิน 2,076.99 636.45 2,084.65 515.60 330.73
  ทุนจดทะเบียน 1,266.56 934.40 934.40 898.27 530.92
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 885.03 830.58 830.58 742.67 424.73
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 856.75 791.96 791.96 690.86 846.56
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -204.98 -159.73 -117.24 -167.02 -837.37
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,518.71 1,532.99 1,549.62 1,307.24 445.11
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -0.81 -0.27 -0.56 -0.05 -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  6M/2559 
  (01/01/59 
  -30/06/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 364.60 402.65 1,629.08 460.00 472.90
  รายได้อื่น 36.74 5.25 41.45 19.11 22.84
  รวมรายได้ 401.34 407.90 1,670.53 479.11 495.74
  ต้นทุนขาย 328.22 331.07 1,396.73 390.78 439.22
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 107.02 56.04 149.58 88.62 100.52
  รวมค่าใช้จ่าย 440.49 389.75 1,557.38 572.73 840.87
  EBITDA -27.40 26.00 131.38 -86.90 -339.69
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 11.75 7.85 18.23 6.72 5.44
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -39.15 18.15 113.15 -93.62 -345.13
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -87.74 7.30 49.78 -106.14 -358.93
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.10 0.01 0.06 -0.18 -0.99
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  6M/2559 
  (01/01/59 
  -30/06/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -219.06 -15.30 -903.85 -28.17 47.83
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 152.01 -388.94 -648.85 -483.10 -64.09
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 26.41 518.43 1,529.58 529.77 65.88
  เงินสดสุทธิ -49.37 114.19 -23.12 18.49 53.12
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2560  6M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.94 1.35 1.18 1.26
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -2.97 -7.37 3.49 -12.11
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.94 -4.62 4.15 -7.21
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.37 0.42 1.35 0.39
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.58 0.33 0.61 0.37
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 9.98 17.78 14.26 15.05
  EBIT Margin (%) -9.75 4.45 6.77 -19.54
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -21.86 1.79 2.98 -22.15

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  11 ต.ค. 2560 PP 3,000,000 975,136,378 1.00
  03 ต.ค. 2560 XR 87,109,580 972,136,378 1.00
  23 มิ.ย. 2560 XR 54,446,751 885,026,798 1.00
  24 มิ.ย. 2558 PP 189,823,511 742,666,728 1.00
  24 มิ.ย. 2558 PP 16 552,843,217 1.00
  23 มิ.ย. 2558 PP 85,637,713 552,843,201 1.00
  22 มิ.ย. 2558 XR 42,471,169 467,205,488 1.00
  25 ก.ค. 2557 XR 106,183,333 424,733,333 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2560  6M/2559  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -9.45 69.31 254.15 -2.73
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -0.86 64.07 257.42 -11.03
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -1.61 65.66 248.67 -3.35
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 13.02 67.79 171.92 -31.89
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -20.53 N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2560  6M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.31 3.14 2.70 2.93
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 68.74 116.38 134.99 124.39
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 74.31 21.69 100.81 22.69
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 4.91 16.83 3.62 16.09
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.70 3.99 5.63 4.89
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 77.63 91.39 64.83 74.57
  วงจรเงินสด (วัน) -3.98 41.82 73.78 65.91


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ VTE-W2

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น