สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
VRANDA บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
บริการ/การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.55 9.50 / 4.34 50.50 0.86 1,598.41 1,774.23 4,978.06 187.02 14.16
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
23 ก.ย. 2563 08:52   แจ้งการเสียชีวิตของกรรมการบริษัท
13 ส.ค. 2563 18:46   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13 ส.ค. 2563 18:44   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2563 18:39   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
30 ก.ค. 2563 17:16   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร์ ยูนิต 2701-2704 ชั้น 27 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-3003
เบอร์โทรสาร 0-2513-6844
URL https://www.verandaresort.com/
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 03/05/2562
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 5.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดพักอาศัย กลุ่มบริษัท มีโครงการโรงแรมทั้งหมด 6 แห่ง แบ่งเป็น โรงแรมที่เปิดดำเนินการ จำนวน 5 แห่ง คือ 1) โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท หัวหิน 2) โรงแรมวีรันดา เดอะ ไฮ รีสอร์ท เชียงใหม่ 3) โรงแรมโซ โซฟิเทล แบงค็อก 4) โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท พัทยา 5) โรงแรม ร็อคกี้ บูติค รีสอร์ท และโครงการโรงแรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จำนวน 1 แห่ง คือ โรงแรมเวอโซ หัวหิน และมีโครงการอาคารชุดพักอาศัยที่อยู่ระหว่างการขาย จำนวน 3 แห่ง โดยเป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัยที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่ จำนวน 2 แห่ง คือ 1) โครงการวีรันดา ไฮ เรสซิเดนซ์ เชียงใหม่ และ 2) โครงการวีรันดา เรสซิเดนซ์ พัทยา และโครงการอาคารชุดพักอาศัยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง คือ โครงการวีรันดา เรสซิเดนซ์ หัวหิน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 24 มิ.ย. 2563 29 เม.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  33.57% 1,476 33.91% 3,994
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 25.51% (ณ วันที่ 24/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.18% (ณ วันที่ 24/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 3.25 2.96
  20 วัน -5.93 2.24 -0.68
  60 วัน -9.76 -3.77 -3.54
  120 วัน 15.62 -9.98 -4.18
  YTD -34.71 -14.58 -17.31
  P/E (X) 50.50 N/A 21.38
  P/BV (X) 0.86 1.08 1.41
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.11 0.94

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@24 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ 83,562,542 26.14
  2. ฮังจิวโฮลดิ้ง พีทีอี. แอลทีดี. 58,348,174 18.25
  3. HANGJEW HOLDING PTE. LTD. 16,541,840 5.17
  4. นาง ทศพร อังสุวรังษี 10,365,716 3.24
  5. นาง ภารดี พูลวรลักษณ์ 9,464,960 2.96
  6. นาง นภัสสร สุนทรมโนกุล 8,094,036 2.53
  7. นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัย 7,869,626 2.46
  8. บริษัท สุรีย์ตรีบุญโฮลดิ้ง จำกัด 6,785,504 2.12
  9. นาง เพ็ญทิพา องค์วาสิฏฐ์ 6,204,925 1.94
  10. นาย สาคร สุขศรีวงศ์ 5,726,928 1.79

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาง ทศพร อังสุวรังษี กรรมการ
  4. นาง นภัสสร สุนทรมโนกุล กรรมการ
  5. นาย สุรศักดิ์ ว่องเกียรติถาวร กรรมการ
  6. นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัย กรรมการ
  7. นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ
  8. นาย ตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาง ศิริพร มณีพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  24 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 319.68  319.68 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,774.23  2,717.29 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.55  8.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 6.47  6.52 
  P/BV (X) 0.86  1.30 
  P/E (X) 50.50  19.04 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 15.81  57.52 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.63  11.65 
  Beta 0.42  0.83 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -34.71  -15.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.80  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.91 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.10 บาท 14 พ.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสด 129.85 51.83 88.22 68.29
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 46.97 47.23 55.06 54.49
  สินค้าคงเหลือ 1,374.28 1,286.88 1,559.09 1,115.04
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,690.49 1,860.03 1,960.84 1,399.71
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,183.52 3,152.73 3,177.70 3,185.20
  รวมสินทรัพย์ 5,402.75 5,218.97 5,453.62 4,781.37
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 173.07 8.96 0.32 76.53
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 303.55 380.35 369.32 380.50
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 864.81 773.52 1,114.94 263.00
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,839.70 1,752.95 2,137.59 1,237.05
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,493.97 1,390.75 1,227.28 2,203.72
  รวมหนี้สิน 3,333.67 3,143.70 3,364.88 3,440.77
  ทุนจดทะเบียน 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,598.41 1,598.41 1,598.41 1,223.41
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 819.97 819.97 819.97 464.90
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -592.10 -592.10 -592.10 -592.10
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 242.80 248.97 262.45 244.38
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,069.08 2,075.26 2,088.74 1,340.60
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ยอดขายสุทธิ 1,022.71 879.81 1,696.35 2,406.57
  รายได้อื่น 13.80 27.82 50.55 24.73
  รวมรายได้ 1,036.52 907.63 1,746.90 2,431.30
  ต้นทุนขาย 758.62 562.48 1,123.35 1,555.08
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 210.35 232.45 457.49 478.47
  รวมค่าใช้จ่าย 968.97 794.93 1,580.83 2,033.55
  EBITDA 187.02 219.15 383.71 607.72
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 119.48 106.45 217.65 209.96
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 67.54 112.71 166.06 397.75
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 20.14 68.20 83.19 235.78
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.06 0.25 0.28 0.96
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 147.90 69.86 -31.38 830.72
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -107.51 -359.62 -295.47 -58.76
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1.23 273.30 346.78 -766.70
  เงินสดสุทธิ 41.62 -16.46 19.93 5.26
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.92 1.06 0.92
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 1.70 9.01 4.85
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.28 6.00 3.24
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.61 1.51 1.61
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.35 0.41 0.34
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.82 36.07 33.78
  EBIT Margin (%) 6.52 12.42 9.51
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.94 7.51 4.76

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 16.24 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 34.87 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 14.20 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 21.89 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -70.46 N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 39.05 44.31 30.97
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 9.35 8.24 11.79
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.99 1.05 0.84
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 368.07 348.86 434.44
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.86 3.54 3.00
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 94.59 103.11 121.82
  วงจรเงินสด (วัน) 282.82 253.99 324.41


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น