สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
VNT บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
35.00 36.50 / 16.20 18.45 2.32 7,111.16 41,481.77 38,279.62 3,647.28 10.50
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
23 ก.พ. 2561 18:32   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2018 - กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การจ่ายปันผลและรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไขไฟล์ PDF)
23 ก.พ. 2561 17:40   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2018 - กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การจ่ายปันผลและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
23 ก.พ. 2561 17:18   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
23 ก.พ. 2561 17:17   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
23 ก.พ. 2561 17:15   งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 18 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2030-6800
เบอร์โทรสาร 0-2030-6801
URL www.vinythai.co.th
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 27/12/1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/02/2538
ราคา IPO (บาท) 35.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 6.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 6.00 @ 03/12/2546

  ลักษณะธุรกิจ
  ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผงพลาสติกพีวีซีและโซดาไฟ ภายใต้เครื่องหมายการค้า SIAMVIC วีซีเอ็ม จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต่อเนื่อง โดยจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการนำผงพลาสติกพีวีซีไปใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 03 เม.ย. 2560 04 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  16.25% 3,329 16.25% 3,650
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 61.58% (ณ วันที่ 16/03/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.23% (ณ วันที่ 16/03/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 12.00 5.92 9.75
  20 วัน 17.65 13.41 17.27
  60 วัน 79.49 57.54 70.17
  120 วัน 69.08 33.56 54.97
  YTD 69.08 50.21 63.66
  P/E (X) 18.45 12.52 18.65
  P/BV (X) 2.32 1.90 2.11
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.48 0.64 0.53

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. ASAHI GLASS CO.,LTD. 696,663,509 58.78
  2. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 296,038,689 24.98
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 23,893,492 2.02
  4. พ.อ. ยรรยง ภัทรเลาหะ 9,937,135 0.84
  5. กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 7,671,200 0.65
  6. นาย กิตติ ภัทรเลาหะ 6,721,230 0.57
  7. เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ 6,620,645 0.56
  8. STATE STREET EUROPE LIMITED 6,207,000 0.52

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย คาซูอะกิ โคกะ ประธานกรรมการ
  2. นาย ณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ รองประธานกรรมการ
  3. นาย ฮิโรอากิ ซาโนะ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. น.ส. ดวงกมล เศรษฐธนัง กรรมการ
  5. นาย ทาดาชิ ฮิราโอกะ กรรมการ
  6. นาย โยชิฮิชะ โฮะริเบะ กรรมการ
  7. นาย ฮิโรอากิ โอโน่ กรรมการ
  8. นาย พจน์ วิเทตยนตรกิจ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย พิภพ พฤกษมาศน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย อังเดร์ วัน แดร์ เอเดน กรรมการอิสระ
  11. นาง ดนุชา คุณพนิชกิจ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  16 มี.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,185.19  1,185.19  1,185.19 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 41,481.77  24,533.50  19,555.69 
  ราคา (บาท/หุ้น) 35.00  20.70  16.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 15.08  14.47  12.97 
  P/BV (X) 2.32  1.43  1.27 
  P/E (X) 18.45  10.63  54.16 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 26.77  52.63  32.75 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 172.75  50.70  23.05 
  Beta 1.50  1.24  0.37 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 69.08  25.45  78.38 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.57  2.17  2.42 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.47  0.23  1.31 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.45 บาท 25 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.40 บาท 27 พ.ค. 2559 เงินปันผล
  31 ธ.ค. 2557 0.10 บาท 29 พ.ค. 2558 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นางสาว สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว สิรินุช วิมลสถิตย์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 5,212.89 3,207.23 2,504.74 2,149.10
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 2,617.33 2,103.17 1,783.78 2,059.46
  สินค้าคงเหลือ 1,113.49 962.43 1,028.17 862.29
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 9,208.71 6,537.23 5,658.64 5,325.60
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 9,728.01 10,953.28 12,224.10 13,305.73
  รวมสินทรัพย์ 19,878.96 18,579.00 19,047.96 19,772.72
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,712.62 1,528.16 1,518.91 1,416.66
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 618.35 112.46 -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,840.97 2,259.54 1,719.86 1,604.57
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 169.77 155.19 1,832.14 3,096.54
  รวมหนี้สิน 2,010.74 2,414.73 3,552.00 4,701.11
  ทุนจดทะเบียน 7,111.16 7,111.16 7,111.16 7,111.16
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 7,111.16 7,111.16 7,111.16 7,111.16
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,303.71 1,303.71 1,303.71 1,303.71
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 9,378.20 7,665.93 7,014.60 6,581.43
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 17,868.23 16,164.27 15,495.97 15,071.61
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 19,281.79 15,659.00 16,555.11 17,742.04
  รายได้อื่น 121.58 227.88 98.05 105.05
  รวมรายได้ 19,403.75 15,887.01 16,654.81 17,847.84
  ต้นทุนขาย 15,316.64 13,538.51 14,769.37 16,376.56
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,619.03 1,107.31 1,171.59 1,183.01
  รวมค่าใช้จ่าย 17,035.83 14,711.21 15,995.01 18,924.72
  EBITDA 3,647.28 2,668.78 2,127.64 357.86
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,279.36 1,492.97 1,467.84 1,434.74
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 2,367.92 1,175.81 659.80 -1,076.88
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,248.33 1,123.70 566.02 -963.72
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.90 0.95 0.48 -0.81
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 3,409.27 2,544.98 2,196.79 1,890.50
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -220.62 -206.00 -380.48 -584.44
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,181.33 -1,678.58 -1,435.23 -665.89
  เงินสดสุทธิ 2,007.31 660.40 381.08 640.16
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.00 2.89 3.29
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.21 7.10 3.70
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 12.31 6.25 3.40
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.11 0.15 0.23
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.01 0.84 0.86
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 20.56 13.54 10.79
  EBIT Margin (%) 12.20 7.40 3.96
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 11.59 7.07 3.40

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2560  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 23.14 -5.41 -6.69
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 13.13 -8.33 -9.81
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 22.14 -4.61 -6.68
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 15.80 -8.03 -15.48
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 100.08 98.53 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.17 8.06 8.62
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 44.68 45.30 42.37
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 14.76 13.60 15.63
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 24.73 26.83 23.36
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 9.45 8.89 10.06
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 38.61 41.07 36.27
  วงจรเงินสด (วัน) 30.80 31.06 29.45


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น