สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
VNG บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
10.70 14.20 / 10.40 16.62 1.95 1,567.01 16,766.97 23,162.96 2,096.42 11.05
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
28 ก.พ. 2561 08:40   การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
28 ก.พ. 2561 08:39   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 ก.พ. 2561 08:39   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
28 ก.พ. 2561 08:39   การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
28 ก.พ. 2561 08:37   งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง, เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์โทรศัพท์ 0-2585-4900-3, 0-2913-2180-9
เบอร์โทรสาร 0-2587-9556
URL www.vanachai.com
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 23/02/1989 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/09/2538
ราคา IPO (บาท) 70.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เจ.เอฟ. ธนาคม จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 04/10/2545

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้ (Panel Board) เพื่อใช้ทดแทนไม้ธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ แผ่นเอ็มดีเอฟ และแผ่นปาร์ติเกิ้ล จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 24 มี.ค. 2560 25 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  22.44% 3,755 21.58% 3,523
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.19% (ณ วันที่ 16/03/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.67% (ณ วันที่ 16/03/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.94 -0.87 -1.08
  20 วัน -4.46 -5.33 -4.77
  60 วัน -2.73 -4.21 -7.78
  120 วัน -11.57 -7.23 -18.95
  YTD -2.73 -2.99 -5.84
  P/E (X) 16.62 14.20 18.65
  P/BV (X) 1.95 2.23 2.11
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.07 0.27 0.53

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 ส.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด 840,512,699 53.64
  2. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 92,764,585 5.92
  3. น.ส. สมใจรัก สหวัฒน์ 30,711,100 1.96
  4. น.ส. ยุพาพร บุญเกตุ 30,528,400 1.95
  5. นาง ศิริพร ชัยพัฒนวณิช 29,835,000 1.90
  6. น.ส. นิภาภัทร สหวัฒน์ 29,201,400 1.86
  7. นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ 29,104,200 1.86
  8. นาย สมประสงค์ สหวัฒน์ 28,628,300 1.83
  9. นาย วสันต์ เจริญนวรัตน์ 28,432,200 1.81
  10. นาย ภัทท สหวัฒน์ 28,374,500 1.81

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สมภพ สหวัฒน์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
  2. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  3. น.ส. ยุพาพร บุญเกตุ รองประธานกรรมการ
  4. นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  5. นาย วสันต์ เจริญนวรัตน์ กรรมการ
  6. นาย สุเทพ ชัยพัฒนวณิช กรรมการ
  7. นาย ภัทท สหวัฒน์ กรรมการ
  8. น.ส. ภัทรา สหวัฒน์ กรรมการ
  9. นาย สมประสงค์ สหวัฒน์ กรรมการ
  10. นาย สุรพงษ์ ดำริห์ศิลป์ กรรมการ
  11. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  12. พล.ต.อ. สุนทร ซ้ายขวัญ กรรมการอิสระ
  13. พลเอก วิชิต ยาทิพย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  14. พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  15. นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  16 มี.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,567.01  1,567.01  1,567.01 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 16,766.97  17,237.08  22,408.20 
  ราคา (บาท/หุ้น) 10.70  11.00  14.30 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 5.50  5.41  5.05 
  P/BV (X) 1.95  2.03  2.83 
  P/E (X) 16.62  13.32  15.55 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 4.48  39.86  56.83 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 15.04  33.65  52.06 
  Beta 0.46  0.52  1.12 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -2.73  -23.08  0.70 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.21  4.55  3.15 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.70  0.61  0.49 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.30 บาท 18 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.15 บาท 08 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.30 บาท 19 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.20 บาท 09 ก.ย. 2559 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.27 บาท 19 พ.ค. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2558 0.18 บาท 10 ก.ย. 2558 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.25 บาท 18 พ.ค. 2558 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นาย อำพล จำนงวัฒน์/บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
  นางสาว ประภาศรี ลีลาสุภา/บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
  นาย นริศ เสาวลักษณ์สกุล/บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 332.18 457.06 523.57 692.30
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,515.31 1,201.01 1,152.58 1,177.08
  สินค้าคงเหลือ 1,687.69 2,090.13 1,859.95 1,604.76
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,220.86 3,849.54 4,087.94 3,967.55
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 11,089.12 10,199.43 9,520.14 9,243.91
  รวมสินทรัพย์ 15,339.77 14,106.76 13,683.28 13,344.95
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 2,141.44 1,818.26 1,631.54 1,597.07
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,237.77 1,167.12 1,092.60 1,008.12
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 669.00 1,202.80 1,242.80 1,052.80
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,141.45 4,287.68 4,080.20 3,773.90
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,555.99 1,495.42 2,114.29 2,844.17
  รวมหนี้สิน 6,697.44 5,783.10 6,194.49 6,618.07
  ทุนจดทะเบียน 1,567.01 1,567.01 1,567.01 1,567.01
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,567.01 1,567.01 1,567.01 1,567.01
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 6,024.59 5,720.92 4,892.02 4,139.43
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 8,611.59 8,307.93 7,479.03 6,726.44
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 30.73 15.73 9.75 0.44
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 12,300.93 11,108.39 10,792.86 10,750.75
  รายได้อื่น 94.17 140.62 73.36 66.30
  รวมรายได้ 12,395.10 11,249.01 10,866.22 10,817.05
  ต้นทุนขาย 9,343.67 7,866.06 7,648.90 8,337.58
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,718.35 1,461.40 1,465.28 1,428.52
  รวมค่าใช้จ่าย 11,158.40 9,418.65 9,199.56 9,848.13
  EBITDA 2,096.42 2,540.55 2,448.86 1,821.29
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 859.72 710.19 782.20 852.37
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 1,236.70 1,830.35 1,666.66 968.92
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,008.82 1,591.42 1,426.41 752.16
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.64 1.02 0.91 0.48
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,635.16 2,677.91 2,209.53 1,313.75
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,777.34 -1,375.88 -1,038.14 -325.12
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 17.30 -1,368.54 -1,340.11 -825.63
  เงินสดสุทธิ -124.88 -66.51 -168.73 162.99
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.02 0.90 1.00
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.92 20.16 20.08
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.40 13.17 12.33
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.78 0.70 0.83
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.84 0.81 0.80
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 24.04 29.19 29.13
  EBIT Margin (%) 9.98 16.27 15.34
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.14 14.15 13.13

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2560  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 10.74 2.92 0.39
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 18.78 2.84 -8.26
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 10.19 3.52 0.45
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 18.47 2.38 -6.59
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -36.61 11.57 89.64

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 9.06 9.44 9.27
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 40.30 38.67 39.39
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.95 3.98 4.42
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 73.79 91.65 82.67
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 7.77 6.96 7.28
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 46.97 52.43 50.12
  วงจรเงินสด (วัน) 67.12 77.89 71.94


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น