สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
VIH บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/การแพทย์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.60 7.95 / 4.90 20.60 2.76 570.67 3,195.73 4,027.78 156.43 11.52
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ส.ค. 2562 17:35   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
14 ส.ค. 2562 17:29   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 ส.ค. 2562 17:23   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2562 07:58   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
13 พ.ค. 2562 07:56   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2431-0070 และสายด่วน 1792
เบอร์โทรสาร 0-2431-1404
URL http://www.vichaivej.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 09/05/2555
ราคา IPO (บาท) 1.25 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ประกอบด้วยโรงพยาบาลในกลุ่ม 4 โรงพยาบาล คือ 1) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 2) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 3) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร และ 4) โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ซึ่งทั้ง 4 โรงพยาบาลให้บริการด้านการรักษาพยาบาลในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ระดับทุติยภูมิ (Secondary) มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา และมีความโดดเด่นด้านโรคกระดูกและข้อ พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2562 16 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  29.57% 3,297 29.57% 2,398
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.45% (ณ วันที่ 16/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.09% (ณ วันที่ 16/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.90 2.83 1.40
  20 วัน 7.69 6.12 5.65
  60 วัน 6.67 15.82 7.27
  120 วัน -10.40 -6.65 -12.41
  YTD -10.40 -4.93 -15.74
  P/E (X) 20.60 28.31 18.99
  P/BV (X) 2.76 4.35 1.86
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.11 0.90

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด 114,240,000 20.02
  2. นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ 82,496,107 14.46
  3. นาง พัฏ โรจน์มหามงคล 78,556,000 13.77
  4. นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา 78,555,999 13.77
  5. น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ 28,000,000 4.91
  6. นาย คเชนทร์ เบญจกุล 11,989,400 2.10
  7. นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล 10,630,900 1.86
  8. น.ส. สวคนธ์ เมฆาสวัสดิ์ 6,309,153 1.11
  9. รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ 4,792,320 0.84
  10. นาย มงคล วณิชภักดีเดชา 3,940,107 0.69

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการ
  2. นาง สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาย พงษ์ศักดิ์ วัฒนา กรรมการ
  4. นาย มงคล วณิชภักดีเดชา กรรมการ
  5. น.ส. วิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการ
  6. น.ส. นพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ
  7. นาย ทินวรรธน์ มหธราดล กรรมการ
  8. นาย พฤทธิ์ โรจน์มหามงคล กรรมการ
  9. นาย วิระ มาวิจักขณ์ กรรมการอิสระ
  10. นาย สุรินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย วิสุทธิ์ มนตริวัต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  16 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 570.67  570.67  570.67 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,195.73  3,566.66  4,650.92 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.60  6.25  8.15 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.03  2.00  1.81 
  P/BV (X) 2.76  3.12  4.51 
  P/E (X) 20.60  19.68  39.96 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 15.47  16.33  43.15 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.99  3.00  9.31 
  Beta 0.73  0.55  1.25 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -10.40  -23.31  -29.74 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.14  1.92  1.35 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.44  0.38  0.54 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.12 บาท 17 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.12 บาท 18 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.11 บาท 24 พ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นางสาว วิสสุตา จริยธนากร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย กฤษดา เลิศวนา/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 126.49 85.71 111.56 83.66 177.59
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 369.36 295.73 317.40 254.51 238.30
  สินค้าคงเหลือ 49.86 44.27 49.75 49.95 39.80
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 558.38 437.00 492.07 398.64 460.51
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,202.92 1,104.50 1,144.57 1,112.43 985.29
  รวมสินทรัพย์ 2,117.66 1,884.02 1,988.70 1,814.94 1,752.97
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 181.16 118.24 108.00 9.18 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 350.59 310.37 317.97 345.45 298.78
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 107.81 92.34 104.47 85.64 98.96
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 673.38 540.10 551.14 452.34 407.79
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 283.36 267.71 265.93 299.36 338.98
  รวมหนี้สิน 956.74 807.81 817.07 751.70 746.77
  ทุนจดทะเบียน 570.67 570.67 570.67 570.67 570.67
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 570.66 570.66 570.67 570.67 570.67
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 37.94 37.94 37.94 37.94 37.94
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 531.85 447.20 542.36 434.36 377.44
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,159.12 1,074.47 1,169.63 1,061.63 1,004.71
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1.80 1.73 2.00 1.62 1.48
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 1,142.88 1,077.20 2,246.69 1,962.08 1,718.60
  รายได้อื่น 10.96 5.44 12.56 12.40 23.94
  รวมรายได้ 1,153.85 1,082.64 2,259.25 1,974.48 1,742.55
  ต้นทุนขาย 892.81 819.58 1,710.13 1,531.96 1,289.96
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 176.85 150.57 311.83 273.76 247.74
  รวมค่าใช้จ่าย 1,069.66 970.15 2,021.96 1,805.72 1,537.70
  EBITDA 156.43 176.25 369.44 281.29 299.46
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 72.25 63.76 132.16 112.52 94.61
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 84.19 112.49 237.28 168.76 204.84
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 60.01 81.33 176.48 125.28 153.07
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.11 0.14 0.31 0.22 0.27
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 115.16 119.88 277.79 246.33 243.36
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -128.19 -124.24 -245.46 -210.02 -207.48
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 27.96 6.42 -4.43 -130.25 8.52
  เงินสดสุทธิ 14.93 2.05 27.90 -93.93 44.40
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.83 0.81 0.89 0.88
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.89 15.78 15.82 12.13
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.44 12.17 12.48 9.46
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.83 0.75 0.70 0.71
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.16 1.20 1.19 1.11
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.88 23.92 23.88 21.92
  EBIT Margin (%) 7.30 10.39 10.50 8.55
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.20 7.51 7.81 6.34

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 6.10 18.93 14.51 14.17
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 8.94 15.40 11.63 18.76
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 6.58 18.81 14.42 13.31
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 10.26 14.38 11.98 17.43
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -26.22 83.16 40.88 -18.16

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.95 7.69 7.86 7.96
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 52.49 47.46 46.46 45.84
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 37.89 39.50 34.30 34.14
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 9.63 9.24 10.64 10.69
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.40 5.54 5.16 4.76
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 67.64 65.90 70.80 76.75
  วงจรเงินสด (วัน) -5.52 -9.21 -13.70 -20.22


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น