สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
VGI บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
9.55 10.40 / 7.10 71.47 5.50 856.12 81,759.13 89,863.22 580.18 41.15
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
10 ก.ย. 2562 18:10   แจ้งกำหนดการและวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 5
21 ส.ค. 2562 18:26   การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
08 ส.ค. 2562 20:11   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
08 ส.ค. 2562 20:10   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
08 ส.ค. 2562 20:09   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2273-8884
เบอร์โทรสาร 0-2273-8883
URL www.vgi.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 05/04/1995 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 11/10/2555
ราคา IPO (บาท) 35.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • พาร์ 0.10 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.10 @ 27/09/2556

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล และธุรกิจจัดส่งพัสดุ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 07 มิ.ย. 2562 01 มิ.ย. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  18.62% 7,847 17.32% 7,207
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 7.77% (ณ วันที่ 13/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.19% (ณ วันที่ 13/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -4.50 -2.32 -4.03
  20 วัน - 0.62 -2.51
  60 วัน -0.52 -0.69 0.21
  120 วัน 23.23 10.23 21.57
  YTD 22.44 -0.27 15.21
  P/E (X) 71.47 57.36 18.97
  P/BV (X) 5.50 3.04 1.86
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.25 0.37 1.06

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@19 ก.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 3,854,351,500 45.02
  2. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 1,816,739,640 21.22
  3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 719,974,432 8.41
  4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 165,485,542 1.93
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 148,859,429 1.74
  6. CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED 119,333,500 1.39
  7. STATE STREET EUROPE LIMITED 110,840,392 1.29
  8. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 90,157,380 1.05
  9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 64,762,400 0.76
  10. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 58,400,000 0.68

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย คีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ
  2. นาย กวิน กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย มารุต อรรถไกวัลวที รองประธานกรรมการ
  4. นาย แล็พ ซน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  5. นาย ชิ เคือง คง กรรมการ
  6. นาย สุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการ
  7. นาย ชาน คิน ตัค กรรมการ
  8. นาง จารุพร ไวยนันท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาง มณีภรณ์ สิริวัฒนาวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  13 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 8,561.17  8,556.68  7,204.33 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 81,759.13  66,742.10  47,188.38 
  ราคา (บาท/หุ้น) 9.55  7.80  6.55 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.74  1.61  0.31 
  P/BV (X) 5.50  4.83  22.05 
  P/E (X) 71.47  67.36  68.14 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 41.58  70.54  37.47 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 188.05  168.12  59.47 
  Beta 0.93  0.67  0.92 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 22.44  19.08  16.96 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.98  0.97  0.87 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.70  0.65  0.59 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละปี และสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 0.054 บาท 09 ส.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.04 บาท 08 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561 0.054 บาท 03 ส.ค. 2561 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560 0.036 บาท 09 มี.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560 0.025 บาท 31 ก.ค. 2560 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2559 0.035 บาท 27 ก.พ. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/03/2020)
  นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/3
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2563 
  (01/04/62 
  -30/06/62) 
  3M/2562 
  (01/04/61 
  -30/06/61) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  2560 
  (01/04/59 
  -31/03/60) 
  เงินสด 1,215.43 1,187.59 2,007.53 757.32 798.81
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 2,036.53 1,164.72 1,728.00 1,143.12 763.11
  สินค้าคงเหลือ - - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,360.68 10,955.81 5,332.22 3,705.44 2,612.81
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,058.17 1,734.54 1,982.01 1,615.30 1,502.73
  รวมสินทรัพย์ 24,195.71 16,886.19 22,687.39 9,616.51 7,984.98
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,826.48 274.63 1,738.95 230.00 778.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 411.06 340.01 497.95 284.78 536.30
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 59.10 45.50 50.00 44.00 245.89
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,708.89 2,123.60 4,617.77 2,047.97 2,807.53
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,893.46 1,649.12 1,622.18 1,651.32 2,072.15
  รวมหนี้สิน 6,602.35 3,772.72 6,239.96 3,699.29 4,879.67
  ทุนจดทะเบียน 1,121.05 891.99 1,121.05 891.99 891.99
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 856.12 721.37 855.67 720.43 686.43
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 12,235.14 2,908.03 12,193.07 2,843.64 865.39
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -76.94 6,599.01 -887.50 -468.79 -552.76
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,878.89 1,528.23 1,581.41 1,266.91 856.74
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 14,876.20 11,755.32 13,696.27 4,425.80 1,856.12
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2,717.17 1,358.15 2,751.15 1,491.43 1,249.19
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2563 
  (01/04/62 
  -30/06/62) 
  3M/2562 
  (01/04/61 
  -30/06/61) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  2560 
  (01/04/59 
  -31/03/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,391.85 1,076.88 5,157.66 3,936.38 3,051.43
  รายได้อื่น 90.11 51.07 204.73 143.28 306.85
  รวมรายได้ 1,481.96 1,127.95 5,362.39 4,079.66 3,358.28
  ต้นทุนขาย 624.59 392.06 2,282.89 1,535.27 1,268.76
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 362.66 321.75 1,433.70 1,179.69 1,017.65
  รวมค่าใช้จ่าย 1,069.88 743.97 3,737.29 2,822.01 2,348.46
  EBITDA 580.18 506.99 2,110.79 1,691.29 1,356.48
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 168.09 123.00 485.69 433.64 346.66
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 412.09 383.98 1,625.10 1,257.65 1,009.81
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 304.00 261.33 1,101.24 846.23 826.40
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.04 0.13 0.12 0.12
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2563 
  (01/04/62 
  -30/06/62) 
  3M/2562 
  (01/04/61 
  -30/06/61) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  2560 
  (01/04/59 
  -31/03/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 77.47 347.44 1,775.22 1,272.28 957.28
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -416.24 -249.61 -10,989.94 -1,657.28 -3,685.26
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 35.85 -127.83 9,971.21 345.14 2,212.76
  เงินสดสุทธิ -302.92 -30.00 756.49 -39.86 -515.23
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.14 5.16 1.15 1.81
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.59 13.53 12.15 26.94
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.05 11.08 10.06 14.29
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.44 0.32 0.46 0.84
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.28 0.35 0.33 0.46
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 55.13 63.59 55.74 61.00
  EBIT Margin (%) 27.81 34.04 30.31 30.83
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 20.51 23.17 20.54 20.74

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  02 พ.ค. 2562 PP 4,485,609 8,561,165,707 0.10
  20 ก.ค. 2561 PP 121,578,525 8,352,476,514 0.10
  13 ธ.ค. 2560 PP 340,000,000 7,204,332,902 0.10

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 29.25 26.45 31.03 29.00
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 59.31 10.10 48.70 21.01
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 31.39 29.25 31.44 21.48
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 43.81 19.70 32.43 20.16
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 16.33 49.37 30.14 2.40

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.42 4.20 3.59 4.13
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 106.75 86.82 101.59 88.38
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.70 3.41 5.83 3.74
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 54.49 107.16 62.57 97.60
  วงจรเงินสด (วัน) 52.26 -20.33 39.02 -9.23


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ VGI-W2

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น