สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
VCOM บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.10 6.50 / 1.40 15.67 3.36 150.00 1,530.00 2,141.30 147.56 13.15
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ธ.ค. 2563 18:04   ชี้แจงกรณีซื้อขาย Big Lot
18 ธ.ค. 2563 17:16   แจ้งวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2564
27 พ.ย. 2563 17:26   การชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด (งวดที่ 2)
19 พ.ย. 2563 07:48   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
16 พ.ย. 2563 08:36   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 1401 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2661-7979
เบอร์โทรสาร 0-2661-7969
URL www.vintcom.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 29/9/1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/12/2560
ราคา IPO (บาท) 2.88 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  VCOM ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Distributor) และให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยมีบริษัทย่อย 4 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการหลังการขาย 2) บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จำกัด ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา ให้บริการติดตั้ง และซ่อมบำรุงเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในเมียนมาร์ 3) บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เอสจี) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด ประกอบธุรกิจธุรกิจการดำเนินการเฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย หรือบริการ MSSP (Managed Security Service Provider)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มิ.ย. 2563 14 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  25.17% 1,140 19.69% 1,349
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.41% (ณ วันที่ 15/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.31% (ณ วันที่ 15/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 13.33 12.31 10.58
  20 วัน 12.33 10.43 6.03
  60 วัน -9.73 -7.72 -18.00
  120 วัน 62.42 70.16 38.56
  YTD 14.35 12.25 10.04
  P/E (X) 15.67 32.10 76.90
  P/BV (X) 3.36 3.19 1.80
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.21 1.59 0.39

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด 203,499,600 67.83
  2. บริษัท ไทย ออโตโมทีฟ วีซีเอฟ จำกัด 16,500,000 5.50
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,813,000 4.60
  4. นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต 5,000,000 1.67
  5. นาย นริศ จิระวงศ์ประภา 4,300,000 1.43
  6. UBS AG LONDON BRANCH 3,376,900 1.13
  7. นาย วิโรจน์ พิริยะธรรมวงศ์ 3,000,000 1.00
  8. น.ส. ณฐิยา วิวัฒนานุสรณ์ 2,578,800 0.86
  9. นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 2,160,300 0.72
  10. น.ส. จุฬาลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ 1,700,000 0.57

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการ
  2. นาง ทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย โสภณ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการ
  4. นาย ปัญญ์ เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ
  5. นาย สรรพัชญ โสภณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 300.00  300.00  300.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,530.00  1,338.00  840.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.10  4.46  2.80 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.52  1.52  1.45 
  P/BV (X) 3.36  2.94  1.93 
  P/E (X) 15.67  13.70  9.07 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 23.14  354.63  64.10 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 34.30  18.54  2.67 
  Beta 1.26  1.25  0.38 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 14.35  59.29  -6.67 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.14  3.59  4.29 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.80  0.80  0.39 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.10 บาท 11 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.16 บาท 20 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.12 บาท 13 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.065 บาท 04 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว อรวรรณ ศิริรัตนวงศ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย บัณฑิต ตั้งภากรณ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 284.81 279.10 260.74 186.62 284.63
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 662.59 426.68 540.11 747.87 362.12
  สินค้าคงเหลือ 8.13 23.72 23.13 36.21 42.18
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 955.53 729.50 823.97 970.71 688.93
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 27.58 35.52 36.07 30.68 30.95
  รวมสินทรัพย์ 1,351.85 1,003.64 1,161.05 1,229.31 768.83
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 200.00 - - 177.00 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 426.27 397.63 461.05 473.21 328.90
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 7.28 4.38 3.58 4.00 0.53
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 805.53 406.29 551.45 672.54 332.56
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 39.09 98.76 102.77 94.81 27.72
  รวมหนี้สิน 844.62 505.04 654.22 767.36 360.28
  ทุนจดทะเบียน 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 182.45 182.45 182.45 182.45 182.45
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 123.45 103.65 108.51 77.73 37.55
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 455.74 435.34 440.00 409.86 369.97
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 51.48 63.25 66.82 52.09 38.59
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,826.48 1,322.01 1,773.79 1,801.48 1,542.57
  รายได้อื่น 7.10 5.54 8.04 12.87 11.66
  รวมรายได้ 1,833.59 1,327.55 1,781.83 1,814.35 1,554.23
  ต้นทุนขาย 1,499.70 1,038.71 1,390.70 1,526.51 1,297.80
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 201.41 200.50 291.51 196.05 170.64
  รวมค่าใช้จ่าย 1,701.11 1,239.20 1,682.21 1,722.56 1,468.45
  EBITDA 147.56 100.25 115.52 104.48 97.09
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 15.08 11.90 15.90 12.69 11.31
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 132.48 88.34 99.62 91.79 85.78
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 92.79 61.92 66.78 58.42 54.33
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.31 0.21 0.22 0.19 0.24
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -35.59 337.56 321.12 -128.27 34.21
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -25.75 -29.16 -29.28 -104.99 -7.51
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 84.26 -216.08 -217.77 135.12 167.66
  เงินสดสุทธิ 22.92 92.32 74.08 -98.14 194.36
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.19 1.80 1.49 1.44
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 21.92 22.76 15.72 14.98
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 12.21 14.22 8.34 9.19
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.85 1.16 1.49 1.87
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.94 2.17 1.49 1.82
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 17.89 21.43 21.60 15.26
  EBIT Margin (%) 7.23 6.65 5.59 5.06
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.06 4.66 3.75 3.22

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 38.16 20.02 -1.54 16.78
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 44.38 11.62 -8.90 17.62
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 38.12 19.45 -1.79 16.74
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 37.27 16.43 -2.34 17.30
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 49.86 122.93 14.31 7.53

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.18 4.16 2.75 3.25
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 87.26 87.83 132.52 112.45
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 116.30 19.28 46.87 38.94
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 3.14 18.93 7.79 9.37
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.49 5.01 2.98 3.81
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 81.20 72.86 122.60 95.90
  วงจรเงินสด (วัน) 9.19 33.91 17.70 25.92


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น