สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
VARO บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.50 6.95 / 2.54 N/A 0.44 499.51 349.66 1,004.39 -31.55 -33.25
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 พ.ย. 2563 17:01   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับAGM ครั้งที่ 43-2564
13 พ.ย. 2563 17:04   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2563 17:04   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
13 พ.ย. 2563 17:03   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 17:10   แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2213-2514-7, 0-2231-2544
เบอร์โทรสาร 0-2287-2031
URL http://www.varopakorn.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 21/2/1979 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 30/07/2534
ราคา IPO (บาท) 118.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 5.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 5.00 @ 30/12/2547

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 03/07/2549
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / บรรจุภัณฑ์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

  ลักษณะธุรกิจ
  ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอลูมิเนียมด้วยการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมกึ่งสำเร็จรูปประเภทแผ่นและม้วนชนิดต่าง ๆ จำหน่ายให้กับผู้ผลิตอื่น ซึ่งจะนำไปผลิตเป็นสินค้า หรือเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าประเภทอื่น ๆ ต่อไป โดยบริษัทฯ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 26 พ.ค. 2563 12 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  23.78% 350 21.87% 357
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 20.62% (ณ วันที่ 24/11/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.00% (ณ วันที่ 24/11/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -9.79 -10.78 -13.13
  20 วัน -9.79 -6.23 -21.89
  60 วัน - 7.07 -6.03
  120 วัน -36.36 -25.36 -40.80
  YTD -46.15 -39.53 -39.31
  P/E (X) N/A 47.73 27.22
  P/BV (X) 0.44 2.52 1.57
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.05 1.05 1.37

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท โลหการไทย จำกัด 41,848,338 41.89
  2. MITSUBISHI ALUMINUM CO.,LTD. 13,381,476 13.39
  3. Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. 6,690,921 6.70
  4. นาง สรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ 4,308,122 4.31
  5. นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 2,623,600 2.63
  6. นาง นิดา ชิตานนท์ 2,489,105 2.49
  7. บริษัท สมาสัย จำกัด 2,386,793 2.39
  8. นาง สิริเกตุ ชัยเฉนียน 2,236,330 2.24
  9. นาง พรทิพย์ รุจิณรงค์ 1,829,595 1.83
  10. นาง สงาม เจริญรัถ 1,813,402 1.82

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาง สรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ ประธานกรรมการ
  2. นาย ไชยยง ดีพันธุ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย สหสีห์ ชิตานนท์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย จิรวุฒิ จัยวัฒน์ กรรมการ
  5. เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน กรรมการ
  6. นาย โยชินาโอะ โตโยดะ กรรมการ
  7. นาย เอะซึโอะ ยามามูระ กรรมการ
  8. นาง ทรงศิริ สุนทรวิภาต กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการอิสระ
  10. นาย มาโมรุ คูโบต้า กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย สมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  24 พ.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 99.90  99.90  99.90 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 349.66  649.36  739.28 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.50  6.50  7.40 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 7.95  9.46  10.91 
  P/BV (X) 0.44  0.69  0.68 
  P/E (X) N/A  N/A  16.76 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.81  0.15  1.00 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.02  0.00  0.03 
  Beta 0.03  0.14  -0.05 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -46.15  -12.16  4.23 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  2.62  2.70 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  0.45 
  นโยบายเงินปันผล อัตราไม่เกิน 60% ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.17 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.20 บาท 24 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุพรรณี ตริยานันทกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 62.54 3.93 5.16 3.45 4.64
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 115.07 289.82 310.11 296.37 311.38
  สินค้าคงเหลือ 445.37 560.06 467.74 682.87 653.07
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 683.73 897.41 828.53 1,035.68 996.37
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 823.38 896.27 885.84 827.86 856.34
  รวมสินทรัพย์ 1,511.71 1,800.69 1,720.58 1,886.42 1,891.50
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 100.84 53.20 33.24 82.74 8.59
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 93.64 179.95 51.63 103.54 107.13
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 33.54 15.80 25.88 11.78 28.08
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 521.36 789.99 582.30 772.79 775.27
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 195.91 65.59 224.90 36.44 46.65
  รวมหนี้สิน 717.27 855.58 807.20 809.23 821.92
  ทุนจดทะเบียน 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 499.51 499.51 499.51 499.51 499.51
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 374.40 374.40 374.40 374.40 374.40
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -79.47 71.20 39.47 203.28 195.67
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 794.44 945.11 913.38 1,077.19 1,069.58
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 672.41 1,157.67 1,569.20 1,796.47 1,562.63
  รายได้อื่น 18.25 31.66 34.73 48.65 16.77
  รวมรายได้ 690.66 1,189.34 1,603.93 1,845.12 1,579.40
  ต้นทุนขาย 747.29 1,219.39 1,638.69 1,711.87 1,463.45
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 50.18 75.20 96.18 84.80 72.04
  รวมค่าใช้จ่าย 797.47 1,294.59 1,734.87 1,796.75 1,562.29
  EBITDA -31.55 -28.18 -26.84 150.88 121.08
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 75.26 77.07 104.10 102.51 103.97
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -106.82 -105.26 -130.94 48.37 17.11
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -118.93 -117.71 -148.87 27.59 11.69
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -1.19 -1.18 -1.49 0.28 0.12
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 186.83 161.82 106.81 61.18 -45.42
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -4.86 -119.72 -139.34 -52.57 -85.11
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -124.59 -41.61 34.23 -9.80 134.53
  เงินสดสุทธิ 57.38 0.48 1.71 -1.19 4.00
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.31 1.14 1.42 1.34
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -17.26 -12.84 -14.96 2.57
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -8.00 -6.08 -7.26 2.56
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.90 0.91 0.88 0.75
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.67 0.82 0.89 0.98
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) -11.14 -5.33 -4.43 4.71
  EBIT Margin (%) -15.47 -8.85 -8.16 2.62
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -17.22 -9.90 -9.28 1.50

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -41.92 -18.08 -12.65 14.96
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -38.72 -8.50 -4.27 16.97
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -41.93 -18.61 -13.07 16.82
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -38.40 -7.68 -3.44 15.01
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A 136.02

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.35 4.61 5.17 5.91
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 68.17 79.23 70.53 61.74
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.32 2.56 2.85 2.56
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 157.29 142.50 128.14 142.42
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 8.53 10.32 21.12 16.25
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 42.80 35.38 17.28 22.46
  วงจรเงินสด (วัน) 182.66 186.35 181.40 181.70


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น