สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
UTP บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/กระดาษและวัสดุการพิมพ์
sSET / SETCLMV
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 04 มี.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
18.00 20.70 / 5.30 11.57 3.39 650.00 11,700.00 11,480.16 1,368.62 8.39
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
23 ก.พ. 2564 17:12   กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 และจ่ายเงินปันผล
23 ก.พ. 2564 17:10   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
23 ก.พ. 2564 17:09   งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
23 ก.พ. 2564 17:08   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25 พ.ย. 2563 17:02   วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 113 - 115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์โทรศัพท์ 0-2910-2700-8
เบอร์โทรสาร 0-2910-2709
URL www.unitedpaper.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 15/08/1990 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/12/2547
ราคา IPO (บาท) 9.50 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 09/08/2556

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายกระดาษคราฟท์ซึ่งใช้สำหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ ประเภทกล่องลูกฟูกและกระดาษทำผิวกล่อง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มิ.ย. 2563 07 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  39.61% 5,026 40.07% 3,741
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.15% (ณ วันที่ 04/03/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  8.91% (ณ วันที่ 04/03/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.12 -0.00 -1.71
  20 วัน -9.55 -0.00 -12.56
  60 วัน 34.33 0.00 26.95
  120 วัน 24.14 -0.00 6.16
  YTD 38.46 -0.00 30.81
  P/E (X) 11.57 11.57 40.09
  P/BV (X) 3.39 3.39 1.74
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.36 0.36 1.62

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 พ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ 81,962,730 12.61
  2. บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด 72,142,230 11.10
  3. นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์ 60,679,000 9.34
  4. นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์ 58,874,670 9.06
  5. นาย มงคล มังกรกนก 44,890,000 6.91
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 42,492,918 6.54
  7. บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จำกัด 39,153,000 6.02
  8. นาง สุชาดา มังกรกนก 20,000,000 3.08
  9. นาย ไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์ 8,247,870 1.27
  10. NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT 7,775,500 1.20

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการ
  2. นาย มงคล มังกรกนก กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย บุญนำ บุญนำทรัพย์ กรรมการ
  4. นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการ
  5. นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย สุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  04 มี.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 650.00  650.00  650.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 11,700.00  8,450.00  6,175.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 18.00  13.00  9.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 5.32  5.36  4.52 
  P/BV (X) 3.39  2.43  2.10 
  P/E (X) 11.57  8.56  7.28 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 32.23  151.64  31.90 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 86.46  50.84  8.99 
  Beta 0.59  0.60  0.52 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 38.46  36.84  0.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.44  5.15  6.32 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.69  0.71  0.46 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสมหากไม่มีความจำเป็นอื่นใด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.41 บาท 09 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.67 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.60 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.25 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นาย วิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 668.47 128.90 190.36 116.44
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 950.91 762.71 827.22 733.92
  สินค้าคงเหลือ 503.44 440.20 566.38 539.09
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,122.83 1,612.01 1,584.13 1,389.44
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,732.20 1,812.27 1,911.58 2,283.66
  รวมสินทรัพย์ 3,904.19 3,468.97 3,537.22 3,715.48
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 328.34 231.69 408.18 309.56
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2.68 - 136.68 178.98
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 406.45 289.68 588.73 504.13
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 42.19 29.96 272.31 950.25
  รวมหนี้สิน 448.64 319.64 861.05 1,454.38
  ทุนจดทะเบียน 650.00 650.00 650.00 650.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 650.00 650.00 650.00 650.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 174.46 174.46 174.46 174.46
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,631.08 2,324.86 1,851.71 1,242.11
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,455.55 3,149.33 2,676.17 2,261.10
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 3,569.00 3,403.42 3,719.29 2,551.87
  รายได้อื่น 37.46 27.02 43.41 35.28
  รวมรายได้ 3,606.46 3,430.44 3,762.70 2,587.15
  ต้นทุนขาย 2,384.01 2,321.24 2,748.90 2,140.16
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 63.42 130.41 115.67 93.60
  รวมค่าใช้จ่าย 2,447.44 2,451.65 2,864.57 2,233.76
  EBITDA 1,368.62 1,189.62 1,095.31 590.71
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 209.60 210.83 197.18 237.32
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 1,159.02 978.79 898.13 353.39
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,011.42 863.13 777.17 315.26
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.56 1.33 1.20 0.49
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,104.36 1,129.51 970.12 198.58
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 139.49 -411.85 -67.02 -210.99
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -704.27 -779.12 -829.18 105.96
  เงินสดสุทธิ 539.58 -61.47 73.93 93.55
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.22 5.56 2.69
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 30.63 29.63 31.48
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 31.44 27.94 24.77
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.13 0.10 0.32
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.98 0.98 1.04
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 33.20 31.80 26.09
  EBIT Margin (%) 32.14 28.53 23.87
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 28.04 25.16 20.65

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 4.86 -8.49 45.75
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 2.70 -15.56 28.44
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 5.13 -8.83 45.44
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -0.17 -14.41 28.24
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 17.18 11.06 146.51

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.17 4.28 4.76
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 87.63 85.26 76.60
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.05 4.61 4.97
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 72.24 79.14 73.39
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 8.51 7.26 7.66
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 42.87 50.31 47.65
  วงจรเงินสด (วัน) 116.99 114.09 102.34


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น