สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
UT บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/แฟชั่น
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
16.00 18.00 / 10.30 N/A 0.94 450.00 720.00 951.29 -20.33 -46.80
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 เม.ย. 2564 17:01   แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ (แก้ไข)
31 มี.ค. 2564 17:03   แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ
30 มี.ค. 2564 17:26   F 24-1
30 มี.ค. 2564 17:14   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
12 มี.ค. 2564 17:04   แจ้งเปลี่ยนแปลงและรายงานความคืบหน้าการหยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอและสรรหาธุรกิจใหม่
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ 0-2311-5111-9
เบอร์โทรสาร 0-2332-3123
URL www.ut.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/3/1977 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 20/11/2523
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 100.00 : ใหม่ 10.00 @ 14/02/2534

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ได้แก่ ผ้าฝ้าย 100 % ผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ และ/หรือใยสังเคราะห์อื่นที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงให้บริการ ปั่นด้าย ทอผ้าด้วย

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 31 มี.ค. 2563 02 เม.ย. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
25.23% 377 25.23% 383
การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.10% (ณ วันที่ 16/04/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 20.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.00% (ณ วันที่ 16/04/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 1.27 2.66 3.27
20 วัน 8.11 3.84 9.16
60 วัน 5.96 -0.48 3.92
120 วัน 10.34 -2.30 -12.12
YTD 4.58 -3.95 -2.15
P/E (X) N/A 708.27 40.48
P/BV (X) 0.94 0.51 1.76
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.31 1.40

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) 15,580,540 34.62
2. บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด 10,260,200 22.80
3. บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด 3,668,280 8.15
4. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 3,497,400 7.77
5. นาย สุรชัย รติทอง 1,643,000 3.65
6. นาย พิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์ 1,014,900 2.26
7. นาย ชาญ โสภณพนิช 802,600 1.78
8. นาย บรรยง อภิรักษ์เหล่าสกุล 738,200 1.64
9. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 672,900 1.50
10. นาง สุขุมล ศิริมงคลเกษม 502,000 1.12

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ปรีชา ชุณหวาณิชย์ ประธานกรรมการ
2. นาง พิมพ์พร โชติรัตนกุล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นาง ศรีนวล สมบัติไพรวัน กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
4. นาย ชุตินธร ดารกานนท์ กรรมการ
5. นาง จันทรตรี ดารกานนท์ กรรมการ
6. นาง สรัญญา ดารกานนท์ กรรมการ
7. นาย สุภกิจ พ่วงบัว กรรมการ
8. นาง อรนุช สูงสว่าง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นาย พิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นาย ปรีชา วัฒนศรานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นาย พิทยา มหานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
16 เม.ย. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 45.00  45.00  45.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 720.00  688.50  652.50 
ราคา (บาท/หุ้น) 16.00  15.30  14.50 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 16.95  18.37  17.63 
P/BV (X) 0.94  0.83  0.82 
P/E (X) N/A  N/A  5.16 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.15  1.46  0.38 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.01  0.04  0.01 
Beta 0.07  0.06 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 4.58  5.52  3.57 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นางสาว วิสสุตา จริยธนากร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาย กฤษดา เลิศวนา/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว สินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2020 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2019 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2018 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2017 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 107.32 112.37 120.68 80.52
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 79.98 113.40 185.78 174.53
สินค้าคงเหลือ 67.50 208.79 177.32 166.64
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 458.33 437.65 487.63 425.30
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 87.14 112.19 133.40 141.47
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 747.37 725.72 595.12 584.91
รวมสินทรัพย์ 1,205.70 1,163.37 1,082.75 1,010.21
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 34.65 30.85 87.68 54.86
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 104.00 31.64 88.08 97.28
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 84.61 79.73 36.42 -
รวมหนี้สิน 188.61 111.37 124.49 97.28
ทุนจดทะเบียน 600.00 600.00 600.00 600.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 600.00 600.00 600.00 600.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 356.47 430.55 334.45 227.54
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 60.62 21.45 23.81 85.38
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - 21.45 - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,017.08 1,052.00 958.26 912.93
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2020 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2019 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2018 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2017 
(01/01/60 
-31/12/60) 
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 432.52 511.06 760.57 756.26
รายได้อื่น 36.26 42.17 50.63 47.86
รวมรายได้ 472.38 556.40 814.37 806.12
ต้นทุน 435.64 554.14 722.75 700.41
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 79.07 65.70 76.46 81.81
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 514.71 619.84 799.21 782.22
EBITDA -20.33 157.02 133.58 77.37
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 23.32 26.14 28.16 33.73
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -43.65 130.88 105.42 43.64
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -37.72 95.86 103.65 42.91
กำไรต่อหุ้น (บาท) -1.31 1.66 1.84 0.49
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2020 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2019 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2018 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2017 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 187.96 -34.53 54.84 -23.94
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -193.00 26.22 -14.64 -0.94
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - - - -
เงินสดสุทธิ -5.04 -8.32 40.19 -24.88
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.41 13.83 5.54
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -3.65 9.54 11.08
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -3.68 11.65 10.07
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.19 0.11 0.13
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.40 0.50 0.78
อัตรากำไรขั้นต้น (%) -0.72 -8.43 4.97
EBIT Margin (%) -9.24 23.52 12.95
อัตรากำไรสุทธิ (%) -7.99 17.23 12.73

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -15.37 -32.81 0.57
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -21.38 -23.33 3.19
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -15.10 -31.68 1.02
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -16.96 -22.44 2.17
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -7.51 141.55

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.47 3.42 4.22
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 81.60 106.84 86.46
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.15 2.87 4.20
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 115.75 127.16 86.85
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 13.30 9.35 10.14
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 27.44 39.04 35.99
วงจรเงินสด (วัน) 169.90 194.96 137.32


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น