สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
UREKA บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.00 2.30 / 0.71 557.32 2.85 158.88 635.54 890.77 14.21 70.48
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ส.ค. 2562 06:37   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)
09 ส.ค. 2562 21:17   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
09 ส.ค. 2562 17:02   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 ส.ค. 2562 17:02   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09 ส.ค. 2562 17:02   แจ้งการลาออก การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2192-3737
เบอร์โทรสาร 0-2192-3743-44
URL http://www.eurekadesign.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2002 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 01/03/2556
ราคา IPO (บาท) 2.25 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 0.50 : ใหม่ 0.25 @ 11/02/2558

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / สินค้าอุตสาหกรรม  / สินค้าอุตสาหกรรม

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักร สำหรับการประกอบและทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ และอุปกรณ์จับยึดสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมเครื่องจักรเดิม และการจัดหาอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองให้ลูกค้า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 22 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  63.98% 1,488 54.94% 2,190
  การถือครองหุ้นต่างด้าว
   -
  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.71% (ณ วันที่ 23/08/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.01 1.78 0.70
  20 วัน -7.41 2.16 -1.27
  60 วัน -8.26 -2.52 -11.40
  120 วัน -41.18 -26.41 -35.62
  YTD -52.38 -42.61 -51.66
  P/E (X) 557.32 27.50 40.49
  P/BV (X) 2.85 1.29 1.72
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.04 0.08 0.16

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@22 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. นาย นรากร ราชพลสิทธิ์ 69,218,802 10.89
  2. น.ส. จุไรรัตน์ พงษ์สอน 60,671,500 9.55
  3. นาง วงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์ 53,810,343 8.47
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 37,797,576 5.95
  5. นาย ปรีชา ใคร่ครวญ 30,208,200 4.75
  6. น.ส. กันภัย ใคร่ครวญ 30,000,000 4.72
  7. น.ส. ณิชกานต์ ชาญธนสิริกุล 24,000,000 3.78
  8. นาย วสันต์ อำนวยวัฒนะกุล 22,905,745 3.60
  9. นาย ทศพล สุริยะพงศ์ไชย 22,408,900 3.53
  10. นาย อุลิต จาตุรแสงไพโรจน์ 22,000,000 3.46

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พลเอก อาวุธ เอมวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย นรากร ราชพลสิทธิ์ รองประธานกรรมการ
  3. นาย อุลิต จาตุรแสงไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย ลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ กรรมการ
  5. น.ส. ณิชกานต์ ชาญธนสิริกุล กรรมการ
  6. น.ส. รณา ธีระบุตร กรรมการ
  7. นาย จักร์กริช เปี่ยมแสงจันทร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ฐิติศักดิ์ สกุลครู กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ทินกร เปรมมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ส.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 635.54  635.54  635.54 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 635.54  1,334.63  419.46 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.00  2.10  0.66 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.35  0.35  0.32 
  P/BV (X) 2.85  6.01  2.05 
  P/E (X) 557.32  68.93  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 45.27  238.69  206.03 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.88  6.73  5.41 
  Beta 0.98  0.73  1.18 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -52.38  218.18  -48.84 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นางสาว บงกช อ่ำเสงี่ยม/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว อรวรรณ ศิริรัตนวงศ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัชระ ภัทรพิทักษ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 20.48 14.43 26.38 11.38 23.30
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 82.19 119.26 105.73 71.92 45.32
  สินค้าคงเหลือ 53.98 64.69 61.86 62.06 42.20
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 249.08 236.09 279.46 182.57 123.09
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 187.66 143.36 138.67 148.25 147.96
  รวมสินทรัพย์ 498.41 401.97 475.96 357.11 302.84
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 59.63 60.10 59.09 49.70 63.46
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 33.02 37.75 41.85 32.05 18.82
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3.43 3.73 3.43 4.33 6.39
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 247.17 154.39 230.17 118.92 111.53
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 19.77 22.69 18.72 27.28 26.18
  รวมหนี้สิน 266.93 177.08 248.89 146.21 137.71
  ทุนจดทะเบียน 163.62 163.62 163.62 163.62 163.62
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 158.88 158.88 158.88 158.88 114.90
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 209.89 209.89 209.89 209.89 166.27
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -144.85 -145.86 -142.33 -163.39 -116.86
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 222.70 223.42 226.23 209.31 162.37
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 8.78 1.47 0.85 1.59 2.76
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 188.32 188.76 372.39 247.22 234.44
  รายได้อื่น 13.24 2.77 7.15 3.00 1.15
  รวมรายได้ 201.56 191.53 379.54 251.26 235.60
  ต้นทุนขาย 132.27 121.35 254.36 177.90 185.61
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 64.11 52.75 116.35 113.14 122.38
  รวมค่าใช้จ่าย 197.44 174.31 375.44 291.04 307.99
  EBITDA 14.21 28.71 27.14 -16.05 -49.82
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 10.09 11.49 23.05 23.73 22.58
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 4.12 17.23 4.10 -39.78 -72.40
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -2.39 14.93 18.46 -46.53 -78.37
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.00 0.02 0.03 -0.09 -0.18
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -22.79 -23.24 -40.92 -62.35 2.16
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -30.32 -2.50 -2.89 -16.05 -17.45
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 47.21 28.78 58.80 66.49 -44.10
  เงินสดสุทธิ -5.89 3.04 15.00 -11.91 -59.40
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.01 1.53 1.21 1.54
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 0.51 4.77 8.48 -25.04
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -2.00 4.21 0.98 -12.06
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.20 0.79 1.10 0.70
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.87 0.95 0.91 0.76
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 29.76 35.71 31.69 28.04
  EBIT Margin (%) 2.04 8.99 1.08 -15.83
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -1.19 7.79 4.86 -18.52

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -0.24 112.50 50.63 5.45
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 9.00 63.11 42.98 -4.16
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 5.23 114.58 51.05 6.65
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 13.27 36.69 29.00 -5.50
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.69 4.26 4.19 4.22
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 98.84 85.72 87.06 86.55
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.47 3.43 4.11 3.41
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 81.64 106.40 88.91 106.96
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 7.50 7.58 6.88 6.99
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 48.68 48.18 53.02 52.19
  วงจรเงินสด (วัน) 131.80 143.94 122.95 141.32


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Trading Alert 12 ต.ค. 2561
  Cash Balance 17 ธ.ค. 2561 - 04 ม.ค. 2562
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น