สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
URBNPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
4.40 4.94 / 3.30 - 0.90 503.83 316.80
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 ส.ค. 2562 17:57   ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เออร์บานา (URBNPF)
14 ส.ค. 2562 17:58   แจ้งกำหนดการลดมูลค่าของหน่วยลงทุน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
14 ส.ค. 2562 17:57   แจ้งข้อมูลการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
09 ส.ค. 2562 17:54   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
09 ส.ค. 2562 17:54   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน -
ทรัสตี -
ที่อยู่ ชั้น 19 อาคารเมืองไทย - ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2305-9800
เบอร์โทรสาร 0-2305-9803-4
URL http://www.phatraasset.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 12/10/2007 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 18/10/2550
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 6.9976 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 7.1276 : ใหม่ 6.9976 @ 08/07/2562

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 31/03/2552
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาว (leasehold) ในที่ดิน อาคารพักอาศัยบางส่วนซึ่งประกอบด้วยห้องชุดเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ สิ่งปลูกสร้าง พร้อมส่วนควบรวมบนที่ดินที่เช่าซึ่งใช้ในการดำเนินโครงการเออร์บานา หลังสวน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
การถือครองหุ้นต่างด้าว
 -
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 13/09/2562)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 10.00 11.60 10.54
20 วัน -3.93 -7.20 -6.34
60 วัน 6.80 -4.38 7.58
120 วัน 11.68 -7.57 10.18
YTD 14.58 -9.31 7.82
P/E (X) - N/A 18.97
P/BV (X) 0.90 1.61 1.86
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.05 1.06

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 ส.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
1. สำนักงานประกันสังคม 21,600,000 30.00
2. นาย ธีระพล หวังมนตรี 8,408,600 11.68
3. น.ส. โอภาพรรณ หวังมนตรี 8,103,600 11.26
4. นาย ยง อารีเจริญเลิศ 3,000,000 4.17
5. นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์ 2,469,000 3.43
6. นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์ 2,005,300 2.79
7. MR. ALEXANDER ECK 1,879,400 2.61
8. นาย สุพจน์ เกณฑ์พิทักษ์ 1,458,600 2.03
9. บริษัท ศุภกิจ โปรดักส์ จำกัด 1,000,000 1.39
10. นาย บัณฑิต บัณฑุชัย 1,000,000 1.39

สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
13 ก.ย. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 72.00  72.00  72.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 316.80  276.48  464.40 
ราคา (บาท/หุ้น) 4.40  3.84  6.45 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.91  5.27  5.41 
P/BV (X) 0.90  0.73  1.19 
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.80  10.14  1.39 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.05  0.10  0.02 
Beta 0.48  0.29  0.09 
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 4.92  (ข้อมูล ณ วันที่ 13/09/2562) 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 14.58  -40.47  26.47 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.73  8.03  7.26 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี ที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.12 บาท 05 มี.ค. 2562 เงินปันผล
01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.13 บาท 13 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.09 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.12 บาท 06 มี.ค. 2561 เงินปันผล
01 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 0.13 บาท 07 ธ.ค. 2560 เงินปันผล
01 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.0585 บาท 08 ก.ย. 2560 เงินปันผล
01 ต.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.18 บาท 10 มี.ค. 2560 เงินปันผล
01 ก.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2559 0.1031 บาท 09 ธ.ค. 2559 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาง ยุพดี สัจจะวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินลงทุน - สุทธิ 347.95 372.98 371.97 383.99 401.46
เงินสด 2.08 0.88 2.56 1.32 1.73
ลูกหนี้ 4.58 4.72 5.12 5.08 4.85
รวมสินทรัพย์ 354.65 378.63 379.71 390.45 408.09
เจ้าหนี้ - - - - -
เงินมัดจำการเช่าและบริการ - - - - -
รวมหนี้สิน 0.75 0.88 1.48 1.18 1.03
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 503.83 515.35 513.19 524.71 538.50
กำไร (ขาดทุน) สะสม -149.93 -137.60 -134.96 -135.44 -131.43
สินทรัพย์สุทธิ 353.89 377.75 378.23 389.26 407.07
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 4.92 5.25 5.25 5.41 5.65
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
รายได้จากเงินลงทุน 27.68 28.27 56.54 56.17 56.03
รายได้อื่น - - - - -
รวมรายได้ 27.68 28.27 56.54 56.17 56.03
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.18 1.24 2.49 2.59 2.42
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.07 0.07 0.15 0.16 0.12
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - - -
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 7.91 7.91 15.81 15.81 14.37
รวมค่าใช้จ่าย 10.02 9.79 19.57 19.65 18.70
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 17.66 18.49 36.97 36.51 37.33
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 17.52 17.56 37.24 39.91 31.59
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -18.00 -18.00 -36.00 -40.32 -31.68
เงินสดสุทธิ -0.48 -0.44 1.24 -0.41 -0.09
เพิ่มเติม
แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น