สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
URBNPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
2.60 3.00 / 2.08 - 0.58 486.19 187.20
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 พ.ย. 2564 13:13   แจ้งงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
12 พ.ย. 2564 17:32   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2564 17:32   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
12 พ.ย. 2564 17:32   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
20 ส.ค. 2564 17:37   แจ้งงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน -
ทรัสตี -
ที่อยู่ ชั้น 19 อาคารเมืองไทย - ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2305-9800
เบอร์โทรสาร 0-2305-9803-4
URL http://www.phatraasset.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 12/10/2007 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 18/10/2550
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 6.7526 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 6.8776 : ใหม่ 6.7526 @ 22/01/2563

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 31/03/2552
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาว (leasehold) ในที่ดิน อาคารพักอาศัยบางส่วนซึ่งประกอบด้วยห้องชุดเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ สิ่งปลูกสร้าง พร้อมส่วนควบรวมบนที่ดินที่เช่าซึ่งใช้ในการดำเนินโครงการเออร์บานา หลังสวน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
การถือครองหุ้นต่างด้าว
 -
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 03/12/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 1.56 3.37 3.00
20 วัน 1.56 4.36 3.08
60 วัน -8.45 -5.79 -4.87
120 วัน -8.45 -9.14 -6.76
YTD 3.17 4.59 -5.84
P/E (X) - N/A 19.82
P/BV (X) 0.58 1.08 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.02 1.16

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
1. สำนักงานประกันสังคม 21,600,000 30.00
2. นาย ธีระพล หวังมนตรี 8,408,600 11.68
3. น.ส. โอภาพรรณ หวังมนตรี 8,103,600 11.26
4. นาย ยง อารีเจริญเลิศ 3,000,000 4.17
5. นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์ 2,469,000 3.43
6. MR. ALEXANDER ECK 2,100,000 2.92
7. นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์ 2,005,300 2.79
8. นาย สุพจน์ เกณฑ์พิทักษ์ 1,490,200 2.07
9. นาย บัณฑิต บัณฑุชัย 1,005,200 1.40
10. บริษัท ศุภกิจโปรดักส์ จำกัด 1,000,000 1.39

สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
03 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 72.00  72.00  72.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 187.20  181.44  325.44 
ราคา (บาท/หุ้น) 2.60  2.52  4.52 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.49  4.54  4.91 
P/BV (X) 0.58  0.55  0.92 
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.51  1.14  2.98 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.00  0.01  0.04 
Beta 0.78  0.25  0.06 
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 4.49  (ข้อมูล ณ วันที่ 03/12/2564) 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 3.17  -44.25  17.71 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  7.52 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี ที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.12 บาท 05 มี.ค. 2562 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
นางสาว วันนิสา งามบัวทอง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
นางสาว สุลลิต อาดสว่าง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
นางสาว นันท์นภัส วรรณสมบูรณ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1.96 9.00 2.47 0.54 2.56
เงินลงทุน 527.37 560.46 528.96 334.49 371.97
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 41.94 5.14 12.34 4.90 5.12
รวมสินทรัพย์ 571.45 574.72 543.84 339.99 379.71
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 2.22 - -
หนี้สินระยะยาว - - - - -
หนี้สินตามสัญญาเช่า 246.43 - - - -
รวมหนี้สิน 247.95 247.38 244.47 0.98 1.48
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 486.19 486.19 486.19 486.19 513.19
กำไร (ขาดทุน)สะสม -162.69 -158.85 -186.82 -147.18 -134.96
สินทรัพย์สุทธิ 323.50 327.34 299.37 339.01 378.23
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 4.49 4.55 4.16 4.71 5.25
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
รายได้จากเงินลงทุน 28.86 29.74 39.36 54.63 56.54
รายได้อื่น - - - - -
รวมรายได้ 28.86 29.74 39.36 54.63 56.54
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.52 1.58 2.11 2.34 2.49
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.09 0.10 0.13 0.14 0.15
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - 0.20 0.75 - -
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - 15.81 15.81
รวมค่าใช้จ่าย 8.12 8.04 11.15 20.21 19.57
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 20.74 21.70 28.21 34.41 36.97
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -0.51 18.61 19.33 33.61 37.24
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - -10.15 -17.39 -35.64 -36.00
เงินสดสุทธิ -0.51 8.46 1.94 -2.03 1.24
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 0.72 0.73 0.72 0.63
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ 0.43 0.43 0.45 0.00

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราการเจริญเติบโต (หนี้สิน) 0.23 28,432.64 24,745.36 -33.59
อัตราการเจริญเติบโต (สินทรัพย์) -0.57 61.86 59.96 -10.46


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้