สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
UPF บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/แฟชั่น
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 01 มี.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
70.00 72.00 / 27.25 7.86 1.30 75.00 525.00 576.29 107.96 5.34
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
25 ก.พ. 2564 12:39   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
25 ก.พ. 2564 12:38   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25 ก.พ. 2564 12:37   งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
24 ก.พ. 2564 17:12   แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
23 ธ.ค. 2563 17:04   F 24-1
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
เบอร์โทรศัพท์ 0-2517-0105-8
เบอร์โทรสาร 0-2517-0345, 0-2517-9056
URL www.unionpioneer.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/10/1974 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/04/2521
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 100.00 : ใหม่ 10.00 @ 14/02/2534

ลักษณะธุรกิจ
สินค้าของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากยางธรรมชาติ ได่แก่ เส้นยางยืด แถบยางยืด ยางรัดห้ามเลือด แถบยางรัดสำหรับเจาะเลือด ผ้าก๊อซพันแผลชนิดยืด ยางยืดเพื่อการออกกำลังกายและกายภาพบำบัด ยางยืดถัก ยางยืดทอและโครเชต์ เส้นยางหุ้ม ผ้ายืดพันเคล็ด บริษัทฯผลิตและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา "Venus" รวมถึงรับจ้างผลิตภายใต้ตราสินค้าอื่นๆด้วย

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 เม.ย. 2563 03 เม.ย. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
18.19% 420 18.24% 430
การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.10% (ณ วันที่ 01/03/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 20.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.11% (ณ วันที่ 01/03/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - -0.82 -0.03
20 วัน 1.82 3.00 0.27
60 วัน 11.11 11.54 5.19
120 วัน 28.44 24.74 11.72
YTD - -0.17 -3.44
P/E (X) 7.86 N/A 37.66
P/BV (X) 1.30 0.47 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.08 0.12 1.26

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@01 เม.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) 3,671,820 48.96
2. นาย สุเมธ ดารกานนท์ 914,840 12.20
3. ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 673,500 8.98
4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 558,600 7.45
5. บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด 282,790 3.77
6. MARUE NISSAN CO., LTD. 78,000 1.04
7. นาย ปริญญา เหลี่ยมไทย 70,400 0.94
8. นาง สุมพร ไกรฤกษ์ 64,450 0.86
9. นาย กษม ศิริรังสรรค์กุล 58,600 0.78
10. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 45,700 0.61

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. น.ส. ดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ
2. นาย โกมล เอี่ยมวัชรินทร์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นาย ชุตินธร ดารกานนท์ กรรมการ
4. นาง จันทรตรี ดารกานนท์ กรรมการ
5. นาย วัชรพงษ์ ดารกานนท์ กรรมการ
6. นาย นันทิยะ ดารกานนท์ กรรมการ
7. นาย กลย์ทรรศน์ ตั้งจิตต์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นาย วันชัย รัตนวงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
01 มี.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 7.50  7.50  7.50 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 525.00  525.00  277.50 
ราคา (บาท/หุ้น) 70.00  70.00  37.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 53.88  53.18  46.00 
P/BV (X) 1.30  1.32  0.80 
P/E (X) 7.86  9.31  48.34 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.73  4.79  1.85 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.50  0.08  0.03 
Beta -0.02  -0.03  -0.12 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  89.19  -42.86 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.19  0.19  6.51 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.01  0.02  3.15 
นโยบายเงินปันผล ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 0.13 บาท 23 เม.ย. 2563 เงินปันผล
- 2.41 บาท 25 เม.ย. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 4.00 บาท 26 เม.ย. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นางสาว วิสสุตา จริยธนากร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาย กฤษดา เลิศวนา/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว วิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 104.84 80.24 53.35 67.36
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 125.75 131.07 132.60 139.40
สินค้าคงเหลือ 174.78 139.47 165.10 164.04
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 439.66 352.68 373.41 383.70
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 72.46 78.04 76.18 82.43
รวมสินทรัพย์ 560.24 449.60 464.82 480.16
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 66.50 55.86 62.89 63.10
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2.45 - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 74.75 56.28 63.69 65.07
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 81.38 48.20 35.51 41.87
รวมหนี้สิน 156.13 104.48 99.21 106.94
ทุนจดทะเบียน 75.00 75.00 75.00 75.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 75.00 75.00 75.00 75.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 30.62 30.62 30.62 30.62
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 298.49 239.49 259.98 267.59
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 404.11 345.12 365.61 373.22
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 679.64 549.90 560.27 596.50
รายได้อื่น 13.43 12.68 14.89 18.32
รวมรายได้ 693.07 562.58 575.16 614.82
ต้นทุนขาย 539.87 489.98 478.57 503.46
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 70.30 73.23 75.77 76.25
รวมค่าใช้จ่าย 611.52 563.21 554.34 579.71
EBITDA 107.96 22.16 44.74 62.13
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 26.41 22.79 23.92 27.02
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 81.55 -0.63 20.82 35.11
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 66.80 1.04 18.12 30.02
กำไรต่อหุ้น (บาท) 8.91 0.14 2.42 4.00
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 78.30 49.68 43.36 8.12
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -49.10 -4.72 -27.37 14.40
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -4.60 -18.08 -30.00 -53.25
เงินสดสุทธิ 24.59 26.89 -14.00 -30.73
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.88 6.27 5.86
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 17.83 0.29 4.90
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 16.15 -0.14 4.41
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.39 0.30 0.27
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.37 1.23 1.22
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 20.57 10.90 14.58
EBIT Margin (%) 11.77 -0.11 3.62
อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.64 0.19 3.15

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 23.59 -1.85 -6.07
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 10.18 2.38 -4.94
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 23.20 -2.19 -6.45
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 8.58 1.60 -4.38
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 6,310.56 -94.25 -39.66

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.29 4.17 4.12
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 68.96 87.51 88.60
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.44 3.22 2.91
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 106.23 113.44 125.52
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 8.82 8.25 7.60
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 41.37 44.23 48.04
วงจรเงินสด (วัน) 133.82 156.72 166.07


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น