สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
UPA บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.17 0.30 / 0.09 N/A 0.72 3,335.00 1,133.90 1,225.92 -1.02 -34.11
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 ก.ย. 2563 17:40   การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
28 ส.ค. 2563 17:46   แจ้งการลาออกของประธานกรรมการตรวจสอบ
28 ส.ค. 2563 17:31   การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
26 ส.ค. 2563 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2563
25 ส.ค. 2563 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 1103 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2677-7151-4
เบอร์โทรสาร 0-2677-7155
URL http://www.unitedpowerofasia.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2000 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 27/05/2553
ราคา IPO (บาท) 1.60 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 01/07/2563
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  /  เทคโนโลยี /  เทคโนโลยี
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / ทรัพยากร / ทรัพยากร

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และพัฒนาธุรกิจพลังงาน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 พ.ค. 2563 20 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  63.57% 7,534 56.37% 8,436
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 40.94% (ณ วันที่ 18/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.58% (ณ วันที่ 18/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 2.24 -1.10
  20 วัน -26.74 -17.13 -28.14
  60 วัน -29.35 -13.88 -31.98
  120 วัน 79.83 37.90 26.86
  YTD -10.09 30.31 -10.36
  P/E (X) N/A 10.16 33.40
  P/BV (X) 0.72 1.11 1.62
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.15 0.16 0.20

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 1,614,628,100 24.21
  2. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 810,000,000 12.14
  3. น.ส. สุภารัตน์ สง่าเมือง 427,871,300 6.41
  4. DBS BANK LTD 260,000,000 3.90
  5. นาย เชาวลิต เมธยะประภาส 250,000,000 3.75
  6. น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์ 215,000,000 3.22
  7. นาย สมศักดิ์ รังสิวัฒนศักดิ์ 214,659,600 3.22
  8. นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุล 180,000,000 2.70
  9. น.ส. แคทรียา บีเวอร์ 149,999,700 2.25
  10. นาย วิเชียร เอื้อสงวนกุล 100,000,000 1.50

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ติรวัฒน์ สุจริตกุล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย วิชญ์ สุวรรณศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / กรรมการ
  3. นาย กวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการ
  4. นาย เทวรักษ์ โรจนพฤกษ์ กรรมการ
  5. นาย พรอินทร์ แม้นมาลัย กรรมการ
  6. นาย จอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 6,670.00  6,670.00  6,670.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,133.90  1,467.40  2,401.20 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.17  0.19  0.31 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.32  0.38  0.40 
  P/BV (X) 0.72  0.58  0.90 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 20.75  37.45  60.92 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.01  3.44  8.35 
  Beta 1.21  0.81  1.21 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -10.09  -38.89  -26.53 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 63.17 394.09 327.91 407.46 32.24
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,131.36 785.43 721.23 422.36 50.79
  สินค้าคงเหลือ 525.54 525.70 525.54 525.70 539.71
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,929.16 2,158.07 2,032.44 2,209.10 2,567.14
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 536.15 441.10 454.98 449.20 188.76
  รวมสินทรัพย์ 2,662.76 2,704.77 2,669.93 2,765.55 2,929.27
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 5.56 5.67 5.61 5.72 5.81
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 18.67 28.21 24.16 60.05 32.56
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 5.19 - - 5.35 0.67
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 121.90 123.93 121.47 160.75 128.04
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 33.15 20.02 24.08 19.89 24.73
  รวมหนี้สิน 155.06 143.95 145.55 180.64 152.77
  ทุนจดทะเบียน 3,335.00 3,335.00 3,335.00 3,335.00 3,475.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 3,335.00 3,335.00 3,335.00 3,335.00 3,335.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 336.22 336.22 336.22 336.22 336.22
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -1,141.98 -1,104.07 -1,148.80 -1,087.72 -914.86
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,507.57 2,560.53 2,524.17 2,584.55 2,776.02
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.14 0.29 0.21 0.35 0.48
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 27.67 23.83 48.25 0.47 117.48
  รายได้อื่น 22.68 24.21 28.61 43.09 8.57
  รวมรายได้ 51.03 48.04 76.87 43.56 126.05
  ต้นทุนขาย 12.46 12.05 24.49 2.68 109.60
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 38.01 44.90 102.48 103.08 180.75
  รวมค่าใช้จ่าย 65.28 61.42 136.24 106.01 303.12
  EBITDA -1.02 -2.51 -37.43 -44.94 -158.98
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 13.22 10.87 21.94 17.51 18.09
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -14.24 -13.38 -59.37 -62.45 -177.07
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -13.96 -15.50 -63.69 -173.55 -181.73
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.00 -0.00 -0.01 -0.03 -0.03
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -9.62 -390.96 -436.97 -540.84 -161.04
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -252.89 383.15 362.30 903.17 113.02
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -2.66 -5.35 -5.35 12.88 -35.83
  เงินสดสุทธิ -265.18 -13.17 -80.03 375.21 -83.85
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 15.83 17.41 16.73 13.74
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -2.45 -4.48 -2.49 -6.47
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -2.24 -0.24 -2.18 -2.19
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.06 0.06 0.06 0.07
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.03 0.02 0.03 0.02
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 54.99 49.45 49.24 -472.88
  EBIT Margin (%) -27.91 -27.85 -77.23 -143.38
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -27.35 -32.26 -82.85 -398.43

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 16.12 -21.18 10,228.54 -99.60
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 3.38 -59.28 815.20 -97.56
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 6.22 37.76 76.49 -65.45
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 6.27 -40.78 28.52 -65.03
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 0.05 -0.01 0.08 0.00
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 6,715.06 -25,196.80 4,325.23 184,830.85
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.05 -0.03 0.05 0.01
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 7,704.46 -13,182.13 7,832.48 72,649.42
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.06 -0.15 0.58 0.06
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 343.57 -2,394.94 627.43 6,315.08
  วงจรเงินสด (วัน) 14,075.95 -35,983.99 11,530.27 251,165.19


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น