สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
UPA บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.37 0.50 / 0.16 N/A 1.26 5,065.17 3,748.23 4,810.01 79.06 252.27
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 ต.ค. 2564 19:32   การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
27 ก.ย. 2564 17:02   การแก้ไขและเพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ใหม่
10 ก.ย. 2564 17:44   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
27 ส.ค. 2564 21:07   การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง 1/2564 การเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ(แก้ไขเพิ่มเติม)
26 ส.ค. 2564 12:30   การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง 1/2564 การเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ(แก้ไข)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 1103 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2677-7151-4
เบอร์โทรสาร 0-2677-7155
URL http://www.unitedpowerofasia.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2000 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 27/05/2553
ราคา IPO (บาท) 1.60 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 01/07/2563
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  /  เทคโนโลยี /  เทคโนโลยี
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / ทรัพยากร / ทรัพยากร

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และพัฒนาธุรกิจพลังงาน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 17 มี.ค. 2564 29 พ.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  63.02% 9,276 63.57% 7,534
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 27.09% (ณ วันที่ 21/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.97% (ณ วันที่ 21/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 1.08 -0.07
  20 วัน -2.63 -2.10 -3.35
  60 วัน -19.57 -25.57 -27.80
  120 วัน 27.59 23.96 7.85
  YTD 76.19 5.08 5.87
  P/E (X) N/A 49.02 58.65
  P/BV (X) 1.26 1.70 2.91
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.62 0.47 1.16

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 ต.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. 1,200,000,000 11.85
  2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 1,007,683,007 9.95
  3. นาย วริศ ยงสกุล 530,000,000 5.23
  4. DBS BANK LTD 260,000,000 2.57
  5. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 232,602,700 2.30
  6. นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุล 200,000,000 1.97
  7. น.ส. สุทธาสินี สกุลคู 129,132,500 1.27
  8. นาย ธำรง เอี่ยมผ่องใส 120,000,000 1.18
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 105,574,071 1.04
  10. นาย ไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณ 105,000,103 1.04

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ติรวัฒน์ สุจริตกุล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย วิชญ์ สุวรรณศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / กรรมการ
  3. นาย กวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการ
  4. นาย พรอินทร์ แม้นมาลัย กรรมการ
  5. นาย จอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช กรรมการ
  6. นาย ถาวร พรพนัสศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 10,130.34  10,130.34  6,670.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,748.23  2,127.37  1,467.40 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.37  0.21  0.19 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.29  0.37  0.38 
  P/BV (X) 1.26  0.85  0.58 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 392.33  107.10  37.45 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 73.61  7.08  3.44 
  Beta 0.86  1.09  0.81 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 76.19  11.07  -38.89 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย กฤษณ์ ชัชวาลวงศ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 212.85 63.17 35.90 327.91 407.46
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 64.92 1,131.36 588.87 721.23 422.36
  สินค้าคงเหลือ 519.92 525.54 519.92 525.54 525.70
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,318.12 1,929.16 1,198.57 2,032.44 2,209.10
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,595.03 536.15 537.34 454.98 449.20
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,929.00 733.60 1,918.70 637.49 556.45
  รวมสินทรัพย์ 4,247.12 2,662.76 3,117.27 2,669.93 2,765.55
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 5.56 5.56 5.56 5.61 5.72
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 86.39 102.37 108.50 107.86 143.75
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 73.11 - - - 5.35
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 406.71 121.91 128.40 121.47 160.75
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 808.68 33.15 29.16 24.08 19.89
  รวมหนี้สิน 1,215.39 155.06 157.56 145.55 180.64
  ทุนจดทะเบียน 5,065.17 3,335.00 5,335.00 3,335.00 3,335.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 5,065.17 3,335.00 5,065.17 3,335.00 3,335.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -874.90 336.22 -874.90 336.22 336.22
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -1,207.58 -1,141.98 -1,212.78 -1,148.80 -1,087.72
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -10.19 -21.68 -17.74 1.75 1.06
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,972.49 2,507.57 2,959.75 2,524.17 2,584.55
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 59.23 0.14 -0.03 0.21 0.35
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 128.24 27.67 48.89 48.25 0.47
  รายได้อื่น 0.54 18.67 4.17 28.61 43.09
  รวมรายได้ 128.79 46.34 53.05 76.87 43.56
  ต้นทุน 44.64 12.46 23.83 24.49 2.68
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 54.81 38.01 116.58 102.48 103.08
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 99.45 65.28 140.41 126.98 105.75
  EBITDA 79.06 -1.02 -61.02 -37.43 -44.94
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 39.01 13.22 26.24 21.94 17.51
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 40.05 -14.24 -87.26 -59.37 -62.45
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5.19 -13.96 -84.76 -63.69 -173.55
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.00 -0.00 -0.01 -0.01 -0.03
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 16.92 -9.62 303.20 -436.97 -540.84
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 188.72 -252.89 -1,108.65 362.30 903.17
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -31.01 -2.66 513.04 -5.35 12.88
  เงินสดสุทธิ 174.63 -265.18 -292.41 -80.03 375.21
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.24 15.83 9.33 16.73
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -2.39 -2.45 -3.09 -2.49
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -0.95 -2.24 -3.02 -2.18
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.40 0.06 0.05 0.06
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.04 0.03 0.02 0.03
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 65.19 54.99 51.25 49.24
  EBIT Margin (%) 31.10 -30.74 -164.48 -77.23
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.38 -30.28 -160.22 -83.04

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  15 ต.ค. 2563 XR 3,460,342,750 10,130,342,925 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 363.43 16.12 1.31 10,228.54
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 258.40 3.38 -2.70 815.20
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 177.90 -3.54 -30.98 76.47
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 52.36 14.63 10.58 20.07
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 0.25 0.05 0.07 0.08
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 1,460.75 6,715.06 4,890.75 4,325.23
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.11 0.05 0.05 0.05
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 3,406.09 7,704.46 8,005.83 7,832.48
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 0.59 0.23 0.22 0.19
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 614.98 1,570.43 1,656.79 1,874.68
  วงจรเงินสด (วัน) 4,251.85 12,849.09 11,239.79 10,283.02


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 13 ก.ย. 2564 - 21 ต.ค. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้