สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
UOBKH บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.02 3.68 / 2.00 8.44 0.42 502.45 1,517.39 - 230.38 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
31 ส.ค. 2563 09:34   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. งวดครึ่งปีสำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน (F45) (ตรวจสอบแล้ว) แก้ไข
28 ส.ค. 2563 18:55   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
28 ส.ค. 2563 18:53   งบการเงิน งวดครึ่งปี/2563 (ตรวจสอบแล้ว)
28 ส.ค. 2563 18:53   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. งวดครึ่งปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
28 ส.ค. 2563 18:53   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2659-8000
เบอร์โทรสาร 0-2263-2807
URL https://www.utrade.co.th/
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 02/07/1998 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/11/2548
ราคา IPO (บาท) 6.20 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอรี จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาการลงทุนธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มี.ค. 2563 11 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  12.81% 510 13.14% 539
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 88.00% (ณ วันที่ 24/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.10% (ณ วันที่ 24/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.95 -3.34 0.96
  20 วัน 0.67 -2.21 6.29
  60 วัน -11.70 -11.27 -5.61
  120 วัน 32.46 -5.39 9.77
  YTD 1.34 20.28 28.34
  P/E (X) 8.44 16.31 21.38
  P/BV (X) 0.42 2.41 1.41
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.33 0.94

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED 355,000,000 70.65
  2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 82,083,734 16.34
  3. นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ 25,096,448 4.99
  4. นาย วชิระ ทยานาราพร 9,000,000 1.79
  5. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 3,195,000 0.64
  6. น.ส. อัญชนา พินิจกุศลจิต 3,163,100 0.63
  7. นาย สุธน สิงหสิทธางกูร 2,687,442 0.53

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เช็ค เต็ค ตัน ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร
  2. นาย ชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย โยธิน วิริเยนะวัตร์ กรรมการ
  4. นาง โอ วี เหมี่ยน กรรมการ
  5. นาย วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย สมชาติ ชินธรรมมิตร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  24 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 502.45  502.45  502.45 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,517.39  1,497.30  1,869.11 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.02  2.98  3.72 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 7.13  6.86  6.87 
  P/BV (X) 0.42  0.43  0.54 
  P/E (X) 8.44  60.24  8.58 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.80  0.69  1.76 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.06  0.05  0.15 
  Beta 0.38  0.13  0.30 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.34  -19.89  -7.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.23  2.35  2.42 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.02  1.41  0.21 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.007 บาท 08 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.07 บาท 22 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.09 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ยงยุทธ เลิศสุรพิบูล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาง วิลาสินี กฤษณามระ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 1,871.18 1,362.47 666.66 946.86 219.61
  เงินลงทุนสุทธิ 590.30 235.88 385.60 273.34 158.93
  ลูกหนี้สำนักหักบัญชี 884.33 564.68 12.95 722.25 1.52
  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ฯ 2,073.21 2,871.34 3,028.41 2,947.98 5,339.69
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 109.04 138.54 128.11 128.32 108.99
  ทรัพย์สินอื่นสุทธิ 259.36 159.22 141.43 136.97 53.18
  รวมสินทรัพย์ 6,135.77 5,709.71 4,723.31 5,544.14 6,346.40
  เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี - 338.32 304.10 412.44 675.55
  เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 2,171.54 1,785.96 757.54 1,501.14 2,100.58
  ประมาณการหนี้สิน 130.56 115.95 122.40 87.14 82.89
  หนี้สินอื่น 110.67 63.18 85.52 73.17 42.59
  รวมหนี้สิน 2,553.24 2,303.42 1,276.08 2,077.65 3,015.04
  ทุนจดทะเบียน 502.45 502.45 502.45 502.45 502.45
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 502.45 502.45 502.45 502.45 502.45
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 455.75 455.75 455.75 455.75 455.75
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,624.34 2,448.09 2,489.04 2,508.29 2,373.16
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,582.54 3,406.29 3,447.24 3,466.48 3,331.36
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้ค่านายหน้า 556.53 357.92 775.96 780.86 842.81
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 23.62 22.53 42.09 44.62 69.12
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 67.13 - - - 48.07
  ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ - 39.94 89.80 106.64 144.67
  กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ - - - - 35.56
  กำไรจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - - - - -0.00
  รวมรายได้ 695.89 481.08 1,048.16 1,089.20 1,153.68
  ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 311.24 280.63 562.60 474.60 775.44
  ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 70.35 56.83 116.80 85.99 88.46
  ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม 8.33 13.79 26.36 16.33 21.96
  ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ - - - - -
  ขาดทุนจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 522.08 511.45 1,026.44 878.55 884.20
  EBITDA 230.38 -4.96 75.29 252.99 311.39
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 56.57 25.41 53.57 42.35 41.91
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 173.81 -30.38 21.72 210.65 269.48
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 138.82 -25.02 15.93 170.73 216.00
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.28 -0.05 0.03 0.34 0.43
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,242.19 485.57 -195.95 979.62 173.81
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -5.02 -34.78 -49.08 -207.15 -23.80
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -32.65 -35.17 -35.17 -45.22 -50.24
  เงินสดสุทธิ 1,204.51 415.61 -280.20 727.25 99.76
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.14 0.16 0.46 5.02
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.81 0.08 0.42 3.54
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.71 0.68 0.37 0.60
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 19.95 -5.20 1.52 15.67

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้ค่านายหน้า 55.49 -17.73 -0.63 -7.35
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 10.91 12.07 18.54 -38.80
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 44.65 -22.15 -3.77 -5.59
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 2.08 15.57 16.83 -0.64
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A -90.67 -20.96


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น