สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
UKEM บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.53 0.79 / 0.31 7.37 0.67 309.07 655.23 1,252.53 110.79 5.89
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ส.ค. 2563 08:21   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)
11 ส.ค. 2563 07:23   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2563 07:23   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2563 07:23   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
29 ก.ค. 2563 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารยูเนี่ยนเฮ้าส์, 728 ถนนบรมราชชนนี แขวงบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
เบอร์โทรศัพท์ 0-2881-8288
เบอร์โทรสาร 0-2433-7243-4
URL http://www.unionpetrochemical.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 22/05/1981 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 27/11/2549
ราคา IPO (บาท) 2.52 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท บางกอก ซิตี้ แอดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.25 @ 01/10/2551

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / สินค้าอุตสาหกรรม  / สินค้าอุตสาหกรรม

  ลักษณะธุรกิจ
  นำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ โดยสินค้าประกอบด้วยสารทำละลาย (Solvents) ซึ่งเป็นสินค้าที่จำหน่ายทั่วไป (Commodity Solvent) สำหรับใช้เป็นสารทำละลายซึ่งเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 ก.ค. 2563 26 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  55.44% 3,564 45.18% 3,677
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 22/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.92% (ณ วันที่ 22/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.64 -3.82 -4.18
  20 วัน 3.92 -0.11 0.23
  60 วัน -28.38 -27.86 -31.44
  120 วัน 47.22 6.34 6.32
  YTD 32.50 22.83 30.89
  P/E (X) 7.37 30.10 33.70
  P/BV (X) 0.67 1.15 1.64
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.34 0.61 0.22

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@10 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี 304,840,027 24.66
  2. นาง กาญจนา สุวรรณนภาศรี 81,760,778 6.61
  3. น.ส. ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี 78,639,750 6.36
  4. น.ส. สุธิดา สุวรรณนภาศรี 75,689,037 6.12
  5. นาย ลือชา โพธิ์อบ 48,540,050 3.93
  6. นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 48,000,000 3.88
  7. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 39,796,700 3.22
  8. นาย อำพล ทองสิมา 26,525,400 2.15
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 23,926,880 1.94
  10. นาย วริศ โพธิ์อบ 22,500,000 1.82

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พละ สุขเวช ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย วิรัช สุวรรณนภาศรี กรรมการ
  4. นาง กาญจนา สุวรรณนภาศรี กรรมการ
  5. น.ส. สุธิดา สุวรรณนภาศรี กรรมการ
  6. นาย สมเจตน์ สายฝน กรรมการ
  7. นาย พูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย วรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ธราพงษ์ วิทิตศานต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย เขียน วงศ์สุรีย์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,236.28  1,236.28  1,236.28 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 655.23  494.51  778.86 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.53  0.40  0.63 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.79  0.81  0.78 
  P/BV (X) 0.67  0.49  0.81 
  P/E (X) 7.37  10.37  11.21 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 76.18  51.51  99.15 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 3.16  1.57  6.50 
  Beta 1.00  1.43  1.22 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 32.50  -36.51  -49.20 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.06  2.50  7.94 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.23  0.26  0.89 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฏหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.0162 บาท 27 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.01 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.04 บาท - เงินปันผล
  - 2.00 : 1.00 หุ้น 28 ก.พ. 2561 หุ้นปันผล
  - 0.015 บาท 28 ก.พ. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว อริสา ชุมวิสูตร/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 450.12 549.09 661.40 571.73 548.33
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 649.50 788.74 713.70 896.25 893.42
  สินค้าคงเหลือ 355.31 405.64 404.49 460.66 357.95
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,518.18 1,755.40 1,792.74 1,941.75 1,809.67
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 249.63 257.94 261.96 260.12 264.69
  รวมสินทรัพย์ 2,025.22 2,213.83 2,228.48 2,329.92 2,189.51
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 481.38 477.95 530.84 592.07 482.84
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 229.64 373.40 289.11 402.06 363.41
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 30.11 1.32 1.92 1.52 1.01
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 761.85 872.10 841.98 1,011.70 871.91
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 88.58 28.82 32.22 23.44 21.33
  รวมหนี้สิน 850.42 900.92 874.19 1,035.14 893.23
  ทุนจดทะเบียน 334.84 334.84 334.84 334.84 206.25
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 309.07 309.07 309.07 309.07 206.06
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 87.74 87.74 87.74 87.74 87.74
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -42.09 4.08 4.08 4.18 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 647.32 579.72 615.84 558.02 686.26
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 977.81 977.83 1,001.23 948.29 997.66
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 196.99 335.08 353.06 346.50 298.62
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,339.26 1,414.54 2,827.20 3,204.10 3,038.73
  รายได้อื่น 9.73 13.34 13.98 15.88 20.86
  รวมรายได้ 1,348.99 1,427.88 2,841.18 3,219.98 3,059.59
  ต้นทุนขาย 1,109.77 1,207.25 2,371.31 2,811.00 2,539.53
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 150.60 146.16 303.52 291.65 291.13
  รวมค่าใช้จ่าย 1,260.37 1,353.42 2,674.83 3,102.83 2,830.68
  EBITDA 110.79 84.45 186.31 136.96 250.76
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 22.17 9.98 19.96 19.81 21.84
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 88.62 74.47 166.35 117.15 228.92
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 52.81 34.06 70.18 36.77 125.73
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.03 0.06 0.03 0.10
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 137.73 198.01 283.73 14.73 19.14
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -44.84 -55.77 -66.45 -27.44 -93.79
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -304.17 -164.88 -127.61 36.11 50.98
  เงินสดสุทธิ -211.28 -22.64 89.67 23.40 -23.67
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.99 2.01 2.13 1.92
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.09 3.76 7.20 3.78
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.52 4.82 7.30 5.18
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.87 0.92 0.87 1.09
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.30 1.31 1.25 1.42
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 17.14 14.65 16.13 12.27
  EBIT Margin (%) 6.57 5.22 5.86 3.64
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.91 2.39 2.47 1.14

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  08 มี.ค. 2561 XD 412,047,643 1,236,275,239 0.25

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -5.32 -9.75 -11.76 5.44
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -8.07 -10.15 -15.64 10.69
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -5.53 -9.29 -11.76 5.24
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -6.87 -9.53 -13.79 9.61
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 55.06 -0.88 90.84 -70.75

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.83 3.66 3.51 3.58
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 95.38 99.63 103.92 101.94
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.98 5.59 5.48 6.87
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 61.07 65.25 66.58 53.15
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 7.54 6.64 6.86 7.34
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 48.40 54.95 53.19 49.70
  วงจรเงินสด (วัน) 108.05 109.93 117.31 105.39


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น