สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
UBIS บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 เม.ย. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.00 9.10 / 4.88 N/A 4.35 228.00 1,140.00 1,532.73 -196.73 -7.79
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
24 เม.ย. 2561 12:31   มติประชุมผู้ถือหุ้น (เพ่ิม Template และแก้ไขหัวข้อข่าว)
23 เม.ย. 2561 17:24   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการปรับอัตราการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และเปลี่ยนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ (Record Date) ใหม่ (เพิ่ม Template)
23 เม.ย. 2561 06:47   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
19 เม.ย. 2561 21:03   แจ้งการลาออกของกรรมการ
26 มี.ค. 2561 12:39   แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และรายงานประจำปี 2560 (56-2) บนเวบไซต์ของบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 807/1 ชั้น 6 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2683-0008
เบอร์โทรสาร 0-2294-2013
URL www.ubisasia.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/06/1997 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 09/05/2550
ราคา IPO (บาท) 1.75 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / สินค้าอุตสาหกรรม  / สินค้าอุตสาหกรรม

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยาแนวฝากระป๋อง และแลคเกอร์เคลือบกระป๋อง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตภาชนะ กระป๋องโลหะ และฝาโลหะ ในการบรรจุอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 เม.ย. 2560 09 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  71.39% 1,026 64.31% 1,111
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.36% (ณ วันที่ 25/04/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.01% (ณ วันที่ 25/04/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.96 0.68 -2.05
  20 วัน -3.85 -1.51 -1.68
  60 วัน -2.91 6.38 6.27
  120 วัน -13.04 3.33 2.92
  YTD -12.28 -3.40 -2.49
  P/E (X) N/A 24.34 92.93
  P/BV (X) 4.35 2.02 2.40
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.06 0.24 0.27

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์ 30,283,200 13.28
  2. นาย พิชัย สถาวรมณี 17,823,700 7.82
  3. นาย สวัสดิ์ ทั่งวัฒโนทัย 15,717,575 6.89
  4. นาย ภาณุสัณฑ์ เปรื่องวิริยะ 15,700,000 6.89
  5. นาย ธีรยุทธ เหรียญชัยยุทธ 9,692,900 4.25
  6. นาย แสวง ทั่งวัฒโนทัย 8,726,535 3.83
  7. น.ส. รัตนิตา กฤตยานุตกุลท์ 8,538,299 3.74
  8. น.ส. สุดคนึง ปัญญะธารา 8,532,130 3.74
  9. นาย ไพศาล เปรื่องวิริยะ 8,500,700 3.73
  10. น.ส. ภัทรา ทั่งวัฒโนทัย 7,650,000 3.36

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  2. นาย ณวรรธน์ ตริยพงศ์พัฒนา กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย สว่าง ทั่งวัฒโนทัย กรรมการ
  4. น.ส. โสภา นาจันหอม กรรมการ
  5. นาย แสวง ทั่งวัฒโนทัย กรรมการ
  6. นาง ฐิติภรณ์ ศิลปรัศมี กรรมการ
  7. นาย ภักดี กาญจนาวลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย กวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 เม.ย. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 228.00  228.00  228.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,140.00  1,299.60  1,333.80 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.00  5.70  5.85 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.15  1.05  2.20 
  P/BV (X) 4.35  5.41  2.66 
  P/E (X) N/A  N/A  9.37 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.37  146.95  54.84 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.52  10.26  3.22 
  Beta 0.46  0.45  0.84 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -12.28  -2.56  11.43 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  0.63 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  0.06 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.037 บาท 10 พ.ค. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย พิสิฐ ทางธนกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 49.35 81.10 13.50 11.30
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 244.67 238.04 198.92 233.77
  สินค้าคงเหลือ 170.44 155.64 134.17 171.03
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 477.12 662.11 362.36 431.55
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 185.75 187.05 187.34 191.67
  รวมสินทรัพย์ 704.21 1,035.48 899.71 663.84
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 298.98 261.91 194.75 12.23
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 108.34 125.69 76.31 159.47
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3.13 68.59 63.86 22.96
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 419.35 470.48 351.46 207.43
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 22.73 72.64 122.55 91.61
  รวมหนี้สิน 442.08 543.12 474.01 299.04
  ทุนจดทะเบียน 228.00 228.00 228.00 228.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 228.00 228.00 228.00 228.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 26.87 26.87 26.87 26.87
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 3.29 233.79 167.05 105.18
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 262.13 492.36 425.69 362.87
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - 0.00 1.93
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 837.31 848.82 827.33 848.40
  รายได้อื่น 8.45 5.15 12.20 7.70
  รวมรายได้ 845.75 853.97 875.06 856.11
  ต้นทุนขาย 544.10 506.51 502.92 548.15
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 173.42 186.45 190.68 202.42
  รวมค่าใช้จ่าย 1,052.16 701.57 693.60 750.56
  EBITDA -196.73 161.38 189.13 108.71
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 9.68 8.97 7.67 3.17
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -206.41 152.40 181.46 105.54
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -236.01 113.41 145.15 82.44
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -1.04 0.50 0.64 0.36
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 85.22 129.14 82.89 21.82
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -14.51 -50.95 -271.80 -42.03
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -100.39 -17.82 190.14 21.71
  เงินสดสุทธิ -29.68 60.37 1.24 1.50
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.14 1.41 1.03
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -62.56 24.71 36.81
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -23.73 15.75 23.21
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.69 1.10 1.11
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.97 0.88 1.12
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 35.02 40.33 39.21
  EBIT Margin (%) -24.40 17.85 20.74
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -27.91 13.28 16.59

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2560  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -1.36 2.60 -2.48
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 7.42 0.71 -8.25
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -0.96 -2.41 2.21
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 49.97 1.15 -7.59
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -21.87 76.07

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.47 3.89 3.82
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 105.21 93.95 95.45
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.34 3.50 3.30
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 109.37 104.42 110.75
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.65 5.01 4.27
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 78.50 72.78 85.56
  วงจรเงินสด (วัน) 136.09 125.59 120.64


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น