สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
U บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.19 2.16 / 0.69 N/A 0.40 17,963.90 6,680.32 52,330.23 -728.62 28.18
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
08 ก.ย. 2563 12:52   กำหนดการใช้สิทธิของ U-W4 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 7) (แก้ไขหัวข้อข่าว)
08 ก.ย. 2563 12:44   กำหนดการใช้สิทธิของ U-4 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 7)
13 ส.ค. 2563 19:13   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
13 ส.ค. 2563 17:48   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2563 17:48   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2273-8838
เบอร์โทรสาร 0-2273-8858
URL www.ucity.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 23/6/1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/02/2536
ราคา IPO (บาท) 52.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นครหลวงเครดิต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 3.20 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 100.00 : ใหม่ 3.20 @ 03/01/2562

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 08/04/2547
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่า บริการ จำหน่าย และบริหารอย่างครบวงจร

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25 มิ.ย. 2563 03 เม.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  52.99% 21,392 53.04% 22,877
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 15.07% (ณ วันที่ 22/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.51% (ณ วันที่ 22/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -5.56 -3.83 -4.17
  20 วัน -11.85 -7.83 -9.65
  60 วัน -29.17 -21.04 -24.44
  120 วัน 43.37 29.45 27.49
  YTD -30.41 -2.59 -13.27
  P/E (X) N/A 13.26 21.74
  P/BV (X) 0.40 1.05 1.43
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.14 0.13 0.84

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2,033,425,452 36.22
  2. Trophy CG Limited 605,228,108 10.78
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 102,186,298 1.82
  4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 101,047,124 1.80
  5. นาง สุกัลยา ทองพันธ์ 91,905,057 1.64
  6. นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 79,745,427 1.42
  7. นาย ไชยยันต์ ชาครกุล 49,004,896 0.87
  8. นาย ชัชชัย กีรติวรสกุล 41,475,000 0.74
  9. นาง วาสนา นิรันดร์กุล 40,100,000 0.71
  10. นาย เณศร์ฐิรัช พงษ์นฤสรณ์ 38,000,000 0.68

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย คีรี กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการ
  2. นาย สุรจิตร ก้องวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการอิสระ
  3. นางสาว สรญา เสฐียรโกเศศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)
  4. นาย กวิน กาญจนพาสน์ กรรมการ
  5. นาย คง ชิ เคือง กรรมการ
  6. นาย สยาม สีวราภรณ์สกุล กรรมการ
  7. นาย ชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย พลากร หวั่งหลี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 5,613.72  5,613.72  5,613.72 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,680.32  9,599.46  14,371.12 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.19  1.71  2.56 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.00  3.05  3.10 
  P/BV (X) 0.40  0.56  0.82 
  P/E (X) N/A  77.16  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 55.43  41.45  21.54 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 25.25  20.13  16.96 
  Beta 1.40  0.57  1.12 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -30.41  -33.20  -14.67 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 2,371.85 2,231.26 2,767.04 2,796.81 1,383.01
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 608.96 934.50 760.60 830.89 755.93
  สินค้าคงเหลือ 1,044.97 1,053.22 1,053.01 1,043.34 1,659.44
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,373.16 9,976.56 7,820.98 6,590.59 4,325.90
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 14,831.80 17,341.52 16,832.53 19,141.45 18,562.52
  รวมสินทรัพย์ 64,158.15 54,187.78 53,531.21 53,964.10 40,051.81
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 9.25 65.92 33.73 36.61 252.98
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,514.91 1,275.03 1,231.92 1,006.28 845.85
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 8,213.23 1,023.76 1,218.44 982.06 1,123.62
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 11,453.64 4,817.90 4,317.53 2,467.90 2,539.26
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 24,480.25 20,393.07 18,670.93 22,344.57 19,716.86
  รวมหนี้สิน 35,933.89 25,210.98 22,988.46 24,812.47 22,256.13
  ทุนจดทะเบียน 44,900.15 44,900.15 44,900.15 44,900.15 861,413.13
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 29,933.74 29,933.74 29,933.74 29,933.73 561,362.30
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 0.00 - 0.00 - -533,401.38
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -79.21 - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -1,039.52 -396.81 1,314.67 -560.89 -9,905.03
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 28,106.23 28,858.66 30,425.14 29,033.61 17,669.55
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 118.03 118.13 117.61 118.02 126.14
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,851.95 3,373.58 7,780.52 6,396.25 4,029.70
  รายได้อื่น 658.67 321.38 2,364.67 579.94 422.86
  รวมรายได้ 2,510.62 3,957.58 10,440.60 7,007.33 4,455.40
  ต้นทุนขาย 932.41 1,380.82 3,192.51 2,431.14 1,466.33
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,145.72 1,674.02 3,757.26 3,213.54 1,995.13
  รวมค่าใช้จ่าย 3,998.55 3,408.58 7,679.79 6,683.44 4,783.04
  EBITDA -728.62 906.00 3,491.67 1,007.65 208.50
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 759.31 357.00 730.85 683.75 536.14
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -1,487.93 549.00 2,760.81 323.89 -327.64
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -2,020.13 154.85 1,867.35 -629.91 -1,049.39
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.43 -0.05 0.19 -0.26 -0.00
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -325.62 -263.13 203.91 -501.80 110.14
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 152.86 -1,013.83 487.92 -2,482.07 -5,659.10
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -490.54 527.68 -807.06 3,511.37 6,417.96
  เงินสดสุทธิ -663.30 -793.30 -343.61 903.04 1,150.13
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.64 2.07 1.81 2.67
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -1.08 -0.49 6.28 -2.70
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.22 0.98 5.14 0.69
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.28 0.87 0.76 0.85
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.15 0.14 0.19 0.15
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 49.65 59.07 58.97 61.99
  EBIT Margin (%) -59.27 13.87 26.44 4.62
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -80.46 3.91 17.89 -8.99

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  17 ต.ค. 2561 PP 24 561,371,696,000 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -45.10 13.27 21.64 58.73
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -32.47 22.22 31.32 65.80
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -36.56 20.79 49.00 57.28
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 17.31 15.88 14.91 39.73
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.11 8.19 9.78 8.06
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 45.01 44.59 37.33 45.28
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.62 2.56 3.05 1.80
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 139.54 142.66 119.84 202.89
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.97 2.52 2.85 2.63
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 185.55 145.02 127.95 139.04
  วงจรเงินสด (วัน) -1.00 42.23 29.22 109.13


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ U-P, U-W4

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น