สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TYCN บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/เหล็ก
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 07 ส.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.98 2.96 / 1.40 N/A 0.28 5,967.49 1,181.56 2,943.67 -12.50 -4.48
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
04 ส.ค. 2563 08:32   รายงานความเคลื่อนไหวหุ้น TDR ที่ประเทศไต้หวัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
02 ก.ค. 2563 08:30   รายงานความเคลื่อนไหวหุ้น TDR ที่ประเทศไต้หวัน ประจำเดือน มิถุนายน 2563
09 มิ.ย. 2563 17:43   แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
02 มิ.ย. 2563 08:28   รายงานความเคลื่อนไหวหุ้น TDR ที่ประเทศไต้หวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
13 พ.ค. 2563 08:09   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 99 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง 21180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3365-8558
เบอร์โทรสาร 0-3863-6969
URL www.tycons.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 09/09/1996 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 11/12/2546
ราคา IPO (บาท) 15.50 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 04/01/2554
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / เหล็ก

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่าย เหล็กลวด, เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต (เหล็กเส้นกลม และเหล็กข้ออ้อย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า?เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต?), ลวดเหล็ก, สกรู, สลักเกลียว และแท่งเกลียว

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  29.56% 1,896 29.58% 2,018
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 80.90% (ณ วันที่ 07/08/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  6.01% (ณ วันที่ 07/08/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.00 -3.22 -0.69
  20 วัน -0.50 -3.52 3.17
  60 วัน 15.12 -5.56 9.34
  120 วัน -9.17 -11.55 5.28
  YTD -10.81 -6.11 6.39
  P/E (X) N/A N/A 19.09
  P/BV (X) 0.28 0.52 1.48
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.04 0.03 0.91

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD. 300,000,000 50.27
  2. TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO.LTD. 89,332,592 14.97
  3. CITI (NOMINEES) LIMITED-FIRST COMMERCIAL BANK-TDR 60,000,000 10.05
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 35,564,580 5.96
  5. EUROCLEAR NOMINEES LIMITED 22,888,200 3.84
  6. นาย จำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 10,064,500 1.69

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาง ลู เยน เจียน ประธานกรรมการ
  2. นาย นัธทวัฒน์ ฐานาภิญญานันท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย หวง เหวิน สง กรรมการ
  4. น.ส. เฟิ่ง เหมย หวง กรรมการ
  5. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย จิรวัฒน์ หวาง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย พิพัฒน์ หวังพิชิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  07 ส.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 596.75  596.75  596.75 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,181.56  1,324.78  1,611.22 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.98  2.22  2.70 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 7.01  8.46  9.00 
  P/BV (X) 0.28  0.26  0.30 
  P/E (X) N/A  N/A  10.08 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.44  1.80  11.10 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.11  0.12  0.82 
  Beta -0.06  0.19  0.66 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -10.81  -17.78  -16.15 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล บริษัทต้องนำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการ ดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ (โดยมีเงื่อนไขเพื่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย กฤษดา เลิศวนา/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 394.60 491.03 424.29 584.72 471.23
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 408.98 776.95 572.92 826.83 744.69
  สินค้าคงเหลือ 1,754.58 1,682.38 1,706.37 2,058.31 1,768.49
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,634.63 3,002.45 2,749.21 3,521.74 3,043.43
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,214.07 3,886.80 3,230.05 3,961.44 4,209.67
  รวมสินทรัพย์ 6,342.32 7,437.90 6,514.48 8,340.81 7,849.83
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,710.88 1,014.96 1,501.83 1,692.82 1,901.68
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 268.00 869.46 510.52 831.87 314.82
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 56.84 54.77 56.31 32.08 111.47
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,091.46 2,071.64 2,143.73 2,660.19 2,417.26
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 65.25 107.53 78.82 68.64 98.27
  รวมหนี้สิน 2,156.71 2,179.17 2,222.55 2,728.83 2,515.53
  ทุนจดทะเบียน 5,967.49 5,967.49 5,967.49 5,967.49 5,967.49
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 5,967.49 5,967.49 5,967.49 5,967.49 5,967.49
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - 20.02 - - 20.02
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 20.02 - 20.02 20.02 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -1,807.08 -728.78 -1,695.58 -375.53 -660.48
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,185.62 5,258.72 4,291.93 5,611.98 5,334.30
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,702.70 2,687.32 9,562.39 10,356.10 7,516.64
  รายได้อื่น 37.36 8.19 78.85 111.41 60.24
  รวมรายได้ 1,740.05 2,695.51 9,641.24 10,467.52 7,576.88
  ต้นทุนขาย 1,694.19 2,641.91 9,615.92 9,919.76 6,967.65
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 71.40 80.99 337.92 360.65 332.61
  รวมค่าใช้จ่าย 1,830.13 2,716.29 10,547.64 10,417.67 7,347.62
  EBITDA -12.50 66.79 -578.37 400.82 541.92
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 77.58 87.57 328.02 350.97 312.66
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -90.08 -20.78 -906.40 49.85 229.25
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -111.50 -32.84 -997.68 -35.47 188.29
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.19 -0.06 -1.67 -0.06 0.32
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -76.33 545.08 218.68 572.48 -624.35
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -56.38 -9.70 -156.59 -72.85 -20.56
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 103.02 -629.08 -222.53 -378.87 718.94
  เงินสดสุทธิ -29.68 -93.69 -160.44 120.76 74.03
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.26 1.45 1.28 -
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -22.79 -1.32 -23.25 N/A
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -14.16 -0.01 -13.91 N/A
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.52 0.41 0.52 -
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.26 1.45 1.48 N/A
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 0.50 1.69 -0.56 4.21
  EBIT Margin (%) -5.18 -0.77 -9.40 0.48
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -6.41 -1.22 -10.35 -0.34

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -36.64 36.93 -7.66 37.78
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -35.87 44.02 -3.06 42.37
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -35.45 36.45 -7.89 38.15
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -32.62 39.63 1.25 41.78
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 14.47 13.92 16.69 N/A
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 25.23 26.23 21.87 -
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.04 6.24 5.64 N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 72.36 58.46 64.77 -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 15.24 17.98 18.84 N/A
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 23.95 20.30 19.38 -
  วงจรเงินสด (วัน) 73.65 64.38 67.26 -


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น