สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TWZ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 มี.ค. 2560  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.27 0.39 / 0.23 16.84 0.73 623.57 1,683.65 3,657.76 241.66 15.14
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
28 ก.พ. 2560 12:50   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F 24-1
28 ก.พ. 2560 12:49   งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
28 ก.พ. 2560 12:48   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
28 ก.พ. 2560 12:48   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 ก.พ. 2560 12:47   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2275-9789
เบอร์โทรสาร 0-2275-9798
URL www.twz.co.th
  รายงานประจำปี 2558
วันที่ก่อตั้งบริษัท 22/12/1993 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 18/11/2548
ราคา IPO (บาท) 3.80 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.10 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.10 @ 07/07/2551

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้จำหน่ายและให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมการ์ด บัตรเติมเงิน และอุปกรณ์เสริม

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 มี.ค. 2559 31 มี.ค. 2558
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  77.55% 10,303 79.32% 11,807
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.03% (ณ วันที่ 22/03/2560) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.43% (ณ วันที่ 22/03/2560)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.57 -6.23 -5.16
  20 วัน -3.57 -5.17 -3.24
  60 วัน -3.57 -12.60 -7.42
  120 วัน -18.18 -20.80 -21.35
  YTD -10.00 -16.84 -11.36
  P/E (X) 16.84 22.01 17.28
  P/BV (X) 0.73 3.02 1.92
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.08 0.21 0.37

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@10 พ.ค. 2559) จำนวนหุ้น %
  1. นาย พุทธชาติ รังคสิริ 541,428,571 8.68
  2. นาย จาตุรนต์ โกมลมิศร์ 329,059,274 5.28
  3. นาย สิปปกร ขาวสอาด 277,360,900 4.45
  4. นาย อัฐ ทองแตง 218,791,200 3.51
  5. นาง เพชรัตน์ ทองแตง 200,000,000 3.21
  6. นาย ณัฎฐสิทธิ์ เทพไพฑูรย์ 164,186,861 2.63
  7. น.ส. ณัฐนุช รังคสิริ 104,464,500 1.68
  8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 88,647,742 1.42
  9. นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ 61,660,400 0.99
  10. ท่านผู้หญิง วิระยา ชวกุล 60,000,000 0.96

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการ
  2. นาง ปิยะนุช รังคสิริ ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
  3. นาง ทิพภากร รังคสิริ กรรมการ
  4. น.ส. ไขแข เชิดวิศวพันธุ์ กรรมการ
  5. พลเอก สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย บันดาล อุดล กรรมการอิสระ
  8. น.ส. พัชรา พัชราวนิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 มี.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  2558
  30 ธ.ค. 2558
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 6,235.75  6,235.75  6,235.75 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,683.65  1,870.72  1,496.58 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.27  0.30  0.24 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.37  0.37  0.36 
  P/BV (X) 0.73  0.80  0.67 
  P/E (X) 16.84  18.47  16.91 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 11.72  147.98  112.36 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 3.84  12.19  11.20 
  Beta 1.63  1.56  1.36 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2559  2558 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -10.00  25.00  -52.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.91  0.44  4.24 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.49  0.08  0.72 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.00133 บาท 17 พ.ค. 2559 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.00572 บาท 21 พ.ค. 2558 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2557 - 30 มิ.ย. 2557 0.00636 บาท 13 ต.ค. 2557 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556 0.015 บาท 15 พ.ค. 2557 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นางสาว จินตนา มหาวนิช/สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
  นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล/สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  เงินสด 542.31 342.26 498.00 221.84
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 930.12 833.89 699.15 690.31
  สินค้าคงเหลือ 2,007.40 1,756.70 1,374.41 997.80
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,843.72 3,258.67 2,885.72 2,327.65
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 225.48 32.33 19.58 13.34
  รวมสินทรัพย์ 4,836.20 3,965.02 3,558.24 3,076.20
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 2,047.16 1,489.65 1,009.34 1,884.46
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 65.40 30.13 85.54 60.16
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 16.01 - - 5.58
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,250.27 1,576.57 1,194.15 2,010.68
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 189.51 160.29 128.08 261.16
  รวมหนี้สิน 2,439.78 1,736.87 1,322.23 2,271.84
  ทุนจดทะเบียน 1,033.38 1,033.38 751.86 342.86
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 623.57 623.57 623.37 240.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,165.82 1,165.82 1,164.98 160.25
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 529.45 437.77 446.62 403.68
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,319.79 2,228.15 2,236.01 804.36
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 76.63 - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  ยอดขายสุทธิ 4,085.50 3,861.81 4,131.44 3,975.16
  รายได้อื่น 162.85 103.83 106.18 54.16
  รวมรายได้ 4,248.35 3,965.64 4,237.62 4,029.32
  ต้นทุนขาย 3,724.44 3,603.93 3,787.66 3,639.62
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 301.50 252.16 220.15 184.28
  รวมค่าใช้จ่าย 4,025.94 3,856.10 4,007.81 3,823.91
  EBITDA 241.66 124.85 247.48 217.75
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 19.25 15.30 17.67 12.34
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 222.41 109.55 229.81 205.41
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 99.98 25.99 118.57 79.69
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.00 0.03 0.03
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -221.39 -550.96 0.90 9.82
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -196.50 -55.71 -35.80 -159.70
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 618.00 450.38 311.03 326.44
  เงินสดสุทธิ 200.10 -156.28 276.13 176.57
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2559  2558  2557 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.71 2.07 2.42
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.40 1.16 7.80
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.05 2.91 6.93
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.05 0.78 0.59
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.97 1.05 1.28
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 8.84 6.68 8.32
  EBIT Margin (%) 5.24 2.76 5.42
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.35 0.66 2.80

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  09 มี.ค. 2558 XR 1,012,330 6,235,748,903 0.10
  24 ธ.ค. 2557 XR 1,080,306 6,234,736,573 0.10
  25 ก.ย. 2557 PP 830,000,000 6,233,656,267 0.10
  08 ก.ค. 2557 PP 1,170,000,000 4,370,000,007 0.10
  30 พ.ค. 2557 XR 800,000,002 3,200,000,007 0.10

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2559  2558  2557 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 5.79 -6.53 3.93
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 3.34 -4.85 4.07
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 7.13 -6.42 5.17
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 4.40 -3.79 4.81
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 284.72 -78.08 48.79

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2559  2558  2557 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.63 5.04 5.95
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 78.80 72.45 61.38
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.98 2.30 3.19
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 184.44 158.56 114.30
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 77.97 62.31 51.99
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 4.68 5.86 7.02
  วงจรเงินสด (วัน) 258.56 225.15 168.66


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ TWZ-W3, TWZ-W4

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น