สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TWPC บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/ธุรกิจการเกษตร
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.50 4.68 / 2.70 62.51 0.80 880.42 3,961.89 5,964.80 426.94 10.32
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
04 ม.ค. 2564 17:41   การลาออกของกรรมการบริษัท
01 ธ.ค. 2563 13:10   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ล่วงหน้า
25 พ.ย. 2563 17:10   วันหยุดประจำปี 2564 ของบริษัท
11 พ.ย. 2563 18:38   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
11 พ.ย. 2563 18:37   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2285-0040
เบอร์โทรสาร 0-2285-0268
URL www.thaiwah.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/10/2015 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 01/10/2558
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจหลักของบริษัทแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักคือ 1) การผลิต ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 2) ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว เพื่อจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มี.ค. 2563 08 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  50.26% 2,681 51.42% 2,695
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 41.13% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.62% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 7.14 4.56 7.75
  20 วัน 15.98 1.51 14.80
  60 วัน 33.14 26.26 7.60
  120 วัน 10.84 -10.69 -1.02
  YTD 16.58 4.19 12.52
  P/E (X) 62.51 17.32 29.96
  P/BV (X) 0.80 1.34 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.18 0.28 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. CHANG FUNG COMPANY LIMITED 89,093,634 10.12
  2. บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) 88,347,051 10.03
  3. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 61,245,753 6.96
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 38,561,988 4.38
  5. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 37,260,200 4.23
  6. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 34,708,545 3.94
  7. LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED 29,339,371 3.33
  8. DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND 28,362,116 3.22
  9. MR. HO KWONPING 25,839,008 2.93
  10. MR. HO KWONCJAN 17,367,498 1.97

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย กวงปิง โฮ ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย เรน ฮวา โฮ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย์ รองประธานกรรมการบริษัท
  4. นาย อำนาจ สุขประสงค์ผล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  5. นาย ประทีป เลิศวัฒนากิจกุล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  6. นาย กวงจิง โฮ กรรมการ
  7. นาย เอเรียล พี วีร่า กรรมการ
  8. นาย ชานคราร์ ชานดราน กรรมการ
  9. นาง เรน ยุง โฮ กรรมการ
  10. นาย วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  11. นาย ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย ชนินทร์ อรรจนานันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาย สุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  14. น.ส. พรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 880.42  880.42  880.42 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,961.89  3,398.42  3,680.16 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.50  3.86  4.18 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 5.59  5.59  5.73 
  P/BV (X) 0.80  0.69  0.73 
  P/E (X) 62.51  53.62  30.56 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.82  41.01  6.26 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 9.01  5.41  1.35 
  Beta 0.45  0.44  0.42 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 16.58  -7.66  -49.64 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.98  3.47  7.66 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.86  1.86  2.34 
  นโยบายเงินปันผล เป็นนโยบายที่เน้นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นถือเงินลงทุนในบริษัท ในระยะยาว โดยสามารถคาดการณ์เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีได้ซึ่งมิได้รับผลกระทบจากความผันผวนของกำไร (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.134 บาท 25 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  - 0.32 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  - 0.32 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 919.54 568.36 857.16 678.62 827.07
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 530.98 669.60 723.74 729.70 740.42
  สินค้าคงเหลือ 1,074.44 1,062.41 1,147.35 987.77 839.81
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,126.70 3,070.97 3,242.83 3,157.83 3,148.04
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,593.78 3,640.14 3,640.09 2,827.66 2,561.42
  รวมสินทรัพย์ 7,848.27 7,744.85 7,868.57 7,072.58 7,116.48
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 70.00 161.27 275.94 220.00 155.95
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 389.81 499.27 539.09 492.99 529.76
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 89.47 64.30 64.59 4.07 34.18
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 655.78 814.06 986.85 794.08 808.47
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,947.70 1,615.27 1,586.32 412.35 401.90
  รวมหนี้สิน 2,603.48 2,429.34 2,573.18 1,206.44 1,210.37
  ทุนจดทะเบียน 880.42 880.42 880.42 880.42 880.42
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 880.42 880.42 880.42 880.42 880.42
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 300.74 300.74 300.74 300.74 300.74
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 831.75 831.75 831.75 764.87 764.87
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 3,126.99 3,210.02 3,215.69 3,457.81 3,542.67
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,925.82 5,042.97 5,020.83 5,304.23 5,346.33
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 318.96 272.54 274.56 561.91 559.78
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 5,003.09 5,457.44 7,323.00 7,247.86 6,265.08
  รายได้อื่น 95.26 48.51 100.82 80.96 206.85
  รวมรายได้ 5,098.35 5,505.95 7,423.83 7,328.83 6,475.24
  ต้นทุนขาย 4,198.79 4,571.92 6,133.45 6,063.24 4,881.67
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 810.36 810.59 1,112.50 966.62 938.07
  รวมค่าใช้จ่าย 5,012.78 5,386.42 7,250.49 7,049.20 5,819.74
  EBITDA 426.94 375.33 526.64 559.16 855.17
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 341.37 255.80 353.30 279.53 199.67
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 85.57 119.53 173.34 279.63 655.50
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 29.28 33.93 68.04 196.86 492.91
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 0.04 0.08 0.22 0.56
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 562.55 373.28 466.01 205.21 654.63
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -265.26 -1,293.81 -1,156.62 -56.96 84.40
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -250.18 853.58 928.35 -271.24 -185.66
  เงินสดสุทธิ 47.11 -66.94 237.74 -122.99 553.37
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.77 3.77 3.29 3.98
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 1.27 2.35 1.32 3.70
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.79 3.36 2.32 3.94
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.53 0.48 0.51 0.23
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.90 1.05 0.99 1.03
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 16.08 16.23 16.24 16.34
  EBIT Margin (%) 1.68 2.17 2.33 3.82
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.57 0.62 0.92 2.69

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -8.33 7.02 1.04 15.69
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -8.16 6.73 1.16 24.20
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -7.40 6.70 1.30 13.18
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -6.94 7.59 2.86 21.13
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -13.72 -69.26 -65.44 -60.06

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 11.44 11.28 10.08 9.86
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 31.90 32.35 36.22 37.02
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.39 6.49 5.75 6.64
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 67.70 56.28 63.53 55.01
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 12.96 14.16 11.89 11.86
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 28.17 25.78 30.71 30.78
  วงจรเงินสด (วัน) 71.43 62.85 69.04 61.24


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น